Wiadomości

  • 6 maja 2020
  • wyświetleń: 2439

Jakie zmiany w systemie gospodarowania odpadami od września?

30 kwietnia tyscy radni na sesji Rady Miasta przyjęli nowy regulamin, określający zasady gospodarowania odpadami w mieście. Zmiany dotyczą m. in. formularzy deklaracji, przyznawania ulg w opłacie za wywóz odpadów, nowych limitów w przyjmowaniu odpadów do PSZOK-u czy dostosowania częstotliwości odbioru odpadów oraz wielkości pojemników i worków do potrzeb mieszkańców.

śmieci, odpady, kosz, kontener, remondis
fot. BM / tychy.info


Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stawia przed samorządowcami i mieszkańcami nowe wyzwania. Jednym z nich jest obowiązek segregowania odpadów komunalnych, nałożony na każdego właściciela nieruchomości. W związku z nowymi wymogami, tyscy radni na kwietniowej sesji Rady Miasta przyjęli nowy regulamin, określający szczegółowe zasady gospodarowania odpadami w mieście. Przygotowując ten dokument, miasto przeprowadziło szereg spotkań z tyskimi zarządcami nieruchomości. Dzięki zgłoszonym uwagom, poza koniecznymi zmianami ustawowymi, wprowadzono do systemu nowe regulacje, dotyczące m.in. częstotliwości wywozu odpadów, wielkości czy standardu czystości pojemników.

Zgodnie z zapisami uchwały, nowy Regulamin ma wejść w życie we wrześniu tego roku. Ale czy tak będzie, okaże się w najbliższym czasie. W maju Sejm będzie rozpatrywał kolejny rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Projekt ten przewiduje między innymi zmianę terminów wejścia w życie zapisów znowelizowanej we wrześniu 2019 roku ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jeśli rządowa ustawa zostanie przyjęta przez Sejm, to tyskim radnym rekomendowane będzie wdrożenie Regulaminu w późniejszym terminie, najprawdopodobniej od stycznia 2021 roku.

Zmiana w przyznawaniu ulg w opłacie za wywóz odpadówObecnie w Tychach obowiązuje ulga polegająca na tym, że miesięczna stawka opłaty za wywóz śmieci za piątą i każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym to 1 zł. Ulga ta, zgodnie z przyjętymi uchwałami, zostanie zastąpiona 20% zwolnieniem z opłaty dla tych mieszkańców, którzy są objęci Kartą Dużej Rodziny. Dodatkowo, dla właścicieli domów jednorodzinnych, zostanie wprowadzona nowa zniżka w wysokości 2 złotych od osoby - warunkiem skorzystania z tej bonifikaty będzie kompostowanie bioodpadów kuchennych i odpadów zielonych we własnych kompostownikach.

Zmiany w deklaracjachZgodnie z przyjętymi w kwietniu uchwałami właściciele nieruchomości, posiadający podpis elektroniczny albo podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP, będą mogli złożyć deklarację przez internet. Dodatkowo zmieniono formularz deklaracji, wprowadzając rubryki, dotyczące nowych ulg. Aby ułatwić zarządcom nieruchomości weryfikację liczby osób faktycznie zamieszkałych, zmieniono również treść jednego z załączników oraz oświadczenia składanego przez właścicieli lokali.

Nowe limity w przyjęciu odpadów do PSZOK-uW ramach opłaty za wywóz śmieci, odpady pochodzenia remontowo-budowlanego będzie można dostarczyć, tak jak do tej pory, do jednego z dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK -ów). Zmieni się jednak limit - w roku kalendarzowym będzie można bezpłatnie oddać 1 tonę odpadów pochodzenia remontowo-budowlanego oraz 0,5 tony odpadów wielkogabarytowych.

Dostosowanie częstotliwości odbioru odpadów oraz wielkości pojemników i worków do potrzeb mieszkańcówZmiany dotyczące częstotliwości odbioru odpadów z altan śmietnikowych, wielkości pojemników czy standardów czystości miasto ustaliło na podstawie analiz i uwag zgłaszanych m.in. przez zarządców nieruchomości, uwzględniając wymagania ustawowe. Zgodnie z nowym Regulaminem, zarządcy nieruchomości będą mogli zamówić do altan śmietnikowych pojemniki o minimalnej wartości 120 litrów. W zabudowie wielorodzinnej zwiększy się m.in. częstotliwość odbioru odpadów selektywnie zbieranych. Natomiast w zabudowie jednorodzinnej zwiększy się liczba worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów. Miasto zapewni także dezynfekcję pojemników na odpady co najmniej dwa razy w roku (w okresie wiosennym i jesiennym). Dodatkowo, w zabudowie wielorodzinnej, pojemniki na odpady bio będą dezynfekowane co najmniej jeden raz w miesiącu. Dezynfekcja nie będzie dotyczyć pojemników na popiół.

Nieruchomości mieszane i niezamieszkałeWłaściciele nieruchomości niezamieszkałych będą płacili za wywóz odpadów według nowych stawek, dostosowanych do wymagań ustawowych. W przypadku nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych wprowadzono stawkę podwyższoną w wysokości czterokrotności stawki podstawowej. W zabudowie wielorodzinnej, w której znajdują się nieruchomości mieszane, m.in. lokale handlowe, gastronomiczne czy usługowe, obowiązywać będą tygodniowe normatywy wytwarzania odpadów. Zgodnie z nowym Regulaminem, na nieruchomościach mieszanych zostaną wprowadzone także nowe zasady gromadzenia odpadów. Miasto rozważa wypracowanie zasad wydzielania strumienia odpadów komunalnych, pochodzących z działalności gospodarczej, przy współpracy i konsultacjach z zarządcami nieruchomości.

Zmiany dotyczące rodzinnych ogródków działkowych (ROD-y)Zgodnie z nowelizacją ustawy ROD-y będą traktowane jako nieruchomości niezamieszkałe. Oznacza to, że nie rozliczą się już one ryczałtowo, ale z ilości faktycznie wygenerowanych odpadów. Nowelizacja ustawy nałożyła na ogródki działkowe również obowiązek segregowania odpadów. Dlatego nieruchomość, na której znajdują się ROD-y, będzie musiała być wyposażona w pojemniki na odpady segregowane.

ar / tychy.info

źródło: UM Tychy

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.