tychy.info

Reklama

Wiadomości

  • 25 kwietnia 2018

Rozpoczynają się remonty ulic w naszym mieście

Miejski Zarząd Ulic i Mostów stopniowo wdraża plany modernizacji nawierzchni ulic w Tychach. Lista dróg i chodników, na których za chwilę rozpoczną się prace budowlane jest długa.

Reklama

Ulica Targiela
Ulica Targiela · fot. JZ / tychy.info


Prace remontowe już wkrótce rozpoczną się na ul. Targiela na Paprocanach. W chwili obecnej odcinek drogi od ul. Zygmunta do Beskidzkiej posiada zniszczony chodnik o szerokości ok. 1,5 metra, wykonany w większości ze starej kostki betonowej. Starą, zużytą nawierzchnię zastąpi nowa z szarej kostki brukowej wraz z nowymi krawężnikami i obrzeżami, a zjazdy do posesji prywatnych w miejscu istniejących zostaną wykonane z kostki brukowej w kolorze czerwonym. Dodatkowo kable energetyczne zyskają nową ochronę, a droga otrzyma pionowe i poziome oznakowanie, a także nową zieleń. Władze MZUiM wybrały już wykonawcę inwestycji. To Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane DROKAN-1 z Tychów. Firma wykona inwestycję za 409 557, 32 zł i ma na to 90 dni.

Całkowicie nowy chodnik pojawi się również na ulicach Bajkowej i sąsiedniej Tetmajera. Trakt pieszy między niską zabudową domów szeregowych od dawna wymagał naprawy. Wybrakowana i stara nawierzchnia asfaltowa zostanie pocięta i zlikwidowana. W jej miejsce pojawi się chodnik z klasycznej kostki brukowej, wraz z krawężnikami, odtworzony zostanie również trawnik. Będzie to realizacja zwycięskiego projektu IV. edycji Budżetu Partycypacyjnego, zgłoszonego przez Aleksandrę Drozd w okręgu Paprocany, Osiedla P, O1, T1, W. Szacunkowy koszt inwestycji to 12 tysięcy złotych.

Ulica Bajkowa
Ulica Bajkowa · fot. JZ / tychy.info


Remontu chodnika doczekają się również mieszkańcy ul. Cielmickiej. Tu rozebrana zostanie nawierzchnia z dużych płyt betonowych na rzecz wyłożenia traktu kostką brukową. Firma budowlana najpierw będzie musiała wykonać roboty ziemne, w tym wykopy w celu stworzenia systemu rur ochronnych dla kabli energetycznych. To pomysł Tadeusza i Elżbiety Kopyto, zgłoszony do BO w okręgu Cielmice. Koszt jego wykonania to według obliczeń 44 364 złotych.

MZUiM podjął się także realizacji pomysłu IV. edycji Budżetu Obywatelskiego złożonego przez Krzysztofa Augustyniaka. Projekt zakłada remont nawierzchni ul. Dzwonkowej bocznej i jest kontynuacją zadania realizowanego w ramach Budżetu Partycypacyjnego w 2017 roku. Szacunkowy koszt projektu to 127 887 złotych. Dodajmy, że pomysł został wprowadzony na listę zwycięzców w nagrodę za wysoką frekwencję w głosowaniu w Okręgu Konsultacyjnym Wartogłowiec, Zwierzyniec (część wschodnia).

Dzwonkowa boczna to szutrowa droga gminna wewnętrzna. Po remoncie ulica zyska nawierzchnię z kostki betonowej wraz z krawężnikami i zjazdami do posesji, ustabilizowana zostanie również jej zasadnicza szerokość do 4 metrów z poszerzeniem jezdni do 5 metrów w środkowej i końcowej części przebudowywanego odcinka. Nowa nawierzchnia musi zostać odwodniona przez zabudowę studzienek ściekowych do istniejącej kanalizacji deszczowej. Przetarg na realizację inwestycji wygrała firma AN-EKO Anna Fuchs-Trochim z Tychów z kwotą 122 557,51 złotych i będzie miała 2 miesiące od chwili podpisania umowy na wykonanie zamówienia.

Ulica Tetmajera
Ulica Tetmajera · fot. JZ / tychy.info


Dużą inwestycję przewidziano również na ul. Józefa. Tu za blisko 1,64 mln złotych kompleksowo rozbudowana zostanie droga dojazdowa z korzyścią dla okolicznych mieszkańców. Na szutrową ulicę już za chwilę wjedzie ciężki sprzęt. Przetarg wygrała tyska firma EKO-OGRÓD i na wykonanie inwestycji będzie miała czas do 30 października tego roku.

Jakie roboty zostaną przeprowadzone na św. Józefa? Firma najpierw wykona roboty drogowe, w tym rozbiórkę elementów dróg i ulic, usunięcie zbędnych drzew i krzewów, zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu, wykopy i nasypy, odwodnienie. Później wdrożony zostanie kluczowy etap inwestycji, czyli budowa jezdni, zjazdów, progów zwalniających i stanowisk postojowych z kostki brukowej, a także chodników wraz z krawężnikami. Po robotach drogowych odtworzona zostanie zieleń. Wzdłuż drogi stworzona zostanie również kanalizacja wraz z przebudową hydrantów. Przewidziano także stworzenie sieci oświetleniowej i roboty teletechniczne.

Nowy chodnik powstanie również na ul. Rodakowskiego na odcinku od ul. Harcerskiej do budynku nr 47. Mieszkańcy już wkrótce będą spacerować po nowej nawierzchni z kostki brukowej z uwzględnieniem zatoczek pod ławki. Jednak zanim to nastąpi, wykonawca projektu dokona rozbiórki elementów starej drogi, w tym frezowanie. Ułożona zostanie również warstwa ścieralna SMA.

Pojawią się progi zwalniające z granitu, oznakowanie poziome i pionowe, a także nowe ławki i kosze na śmieci. Znamy już zwycięzcę przetargu. Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane DROKAN-1 z Tychów przebuduje chodnik za sumę 154 344,21 złotych i ma na to dwa miesiące.

Warto zaznaczyć, że MZUiM w osobnym postępowaniu przetargowym wybrał także wykonawcę remontów cząstkowych nawierzchni chodników, ścieżek rowerowych, jezdni i zjazdów na terenie całego miasta. Konkurs wygrała tyska firma EKO-OGRÓD, która za blisko 3,2 mln złotych będzie przeprowadzać bieżące naprawy i modernizacje infrastruktury drogowej do końca tego roku.

Ulica Rodakowskiego
Ulica Rodakowskiego · fot. JZ / tychy.info

joa / tychy.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.