Wiadomości

  • 5 maja 2020
  • wyświetleń: 1307

Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

Co roku, 5 maja obchodzone są: Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.

Niepełnosprawny
fot. UM Tychy


Oba te święta mają wspólne korzenie w Dniu Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, obchodzonym właśnie tego dnia, we Francji w latach 90. XX wieku pod nazwą „Spotkanie z godnością”.

W tym dniu w mediach szczególnie nagłaśnia się obecność w społeczeństwie osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami oraz podkreśla rolę ich rodzin, opiekunów i terapeutów z nimi pracujących. Pokazuje się ich potrzeby, ale także możliwości. Oba święta mają na celu integrację międzyludzką i włączanie wszystkich osób do aktywniejszego udziału w życiu miast. Każdy cz łowiek ma różne możliwości pojmowania otaczającego świata oraz różne zdolności i umiejętności. Osoby z niepełnosprawnościami także pod tym względem różnią się od siebie. Niepełnosprawność intelektualna sprawia, że osoby nią dotknięte w życiu mogą mieć trudności w porozumiewaniu się, w nauce czy wykonywaniu prostych czynności dnia codziennego. Z kolei niepełnosprawność ruchowa może utrudniać poruszanie się lub wykonywanie prac precyzyjnych. Są jeszcze dysfunkcje zmysłów - takie jak niepełnosprawność narządu słuchu, wzroku czy mowy. Każdy z rodzajów niepełnosprawności wiąże się z innymi trudnościami. Celem wszelkiej pomocy, terapii, rewalidacji i rehabilitacji powinno być stworzenie warunków do jak najlepszego rozwoju osób z dysfunkcjami.

Na miarę swoich możliwości

Osiąganie sprawności na miarę swoich możliwości jest jednym z kluczowych zadań, jakie mają do wykonania osoby z niepełnosprawnościami. Jak trudną walkę z własnymi ograniczeniami, z własnym umysłem i ciałem muszą te osoby wykonać wie tylko ten, kto blisko z nimi obcuje. Na szczęście powstaje coraz więcej blogów, stron internetowych oraz profili na portalach społecznościowych, prowadzonych przez osoby z różnymi dysfunkcjami. Dzięki nim każdy może z bliska poznać trudności, z którymi osoby te muszą się mierzyć oraz sukcesy jakie osiągają.

Paraolimpiady, przeglądy twórczości artystycznej czy śledzenie indywidualnych osiągnięć osób z niepełnosprawnościami dostarcza wielu pozytywnych emocji nie tylko ich uczestnikom, ale także widzom i osobom, które im kibicują. Ich radości i smutki są tak samo cenne jak osób pełnosprawnych. To ważne byśmy dostrzegali, że niepełnosprawni chcą żyć w PEŁNI. Cz ęsto za negatywnym nastawieniem do osób z niepełnosprawnościami stoją uprzedzenia i lęk. Poznanie ich środowiska, problemów i sposobu na życie jest pierwszym krokiem do budowania relacji. Osoby z niepełnosprawnościami nie potrzebują współczucia czy traktowania w specjalny sposób. To im umniejsza i stawia w roli potrzebujących, a one mają do zaoferowania o wiele więcej - mogą być partnerami w wielu przedsięwzięciach.

Miasto równych szans

Tychy inwestują w projekty ułatwiające poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami. Przykładem w tym temacie może być zaplanowana na ten rok kontynuacja projektu: „Przestrzeń bez barier-działania na rzecz środowiska osób niewidomych i niedowidzących w Tychach”, którego realizatorem jest Polski Związek Niewidomych Koło Tychy. Projekt opiera się na systemie znaczników i aktywatorów TOTUPOINT. Znaczniki to niewielkie moduły montowane w miejscach użyteczności publicznej, a aktywatory umocowane są na uchwycie białej laski lub zainstalowane w aplikacji. Udział w projekcie, aktywizuje osoby z dysfunkcją wzroku do działania, podnosi poziom uspołecznienia i zaradności życiowej oraz pozwala upewnić się, że do zamierzonego celu można dotrzeć bezpiecznie oraz całkowicie samodzielnie. Do tej pory zamontowano 35 znaczników elektronicznych TOTUPOINT, a 41 osób niewidomych i niedowidzących skorzystało ze szkolenia z zakresu korzystania z aktywatorów i z aplikacji. Dzięki kontynuacji projektu liczba znaczników będzie sukcesywnie wzrastać a wraz z nią komfort życia niepełnosprawnych mieszkańców. Dzięki dużej liczbie znaczników Tychy mogłyby się stać jednym z najlepiej oznakowanych miast w Polsce.

Miasta coraz częściej chcą pozbywać się barier architektonicznych i komunikacyjnych. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich pomocne są szerokie podjazdy i windy oraz niskopodłogowe środki transportu z wysuwanymi platformami. Tego typu udogodnienia pomagają wszystkim także rodzicom z małymi dziećmi w wózkach i osobom starszym. Pozostając przy temacie infrastruktury warto również wspomnieć o placach zabaw, na których montowane są urządzenia, z których mogą korzystać również dzieci z niepełnosprawnościami. Huśtawka dla dziecka poruszającego się na wózku inwalidzkim jest jednym z takich przykładów. Potrzeby dzieci z niepełnosprawnościami są dostrzegane przez samych mieszkańców. Jednym z projektów w tegorocznym Budżecie Obywatelskim są zajęcia z nauki pływania dla dzieci z różnymi dysfunkcjami.

