Wiadomości

  • 30 maja 2020
  • wyświetleń: 1749

Od 1 czerwca przedsiębiorcy zyskają nowe uprawnienia

Od 1 czerwca niektórzy przedsiębiorcy zyskają nowe uprawnienia przysługujące dotychczas wyłącznie konsumentom.

Kto skorzysta?

Przedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zyska część uprawnień konsumenckich, pod warunkiem, że umowa, jaką zawiera ze sprzedawcą, nie będzie miała zawodowego charakteru. Oznacza to, że nie może dotyczyć bezpośrednio branży i specjalizacji, w której dany podmiot działa. Decydujące znaczenie będzie miał zakres prowadzonej działalności określony w CEIDG (kody PKD).

Od kiedy?

Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2020 roku.

Co się zmieni?

Nowe zasady reklamacji z tytułu rękojmi

W ramach omawianej nowelizacji przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą nabędą dodatkowo uprawnienia konsumenckie z zakresu rękojmi.

Przykładowo:
  • zrównano zakres żądań reklamacyjnych przysługujących konsumentowi i wybranej grupie przedsiębiorców (naprawa, wymiana, obniżenie ceny);
  • obowiązuje 14-dniowy termin odpowiedzi na reklamację, a jej brak w tym terminie skutkował będzie uznaniem reklamacji za rozpatrzoną pozytywnie.


Szczegółowe informacje o rękojmi znajdują się tutaj.

WAŻNE! Ustawodawca pozostawił sprzedawcy możliwość wyłączenia rękojmi w swoim regulaminie/umowie wobec przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Zastosowanie tego wyłączenia uniemożliwi dochodzenie roszczeń reklamacyjnych.

Zakupy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa

Nowelizacja przyznaje przedsiębiorcy prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bądź poza lokalem przedsiębiorstwa bez podania przyczyny.

Tak jak konsumentom, wskazanej grupie przedsiębiorców, będzie przysługiwał 14-dniowy termin na zwrot zakupionego towaru czy zamówionej usługi dokonanych w opisanym trybie (np. zakupy przez internet, z katalogu, zamówienia telefoniczne, zakupy na pokazie).

Niedozwolone postanowienia umowne (klauzule abuzywne)

Sprzedawcy i usługodawcy zobowiązani są dostosować regulaminy do zmieniającego się stanu prawnego, chociażby poprzez ich uzupełnienie o nowe zapisy dotyczące omawianej kategorii przedsiębiorców.

Powyższe działania są konieczne, ponieważ jednoosobowe firmy będą obecnie stanowiły trzecią znaczącą kategorię podmiotów (obok konsumenta i przedsiębiorcy), z jednej strony będących przedsiębiorcami, a z drugiej posiadających pewne uprawnienia konsumenckie.

WAŻNE! Rozstrzyganie sporów na tle przyznanych przedsiębiorcom uprawnień konsumenckich oraz ocena wzorców pod kątem stosowania klauzul abuzywnych będzie należeć do sądów powszechnych. Wyłącznie sąd będzie uprawiony do dokonania oceny, czy dany zakup miał charakter konsumencki, czy jednak był związany bezpośrednio z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą.

Czy przedsiębiorca może skorzystać z pomocy rzecznika konsumentów? Nie. Dlaczego?

  • przedsiębiorca w ramach omawianej nowelizacji nie uzyskał statusu konsumenta. Przedsiębiorca pozostaje nadal profesjonalistą i nie jest traktowany jako słabszy uczestnik rynku wymagający szczególnej ochrony oraz wsparcia rzecznika. Nie zmieniono definicji konsumenta zawartej w art. 221 k.c.,
  • przedsiębiorcy zyskali jedynie niektóre z uprawnień przysługujących konsumentom.


Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 31 lipca 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U.2019.1495 t.j. z dnia 2019.08.08),
  • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny ( Dz.U.2019.1145 t.j. z dnia 2019.06.19),
  • ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumentów (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21).

BM / tychy.info

źródło: UM Tychy

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.