Reklama

Wiadomości

 • 13 marca 2024
 • 15 marca 2024
 • wyświetleń: 1368

Wybory do tyskich rad osiedli już w najbliższą niedzielę!

W niedzielę 17 marca odbędą się wybory do tyskich Rad Osiedli. Głosować będzie można w lokalach wyborczych w godzinach 8.00 - 20.00. Wybory odbędą się do 13 rad osiedli: Anna, Cielmice, F-6, Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele, Ogrodnik, Paprocany, R-2, Stare Tychy, Wartogłowiec, Wilkowyje, Z-1, Zet, Żwaków.

Tychy z lotu ptaka
Tychy z lotu ptaka · fot. UM Tychy


Rada Osiedla - zadaniaKadencja Rady Osiedla trwa cztery lata licząc od dnia wyborów. Rada liczy 15 osób. Zadania tych jednostek pomocniczych wynikają z ich statutów. Należą do nich m.in.: tworzenie warunków dla pełnego uczestnictwa mieszkańców w realizacji istotnych spraw związanych z bieżącymi problemami Osiedla, zaspokajanie potrzeb społeczności osiedlowej oraz jej integracja, dbałość o: ład przestrzenny, porządek i bezpieczeństwo, lokalne drogi, chodniki i parkingi, tereny rekreacyjne i sportowe, lokalną infrastrukturę techniczną, mienie miasta znajdujące się na terenie osiedla, stan środowiska naturalnego.

Osiedla realizują również zadania poprzez: przedkładanie planów pracy Radzie Miasta przynajmniej raz w roku przed zatwierdzeniem budżetu miasta na dany rok kalendarzowy, zgłaszanie wniosków i propozycji do budżetu miasta dotyczących obszaru działania Osiedla, ustalanie kierunków działania Osiedla, przedkładanie sprawozdań z działalności organów Osiedla, kierowanie do organów miasta wniosków i opinii.

Do kompetencji Osiedla należy również formułowanie pod adresem Rady Miasta i Prezydenta postulatów oraz propozycji zmian prawa miejscowego określających potrzeby, dążenia i opinie mieszkańców, współorganizowanie i wspieranie inicjatyw mieszkańców zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców osiedla, wyrażanie opinii o sposobie prowadzenia inwestycji i przedsięwzięć jednostek organizacyjnych miasta na osiedlu, zgłaszanie wniosków i propozycji do budżetu miasta dotyczących obszaru działania Osiedla, opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego osiedla.

Wybory 2024Liczba kandydatów na członków do poszczególnych Rad Osiedli:

 • Anna: 20 kandydatów,
 • Cielmice: 19 kandydatów,
 • F-6:16 kandydatów,
 • Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele: 17 kandydatów,
 • Ogrodnik: 17 kandydatów,
 • Paprocany: 18 kandydatów,
 • R-2: 18 kandydatów,
 • Stare Tychy: 18 kandydatów,
 • Wartogłowiec: 20 kandydatów,
 • Wilkowyje: 20 kandydatów,
 • Z-1: 16 kandydatów,
 • Zet: 18 kandydatów,
 • Żwaków: 16 kandydatów.


Listy zarejestrowanych kandydatów znajdują się na stronie BIP UM Tychy.

Kto może uczestniczyć w wyborachCzynne i bierne prawo wyborcze ma obywatel polski i obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim oraz obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, stale zamieszkuje na obszarze Osiedla i jest ujęty w stałym rejestrze wyborców na terenie tego Osiedla.

W wyborach nie może uczestniczyć

 • osoba pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
 • osoba pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
 • osoba ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu;
 • obywatel Unii Europejskiej, niebędący obywatelem polskim, pozbawiony prawa wybieralności w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem;
 • obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, pozbawiony prawa wybieralności w swoim kraju.


Warunkiem przeprowadzenia wyborów jest zgłoszenie liczby kandydatów większej od liczby mandatów w Osiedlu.

Ważność wyborówWybory uważa się za ważne, jeżeli wzięło w nich udział co najmniej:

 • 5 % wyborców - w Osiedlu, w którym liczba uprawnionych do głosowania jest większa niż 5000 osób.


Osiedla: brak osiedli z ww. liczbą

 • 10% wyborców - w Osiedlu, w którym liczba uprawnionych do głosowania wynosi od 500 do 5000 osób.


Osiedla: Anna, Cielmice, J-U-W, Paprocany, R-2, Stare Tychy, Wartogłowiec, Wilkowyje, Zet, Żwaków.

 • 15% wyborców - w Osiedlu, w którym liczba uprawnionych do głosowania jest mniejsza niż 500 osób. Osiedla: F-6, Ogrodnik, Z-1


Pełna informacja o wyborach do Rad Osiedli znajduje się na stronie BIP.

ar / tychy.info

źródło: UM Tychy

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.