Wiadomości

  • 6 maja 2020
  • 9 maja 2020
  • wyświetleń: 2424

Zwolnienie z części lub całości opłat dla użytkowników gminnych lokali

30 kwietnia Rada Miasta przyjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia zasad wsparcia dla podmiotów wynajmujących, dzierżawiących bądź użytkujących lokale z zasobów gminnych w związku z pandemią koronawirusa. Będą one mogły ubiegać się o zwolnienie z całości lub części opłat. Kogo dotyczy ulga, ile wyniesie i jak się o nią starać?

Gminne lokale użytkowe przy ul. Grota Roweckiego sklepy Tychy
Gminne lokale użytkowe przy ul. Grota Roweckiego · fot. UM Tychy


Zgodnie z treścią ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVD-19, samorząd może w drodze uchwały postanowić o odstąpieniu od dochodzenia należności w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi pandemii.

Już zarządzeniem prezydenta miasta z dnia 9 kwietnia wprowadzono zasady wsparcia dla podmiotów wynajmujących lokale użytkowe, dzierżawiących, bądź użytkujących nieruchomości stanowiące zasoby gminne. Następnie Rada Miasta 30 kwietnia przyjęła uchwałę, która reguluje kwestie odstąpienia od dochodzenia należności przypadających gminie lub jej jednostkom organizacyjnym (są to wydziały Urzędu Miasta, samorządowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i instytucje kultury).

- Okoliczności związane z epidemią w sposób bezpośredni odbijają się na sytuacji gospodarczej i ekonomicznej działających na terenie miasta przedsiębiorców. Znaczna część podmiotów dotkniętych skutkami epidemii prowadzi swoja działalność z wykorzystaniem lokali użytkowych i nieruchomości stanowiących zasoby gminne. Wprowadzenie rozwiązań, które mogą pomóc utrzymać się na rynku lokalnym podmiotom poszkodowanym przez epidemię jest przywilejem, ale i obowiązkiem samorządu - czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Chodzi o należności pieniężne, które rozumie się jako bieżącą i zaległą należność główną wraz z odsetkami i kosztami dochodzenia należności. Najemcy, dzierżawcy i użytkownicy gminnych lokali mają teraz możliwość wystąpienia z wnioskiem o odstąpienie od dochodzenia w całości lub części opłaty za korzystanie z tych zasobów w okresie, w jakim podmioty te dotknięte zostały ograniczeniami w funkcjonowaniu, przy czym nie wcześniej niż od dnia 14 marca 2020 roku do odwołania.

Pomoc będzie udzielana w przypadku spadku obrotów - rozumie się przez to zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania. Spadek obrotów będzie mierzony w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego. Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się już w trakcie miesiąca kalendarzowego.

Podmioty, które mają zakaz prowadzenia działalności, mogą wystąpić z wnioskiem o odstąpienie od dochodzenia należności z tytułu czynszu w całości.

Podmioty, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu epidemii w ten sposób, że ich obroty spadły o co najmniej 50%, mogą ubiegać się o odstąpienie od dochodzenia należności z tytułu czynszu w części odpowiadającej 50% jego wysokości.

Podmioty, które zawiesiły w tym okresie prowadzenie działalności gospodarczej, mogą ubiegać się o odstąpienie od dochodzenia należności z tytułu czynszu w części odpowiadającej 30% jego wysokości.

Odstąpienie od dochodzenia należności nie dotyczy opłat za media, kosztów utrzymania nieruchomości oraz należnego podatku VAT, a w przypadku lokali znajdujących się w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych, kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz wpłat na fundusz remontowy przypadających w udziale Gminie Miasta Tychy.

Ulga bądź zwolnienie dotyczy wszystkich podmiotów korzystających z zasobów gminnych, również stowarzyszeń i innych społecznych organizacji.

W przypadku podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły, przedszkola i żłobki na terenie miasta ulga, o której mowa w uchwale dotyczy okresu, za jaki podmiot ten nie otrzymał dotacji celowej z budżetu miasta.

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

ar / tychy.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.