Wiadomości

  • 28 stycznia 2022
  • 7 lutego 2022
  • wyświetleń: 8771

Przy ul. Kopernika mają powstać 4 bloki z 200 mieszkaniami

Nowe wielorodzinne budynki ma postawić deweloper na prywatnym gruncie przy ul. Kopernika dzięki tzw. specustawie mieszkaniowej. Koncepcję omówiono podczas styczniowej sesji Rady Miasta Tychy. Jak wskazuje wiceprezydent Igor Śmietański, projekt odzwierciedla wiernie zapisy planu miejscowego. Pod głosowanie radnych trafił dokument w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji. Teraz inwestor musi jeszcze uzyskać pozwolenie na budowę.

[WIZUALIZACJA] Budynki wielorodzinne przy ul. Kopernika · fot. FORM Kuberski / źródło: BIP UM Tychy


Przy ul. Kopernika w Tychach na prywatnej działce o numerze 5349/26 może powstać zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z wbudowanymi lokalami usługowymi i garażami podziemnymi. Powstaną łącznie 4 ośmio- i sześciokondygnacyjne budynki. Tychy wzbogacą się o około 200 nowych mieszkań, w tym około 35 mieszkań 1-pokojowych (kawalerek), 96 mieszkań 2-pokojowych, 91 mieszkań 3-pokojowych, 9 mieszkań 4-pokojowych i 2 mieszkania 5-pokojowe. Inwestorem jest firma Inbud z Bielska-Białej.

Jeśli chodzi o rozwiązania infrastrukturalne, zaprojektowano cztery zjazdy z drogi publicznej, a przy nich dojścia piesze. Zaprojektowano dojazdy do budynków, parkingi naziemne, komunikację pieszą, place gospodarcze, plac zabaw, miejsce rekreacji dostępne dla osób niepełnosprawnych i obiekty małej architektury. Pod wszystkimi budynkami planuje się wybudować jednokondygnacyjny garaż podziemny. Miałoby powstać łącznie około 365 miejsc postojowych, w tym w garażu podziemnym około 256 miejsc, a 109 na powierzchni.

Magdalena Zdebel - naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki podczas styczniowej rady miasta przybliżyła zasady, jakie wprowadziła specustawa mieszkaniowa.

- Procedurę prowadziliśmy w oparciu o przepisy ustawy z 5 lipca 2018 roku o ułatwieniu w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz towarzyszących. Procedura podejmowana jest na wniosek inwestora i zakres wniosku jest ujęty w zapisach specustawy mieszkaniowej. Wniosek składany jest do Rady Miasta za pośrednictwem prezydenta, następnie publikowany jest w BIP, a prezydent zobowiązany jest do uzgodnienia i opiniowania wniosku ze wskazanymi w ustawie organami zewnętrznymi. Po przeprowadzeniu tej procedury prezydent przedkłada radzie miasta projekt uchwały, a rada podejmuje uchwłę o ustaleniu lokalizacji, bądź o odmowie ustalenia lokalizacji - wyjaśnia Magdalena Zdebel.

- Inwestycja jest lokalizowana niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania, ale w naszym konkretnym przypadku jest ona zgodna z tym planem. Ustalenia inwestycji nie mogą być natomiast sprzeczne ze studium ani lokalnymi standardami urbanistycznymi przyjętymi dla miasta. Tychy przyjęły w tej sprawie uchwałę w kwietniu 2019 roku. One określają pewne odległości od szkół oraz terenów sportu i rekreacji oraz wyposażenie w usługi komunikacyjne. Zgodnie z wymogami specustawy mieszkaniowej ta inwestycja nie może być lokalizowana m.in. na trenach podlegających ochronie przyrody.

- Studium terenu jest objęte ustaleniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, podobnie jak to widnieje w planie miejscowym - zaznaczyła naczelnik.

