Praca Tychy Praca Tychy

tychy.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 7 maja 2020

Wielodzietne rodziny zapłacą 20% mniej za odbiór odpadów

Rada Miasta 30 kwietnia przyjęła uchwałę w sprawie zniżki za odbiór odpadów dla rodzin wielodzietnych. Od września będzie ona wynosić 20% i będzie naliczana na podstawie Karty Dużej Rodziny. Ma to pomóc uszczelnić system gospodarki odpadami. Nie wszyscy radni byli jednak zgodni co do przyjęcia tego rozwiązania. Okazuje się, że przy rodzinach powyżej 5 osób nie będzie ono korzystne.

Jak czytamy w uzasadnieniu przyjętej uchwały, w celu wspierania polityki prorodzinnej gminy i urzeczywistnienia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi po stronie ich wytwórców, proponuje się, aby rodziny wielodzietne uprawnione do posiadania Karty Dużej Rodziny zamieszkujące na terenie miasta objęte zostały częściowym zwolnieniem w obowiązującej stawce opłaty za gospodarowanie odpadami. Zwolnienie to będzie wynosiło 20%.

Z posiadanych przez miasto informacji wynika, że na terenie Tychów do skorzystania z przedmiotowego zwolnienia uprawnionych będzie około 9 000 osób. Wprowadzenie częściowego zwolnienia w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi łączy się z jednoczesnym zniesieniem stawki 1,00 zł na osobę miesięcznie za piątą i każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane z nieruchomości w sposób selektywny. Zmiana ta podyktowana jest koniecznością uszczelnienia zasad finansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście.

Brak jednolitych zasad formalnoprawnych definiujących pojęcie "gospodarstwa domowego" uniemożliwia weryfikację prawdziwości treści deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które składają właściciele nieruchomości, co może skutkować brakiem przejrzystości zasad działania systemu.

Udzielenie 20% zniżki było szeroko dyskutowane podczas sesji Rady Miasta 30 kwietnia. Dla większości rodzin wielodzietnych mieszkających w Tychach, a więc liczących do 5 osób, to rozwiązanie jest korzystne, ale już nie dla rodzin z większą liczbą dzieci. Jak wskazują radni, zapłacą one de facto więcej.

Wiceprezydent Aneta Moczkowska tłumaczyła podczas sesji Rady Miasta, że przyjęcie bonifikaty 20% wynika z kalkulacji, którą przeprowadzono na podstawie deklaracji z 15 tysięcy gospodarstw domowych.

- Ustawodawca wprowadził samorządom dwie możliwości wprowadzenia ulgi: albo na podstawie Karty Dużej Rodziny albo na podstawie dochodów. W 90% gminy dokonują wyboru na postawie Karty. My po przeprowadzeniu analizy także rekomendujemy to rozwiązanie. Mamy też świadomość, że największą liczbę gospodarstw wielodzietnych w Tychach stanowią rodziny 5-osobowe. Na 15 tysięcy deklaracji, 11 tysięcy to rodziny 5-osobowe. Zaledwie 1% to rodziny 8-osobowe, a pozostałe 6- i 7-osobowe. Trzeba zauważyć, że wiele z tych gospodarstw złożyło deklaracje w sposób nieprawidłowy - zadeklarowano gospodarstwo jako wielodzietne, a jest to gospodarstwo zamieszkiwane tak naprawdę przez 11 czy 12 osób. Dzięki wprowadzeniu rozwiązania w oparciu o Kartę Dużej Rodziny uda nam się uszczelnić system gospodarowania odpadami. Na podstawie tych deklaracji, które mamy, rekomendujemy ulgę 20%. Być może później, po bieżącej analizie danych, będziemy proponowali inne rozwiązanie - mówiła wiceprezydent.

Co do przyjętego rozwiązania wątpliwości miał radny Grzegorz Kołodziejczyk: - Na posiedzeniu komisji finansów dokonaliśmy obliczeń i okazuje się, że w tym momencie nie promujemy rodzin wielodzietnych, bo dla nich opłata będzie większa. Czy po upływie np. roku istnieje możliwość powrotu do poprzedniej opcji przyznawania zniżek? - pytał radny.

W tej kwestii wypowiedział się także wiceprzewodniczący Rady Miasta, Dariusz Wencepel. - Zniżka 20% przy liczniejszych rodzinach niż 5-osobowych wyjdzie na niekorzyść. Zgłaszaliśmy to na posiedzeniu komisji. Proponowaliśmy, żeby na 4, 5 dziecko była jeszcze większa zniżka. Otrzymaliśmy też opinię, że im większe gospodarstwo domowe, tym mniejsza ilość wytwarzanych odpadów, dzięki kupowaniu produktów w większych ekonomicznych opakowaniach. W przypadku rodziny wielodzietnej 2+3 lub większej koszt wywozu odpadów będzie więc spadał, w związku z tym ulgę 20% można by zwiększyć np. o 30% dla rodzin 6-, czy 7-osobowych - mówił podczas sesji Rady Miasta Dariusz Wencepel.

- Stawka 20% wynika z dzisiejszych wyliczeń kosztów funkcjonowania systemu. Jeżeli uda nam się ten system uszczelnić, te koszty wyliczeń dla rodzin wielodzietnych będą inne, będziemy te rozwiązana przedstawiać. Proponujemy tymczasem wprowadzenie 20% bonifikaty na Kartę Dużej Rodziny. Chciałam podkreślić, że na 15 tysięcy deklaracji mieszkańców, 11 tysięcy pochodzi od rodzin 5-osobowych i dla nich ta sytuacja jet zdecydowanie korzystna. Pozostała część deklaracji, w większości jest deklaracjami złożonymi przez osoby, które nie zamieszkują wspólnie gospodarstwa domowego. Rodziny 8-osobowe stanowią zaś jeden procent z tych 15 tysięcy, zatem w znakomitej większości ten system w żaden sposób nie odbiera korzyści rodzinom, których mamy najwięcej czyli 2+3 - doprecyzowała wiceprezydent.

Uchwałę przyjęto 14 głosami za. Przeciw było 3 radnych. 7 osób wstrzymało się od głosu.

W związku z koniecznością dostosowania przepisów regulujących gminnych system gospodarki
odpadami komunalnymi do przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw do 6 września, uchwała wejdzie w życie na terenie miasta Tychy z dniem 1 września.

ar / tychy.info

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.