Zadania publiczne dedykowane osobom z niepełnosprawnościami

Epidemia koronawirusa chwilowo zahamowała realizację wielu działań niezbędnych dla rozwoju i utrzymania nabytych umiejętności. Brak zajęć rewalidacyjnych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych jest ogromnym utrudnieniem dla tych osób. Trudno jednak przy tym temacie ich nie wymienić. W Tychach mamy prowadzoną Świetlicę Terapeutyczną dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną pozbawionych instytucjonalnej opieki. Zadanie to na zlecenie miasta realizuje Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Koło w Tychach (PSONI). Działania kadry zmierzają przede wszystkim do poprawy zachowań społecznych, sprawności ruchowej każdego z uczestników, podtrzymania samodzielności, kształtowania tożsamości psychofizycznej, edukacji z zakresu różnych dziedzin życia oraz rozwoju indywidualnych zainteresowań. Z tego zadania corocznie korzysta 25 osób.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Koło w Tychach prowadzi także Punkt Wczesnej Interwencji (PWI), który jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 0 do 7-go roku życia, zagrożonych lub ze zdiagnozowanym zaburzeniem wieku rozwojowego oraz chorobami genetycznymi. W ramach pracy Punktu realizowana jest wszechstronną diagnoza i rehabilitacja małego pacjenta (m.in.: ruchowa, psychologiczna, neurologopedyczna, pedagogiczna czy terapia zakresie Integracji Sensorycznej) a także wsparcie i edukacja rodziców w zakresie wspomagania rozwoju dziecka. Stała i wielospecjalistyczna rehabilitacja, pod kontrolą lekarzy pomaga zachować najlepszy z możliwych stan zdrowia psychoruchowego dziecka. W zeszłym roku z Punktu Wczesnej Interwencji skorzystało łącznie około 130 małych pacjentów i ich rodziców lub opiekunów.

Integracja - słowo klucz

Co roku w pierwszej połowie czerwca na terenie ogrodu Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego PSONI obywa się impreza integracyjna pn. „Równolandia”. Festyn ten organizowany jest przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tychach. Każdego roku ma on inną tematykę - np. „Kontynenty”, „Cztery pory roku w Równolandii”, „Bajkowa Równolandia”, „Równolandia na wyspach pośród mórz i oceanów", „Dziki Zachód” czy „Kosmos”. W wydarzeniu bierze udział około 300 osób, w tym m.in. niepełnosprawni intelektualnie wychowankowie OREW, Świetlicy Terapeutycznej, pacjenci PWI, beneficjenci Projektu PFRON „25+”, ich rodzice i opiekunowie oraz zaproszone dzieci i młodzież z zaprzyjaźnionych przedszkoli i szkół.

Celem tego typu spotkań jest integracja społeczna poprzez wspólną zabawę i aktywność twórczą osób niepełnosprawnych z ich pełnosprawnymi rówieśnikami. Zajęcia pozwalają rozwijać twórczą ekspresję, aktywność plastyczną, artystyczną i sportową oraz motywują pełnosprawnych uczestników do przełamywania barier i lęku przed kontaktem z osobami chorymi, co przedkłada się na kształtowanie pozytywnej postawy wobec niepełnosprawności. Podobne cele mają programy z zakresu rehabilitacji społecznej oraz warsztaty edukacyjne i informacyjne dotyczące niepełnosprawności, które są finansowane co roku przez miasto.

Przykładem ciekawych warsztatów, które odbyły się w zeszłym roku były zajęcia prowadzone przez Fundację Ważne Miejsce. Uczestnicy mieli możliwość udziału w spacerze do tzw. Tajemnicy Ciemności - miejsca o charakterze edukacyjnym. Kilka chwil po śr ód mroku szybko uzmysławia, że banalne codzienne czynności w tych warunkach stają się niezwykłym przeżyciem. Ciemność sprawia, że wszyscy są równi, a najważniejsze staje się nasze człowieczeństwo. W ramach zajęć odbyły się również spotkania z osobą niewidomą i jej psem przewodnikiem. W zadaniu wzięło udział 160 uczniów z tyskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Szacunek nie tylko od święta

W tym roku Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną nie będzie świętowany hucznie. Nie będą organizowane żadne spotkania integracyjne czy przeglądy twórczości, na których te osoby mogłyby się poczuć szczególnie ważne, a ich problemy dostrzeżone. Dlatego nie musimy czekać na 5 maja. W tym roku na co dzień dostrzegajmy godność osób z niepełnosprawnościami i ich prawo do szacunku. Doceniajmy ich starania i walkę o normalne traktowanie. Gdy nie będziemy się nawzajem umniejszać, wyzywać, pomijać, wykluczać i dyskredytować nie będziemy potrzebować również obchodów Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. W tym temacie też nie jest potrzebny specjalny dzień. Każdy dzień jest dobry na tę walkę. Pełnosprawność, zdrowie i wszelkie umiejętności, które dzisiaj posiadamy - jutro mogą być już tylko wspomnieniem. Walka o godność i przeciwdziałanie dyskryminacji to walka o dobre traktowanie każdego z nas.

BM / tychy.info

źródło: UM Tychy

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.