[WIZUALIZACJA] Budynki wielorodzinne przy ul. Kopernika
Lokalizacja inwestycji · fot. FORM Kuberski / źródło: BIP UM Tychy


Podczas sesji o inwestycji oraz uchwale w sprawie ustalenia lokalizacji dla niej, opowiedział radnym zastępca prezydenta ds. gospodarki przestrzennej Igor Śmietański:

- Kluczowy, jeśli chodzi o różnicę między miejscowym planem zagospodarowania a wnioskiem inwestora, jest fakt, że plan miejscowy określa obowiązek dla inwestora, aby co najmniej 40 procent miejsc parkingowych znajdowało się pod ziemią, pod budynkami. Inwestor zaproponował natomiast 70 procent terenów parkingowych pod budynkami. Teren, który zostanie odzyskany wokół budynków będzie można przeznaczyć pod tereny zielone. To podstawowa różnica między zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W pozostałych parametrach wniosek jest z nim w pełni zgodny - poinformował wiceprezydent Igor Śmietański.

- Po raz pierwszy przedkładamy państwu pod głosowanie uchwałę w trybie ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowej. To jest bardzo szczególny tryb, którego do tej pory nie procedowaliśmy. To pierwsza uchwała pozwalająca na ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej. Na postawie ustawy państwo procedujecie zgodnie z kodeksem postepowania administracyjnego lokalizację. Ta ustawa wymaga zbadania zgodności inwestycji z dokumentem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ze standardami urbanistycznymi, które państwo przyjęliście w 2019 roku. Ten wniosek był badany przez nas z punktu widzenia realizacji podstawowych kierunków zagospodarowania przestrzennego, wynikających z miejscowego planu. Inwestycja przedkładana państwu do zatwierdzenia, jest zgodna z przepisami lokalnymi oraz tymi wynikającymi z ustawy. W związku z tym rekomenduję państwu podjęcie przedmiotowej uchwały - podkreślił Igor Śmietański.

[WIZUALIZACJA] Budynki wielorodzinne przy ul. Kopernika
fot. FORM Kuberski / źródło: BIP UM Tychy
Budynki wielorodzinne przy ul. Kopernika}]

Radni drogą głosowania przyjęli uchwałę zatwierdzającą lokalizację obiektu 19 głosami "za". Teraz inwestor będzie musiał uzyskać jeszcze pozwolenie na budowę.

Wątpliwości radnychEdyta Danielczyk podczas sesji wyraziła wątpliwość co do wysokości budynków:

- Budynki, które już stoją w pobliżu, są o wiele niższe. Mieszkańcy tych bloków prosili, żeby zwrócić uwagę na to, że będą mieli maksymalne zaciemnienie, w sąsiedztwie będą mieć też okna sąsiadów. Nie tego oczekiwali, kiedy kupowali tam mieszkania. Bardzo proszę o to, by uwzględnić fakt, że mieszkania powstaną na terenie, który był w miarę spokojny, a teraz ma się mieszkańcom zafundować obecność 200 rodzin. Martwią się też kwestią samochodów. Już teraz jest problem z komunikacją. Mieszkańcy myślą o tym, żeby protestować przeciwko powstaniu tej inwestycji.

[WIZUALIZACJA] Budynki wielorodzinne przy ul. Kopernika
fot. FORM Kuberski / źródło: BIP UM Tychy
Budynki wielorodzinne przy ul. Kopernika}]

Kwestię dróg wyjaśnił dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów Artur Kruczek:

- Koncepcja tego osiedla trafiła do nas kilkukrotnie do uzgodnienia. Projekt zakłada ingerencję w układ komunikacyjny - przebudowę skrzyżowania z ulicą Kopernika, doprowadzenie ciągów pieszych. Projekt jeszcze nie został przygotowany, ale na pewno dopilnujemy tego, by było to jak najlepiej skomunikowane. Na pewno powstaną nowe ciągi piesze i elementy uspokojenia ruchu- to jest narzucone inwestorowi do wykonania.

- Może warto zastanowić się, czy nie warto np. wybudować jednego bloku mniej, po to, żeby ludzie mieli większy komfort życia. Mi się podoba ta wizualizacja, natomiast widzimy wszyscy co się dzieje, budowane są bloki obok siebie, powstają nowe osiedla, gdzie tak naprawdę ludzie zaglądają sobie do okien. Czy nie warto zrezygnować tutaj z jednego budynku? - zapytała radna Aleksandra Wysocka-Siembiga.

