Rozrywka

  • 29 września 2020
  • 31 marca 2021
  • wyświetleń: 2748

Konkurs biblioteczny "Tak lubię czytać" trwa do 31 marca!

Za nami:

Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach zaprasza najmłodszych i tych trochę starszych do udziału w konkursie pn. "Tak lubię czytać". Zadanie polega na wykonaniu pracy plastycznej przedstawiającej ulubiony sposób czytania: samodzielnie, z mamą, tatą, w łóżku, na hamaku... Termin nadsyłania prac przedłużono do 31 marca!

dziecko, dzieci, czytanie, książka, biblioteka
A Wy gdzie i z kim lubicie czytać? · fot. pixabay.com


Konkurs adresowany jest do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z Tychów. Uczestnikami mogą być również dzieci w wieku przedszkolnym lub uczniowie szkół podstawowych spoza miasta, pod warunkiem, że są czytelnikami dowolnej placówki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach.

Praca musi być wykonana na formacie papieru A4 dowolną płaską techniką malarską lub rysunkową. Nie dopuszcza się prac stworzonych z pomocą osób dorosłych oraz zawierających jakiekolwiek płaskie lub przestrzenne elementy naklejane lub wydruki (wycinanki, kółka origami, cekiny, koraliki, naklejki, kolorowanki, plastelinę, kasze itp.).

Na odwrocie każdej pracy należy umieścić wypełnioną drukowanymi literami tabelkę z danymi autora pracy (załącznik nr 1 do regulaminu).

Zgłoszone prace nie mogą brać udziału w innych konkursach plastycznych!

Uczestnik konkursu może swoje prace przekazać osobiście lub listownie na adres:
Filia nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach, 43-100 Tychy ul. Zaręby 31a z dopiskiem „Konkurs”. Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 31 marca (decyduje data wpłynięcia prac do organizatora).

Prace oceniać będzie jury powołane przez dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach. Ocenie podlegać będą:
  • plastyczna interpretacja tematu
  • samodzielność wykonania
  • estetyka wykonania.


Spośród nadesłanych prac konkursowych jury wyłoni laureatów, którym zostaną przyznane nagrody rzeczowe w trzech kategoriach wiekowych:
  • przedszkole
  • kl. I-IV szkoły podstawowej,
  • kl. V-VIII szkoły podstawowej.


Prace nagrodzone mogą zostać opublikowane w formie kalendarza MBP Tychy rozpowszechnianego jako bezpłatny materiał reklamowy MBP Tychy. Jury dokona również wyboru prac do wystawy pokonkursowej. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w siedzibie Filii nr 12 MBP Tychy przy ul. Zaręby 31a.

Laureaci konkursu zostaną e-mailowo lub telefonicznie zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród. Rodzic lub opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na udział dziecka w konkursie, na publikację i przetwarzanie danych osobowych autora pracy przez Organizatora konkursu oraz na nieodpłatne rozpowszechnianie prac konkursowych i ich publikacje na wszystkich polach eksploatacji. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i podpisanie przez rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem konkursu (załącznik nr 2 do regulaminu). Oświadczenie należy złożyć wraz z pracą konkursową (nie przyklejać do pracy).

Uwaga: biblioteka nie zwraca prac biorących udział w konkursie.

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu plastycznego „Tak lubię czytać”„Tak lubię czytać”
Imię i nazwisko
autora pracy
Klasa

Wiek
Imię i nazwisko
nauczyciela lub rodzica
Nazwa i numer
szkoły lub przedszkola
Numer placówki MBP Tychy
(dotyczy czytelników)
Telefon
Email


Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu plastycznego „Tak lubię czytać”Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu:
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu plastycznego „Tak lubię czytać” organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Tychach oraz akceptuję jego warunki.
Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) autora pracy na udział dziecka w konkursie:
Wyrażam zgodę na udział dziecka (imię i nazwisko) .................................................................................................... w w/w konkursie.
Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu.
Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości danych osobowych autora pracy konkursowej we wszelkich informacjach o tym konkursie i jego wynikach.
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.
Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) autora pracy na rozpowszechnianie i publikację nadesłanej pracy:
Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie zgłoszonej pracy konkursowej i jej publikację na wszystkich polach eksploatacji
W przypadku nagrodzenia pracy mojego dziecka wyrażam zgodę na jej publikację w formie kalendarza MBP Tychy rozpowszechnianego jako bezpłatny materiał reklamowy MBP Tychy
........................................................................................
data i czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego) autora pracy

ar / tychy.info

źródło: Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.