tychy.info

Reklama

Wiadomości

  • 21 grudnia 2018
  • 26 grudnia 2018

Od 1 kwietnia zapłacimy więcej za odbiór odpadów

Od 1 kwietnia 2019 roku wzrosną ceny za odbiór odpadów - taką decyzję podjęli radni podczas czwartkowej sesji Rady Miasta. Głównym powodem podwyżek, tak jak w przypadku wielu innych polskich miast są rosnące ceny energii, transportu i zwiększenie stawek za tzw. „opłatę marszałkowską".

śmieci, odpady, kosz, kontener, remondis
fot. BM / tychy.info


Obecnie za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych płacimy 12 zł/osoba/miesiąc, jeżeli odpady komunalne powstające na nieruchomości zbierane i odbierane są w sposób selektywny oraz 20 zł/osoba/miesiąc, jeżeli odpady komunalne powstające na nieruchomości nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

W czwartek, 20 grudnia radni podjęli uchwałę wprowadzającą nowe ceny. Na jej mocy od 1 kwietnia 2019 roku za każdego mieszkańca miesięcznie zapłacimy 15 złotych (od odpadów posegregowanych) lub 30 złotych (za śmieci, które nie są zbierane w sposób selektywny). Ponadto w uchwale przewidziano wzrost stawki opłaty za pojemniki odbierane z nieruchomości niezamieszkałych, jeżeli odpady komunalne są gromadzone w sposób selektywny o 33% wobec obecnie obowiązujących oraz wzrost stawki opłaty za pojemniki odbierane z nieruchomości niezamieszkałych, jeżeli odpady komunalne nie są gromadzone w sposób selektywny o 100% wobec obecnie obowiązujących.

UzasadnienieOpłata środowiskowa za składowanie i magazynowanie niesegregowanych odpadów zmieszanych na składowisku odpadów tzw. opłata marszałkowska, ustalana w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, wzrasta regularnie od kilku lat. Jeszcze w 2013 r. wynosiła 115,41 zł, w 2014 r. - 119,68 zł, w 2017 r. - 120,76 zł, a w 2019 r. - 170 zł. Od 2020 r. ma osiągnąć poziom 270 zł.

Kolejną przyczyną podwyżek jest wzrost kosztów firm „śmieciowych” m.in. odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz wysokości płac. Do tego doliczyć trzeba także wyższe ceny prądu i paliwa - sześciokrotny wzrost cen transportu. Dodatkowo, zmiana ustawy o odpadach nakłada nowe obowiązki na firmy śmieciowych gospodarujące odpadami, co pociąga za sobą dodatkowe koszty. Przedsiębiorcy z branży mówią wprost: nowelizacja ustawy o odpadach to maksimum obowiązków i minimum uprawnień.

- Nowelizacja ustawy zobowiązuje prowadzących instalację do zaktualizowania zezwoleń i decyzji. Przedsiębiorcy mają na to 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy. Lawina tak wielu wniosków może wywołać chaos i opóźnienia w pracy organów. W tym samym terminie przedsiębiorcy będą zobowiązani do ustanowienia zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej. Posiadacz odpadów, który nie dopełni tych obowiązków w terminie, będzie zmuszony zamknąć dotychczasową działalność - mówi Krzysztof Setlak z Master Odpady i Energia, firmy, która zajmuje się wywozem i zagospodarowanie odpadów z Tychów i okolicznych gmin.

W 2015 rok gmina płaciła za odbiór tony odpadów (niezależnie od tego, czy były zmieszane czy segregowane) 394 złote, w 2018 roku - 450 złotych, a w przyszłym roku koszt ten wzrośnie do 578 złotych - w przypadku odpadów zmieszanych) i 383 złote - dla odpadów segregowanych). Za dwa lata, w 2020 roku, analogicznie: 610 złotych i 400 zł.

Z roku na rok wzrasta także o ok. 1000 ton ilość odpadów odbieranych na terenie miasta. W 2017 roku w sumie zebrano w samych tylko Tychach - 45 tys. ton odpadów.

Większą szczelność systemu i przynajmniej częściowe pokrycie strat zapewniłaby większa segregacja odpadów przez mieszkańców zwłaszcza zabudowy wielorodzinnej, bo jak wynika z danych to tam jest największy problem z segregacją. - Jesteśmy po spotkaniach ze spółdzielniami, rozmawialiśmy z nimi o tym jak wygląda sytuacja i co wspólnie możemy zrobić, by zachęcić i zmobilizować mieszkańców do segregacji odpadów. Liczymy na ich pomoc - mówi Anna Warzecha, naczelnik Wydziału Komunalnego UM Tychy.

Z danych wydziału komunalnego wynika, że poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2017 roku wyniósł 28 %, w 2019 powinien zgodnie z wymogami unijnymi osiągnąć poziom 40 %, a w 2020 roku - 50. Jeśli nie uda się osiągnąć takich poziomów odzysku i recyklingu to gmina będzie musiała zapłacić karę: za 2019 rok 0,5 mln złotych, ale za 2020 już milion więcej czyli 1,5 mln.

- Gdyby zmieniła się struktura odpadów np. o 11 proc. procent (5 tys. ton) wzrosła ilość odpadów selektywnych kosztem zmieszanych to wynik finansowy byłby lepszy o ponad milion złotych! To są realne koszty, które dziś ponoszą wszyscy mieszkańcy. Dlatego tak ważne jest byśmy segregowali śmieci - dodaje Anna Warzecha.

Pełne treści uzasadnień można znaleźć w uchwale: Uchwała Rady Miasta Tychy ws. gospodarowania odpadami

W toku dyskusji nad projektem uchwały radna Aleksandra Wysocka-Siembiga w imieniu klubu PiS przedstawiła poprawkę, w myśl której cena odbioru odpadów niesegregowanych wynosiłaby 25 zł za osobę na miesiąc. Radni jednak jej nie przyjęli (za głosowało 6 radnych, przeciw - 14, 2 wstrzymało się od głosu).

Ostatecznie uchwała, w wyniku której nastąpi podwyżka cen za odbiór odpadów, została przyjęta przez Radę Miasta w pierwotnie zaproponowanym kształcie. Za jej przyjęciem głosowało 15 radnych (z KWW Prezydenta Andrzeja Dziuby, KKW Platforma .Nowoczesna Koalicja Obywatelska, KW Inicjatywa Tyska oraz radny KW - Tychy Naszą Małą Ojczyzną - Dariusz Wencepel). Przeciwni byli radni KW Prawo i Sprawiedliwość, zaś od głosu wstrzymała się radna Edyta Danielczyk ze Stowarzyszenia Tychy Naszą Małą Ojczyzną.

W tym miejscu warto podkreślić, że podwyżka opłat zasili wyłącznie system gospodarowania odpadami komunalnymi, aby mógł on spełniać jedno z głównych założeń o samofinansowaniu. Oznacza to, że opłaty wnoszone przez mieszkańców pokrywają w całości odbiór i zagospodarowanie odpadów i nie są przeznaczane na inne zadania gminy.

Zmiana stawki za gospodarowanie odpadami komunalnym nie oznacza konieczności składania nowych deklaracji przez mieszkańców i firmy. Każdy, indywidualnie otrzyma informację o wysokości opłaty na podstawie złożonej wcześniej deklaracji. Szczegółowa informacja o nowych stawkach zostanie opublikowana na stronie internetowej www.umtychy.pl.

BM / tychy.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.