- Dziś jest już trochę za późno, jeśli chodzi o ustalanie intensywności zabudowy - w 2018 roku toczyła się szeroka dyskusja na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który został uchwalony przez radę miasta. Mieszkańcy brali aktywny udział w spotkaniach dotyczących planu i wówczas nie byli mu przeciwni. Intensywność zabudowy i wysokości obiektów - 6 kondygnacyjne i 8-kondygnacyjne, wynikają z planu zagospodarowania przestrzennego, który obowiązuje. Inwestor ma prawo zrealizować obiekty, które są we wniosku - odpowiedział Igor Śmietański.

Padło też pytanie o plac zabaw:

- Oczywiście, że będzie - wynika to nie tylko z wniosku, ale z prawa budowlanego. Kompleks zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej musi mieć place zabaw i zieleń urządzoną, która sprzyja rekreacji mieszkańców - zapewnił zastępca prezydenta.

Radni Prawa i Sprawiedliwości chcieli przełożyć głosowanie nad uchwałąRadni PiS mieli wątpliwości co do inwestycji, gównie dlatego, że ma ona powstać dzięki specustawie mieszkaniowej. Przed styczniową złożyli wniosek o zmianę porządku obrad - zależało im na usunięciu punktu dotyczącego rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji i przeniesieniu tego punktu do porządku obrad sesji rady w marcu.

- Planowane wprowadzenie uchwały w oparciu o tzw. specustawę jest zjawiskiem nowym, nigdy wcześnie nie procedowanym przez Radę Miasta. Wątpliwości budzi fakt możliwości zwiększenia intensywności zabudowy mieszkaniowej kosztem udziału powierzchni biologicznie czynnej, co jest sprzeczne z aktualnym, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. A jest to obecnie dokument wiążący, jeśli chodzi wydawanie warunków zabudowy i późniejszych pozwoleń. Dodatkowo temat był omawiany tylko na jednej Komisji, co nie do końca spełnia rolę właściwej informacji dla radnych w tym temacie, obecnie bardzo istotnym, ze względu na to iż pierwszy raz procedujemy taki temat - wskazuje autor wniosku Sławomir Wróbel - nowy przewodniczący tyskiego Klubu Prawo i Sprawiedliwość.

- Przesłanie informacji na kilka dni przed Komisją i sesją również nie pozwala na właściwą ocenę, analizę, zajęcie stanowiska. Sama inwestycja budzi również wiele obaw i wątpliwości obecnych mieszkańców bloków przy ul. Kopernika. Raz gęstość zabudowy, dwa drastyczne zwiększenie ilości samochodów (a tym samym możliwy w godzinach szczytu paraliż komunikacyjny), trzy, „zasłonięcie” jednym z bloków istniejącej już zabudowy mieszkaniowej, co nie do końca wpisuje się w zasady współżycia społecznego. Podjęcie uchwały będzie stanowiło precedens w kontekście możliwych kolejnych takich wniosków (...) - czytamy w dokumencie.

---

Wyniki głosowania nad uchwałą w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji:

Za - 19 radnych - 1 przeciw, 4 wstrzymujących się.

Lista imienna: ZA: Chemicz-Pałys Karolina, Czarnota Wojciech, Gajdas Lidia, Gwóźdź Grzegorz, Hajduk Jarosław, Kasperczyk Michał, Kołodziejczyk Grzegorz, Konieczna Barbara, Kosowska-Pawłowicz Patrycja, Król Krzysztof, Krzystyniak Anna, Kściuczyk Andrzej, Oleksiak Iwona, Paździorek-Pawlik Urszula, Skapczyk Anita, Sobociński Sławomir, Twardzik Józef, Wróbel Sławomir, Żelazny RafałPRZECIW: Wencepel Dariusz WSTRZYMUJĘ SIĘ: Danielczyk Edyta, Nurbagandow Ali, Pabian Aleksandra, Wysocka-Siembiga Aleksandra;

NIEOBECNY: Gołosz Marek.

ar / tychy.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.