tychy.info

Reklama

Wiadomości

  • 12 września 2017

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Dowiedz się więcej!

Upadłość konsumencka jest szansą na oddłużenie i nowy start dla osób, które nigdy nie prowadziły lub na skutek zadłużenia zaprzestały prowadzenia działalności gospodarczej i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenta jest procedurą skomplikowaną i wieloetapową. Jego przebieg zależy w dużym stopniu od sytuacji majątkowej dłużnika, jednak zasadne jest wyróżnienie jego trzech głównych etapów: postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości, postępowania upadłościowego właściwego oraz wykonania planu spłaty wierzycieli i w konsekwencji oddłużenia.

Afterweb


Wniosek o ogłoszenie upadłości i co dalej?

Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości odbywa się na wniosek uprawnionego podmiotu. W świetle obowiązujących przepisów wniosek taki może złożyć niewypłacalny dłużnik, jak również jego wierzyciel. Po złożeniu wniosku, na tym etapie postępowania, sąd zajmuje się badaniem czy dłużnik spełnił wszystkie warunki ogłoszenia upadłości. Przede wszystkim weryfikuje niewypłacalność zobowiązanego oraz jej niezawiniony charakter.

Jeśli istnieją przeszkody uniemożliwiające ogłoszenie upadłości, postępowanie kończy się oddaleniem wniosku. Pomyślny przebieg postępowania skutkuje tym, że sąd uwzględnia wniosek, a to oznacz, że upadłość konsumencka zostaje ogłoszona.

Postępowanie upadłościowe właściwe

Na tym etapie postępowania, które zapoczątkowane jest ogłoszeniem upadłości, sąd powołuje syndyka oraz wyznacza sędziego-komisarza. Następuje ustalenie składu i wartości majątku upadłego i jego dochodów, zwanych masą upadłościową, a także listy wierzytelności. Majątek zostaje spieniężony i rozliczony pomiędzy wierzycielami. Postępowanie kończy wykonanie ostatecznego podziału masy upadłości albo zatwierdzeniem listy wierzytelności, gdy dłużnik nie posiada majątku.

Po zakończeniu tego stadium postępowania, sąd wydaje z urzędu postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli. Polega on na dobrowolnej, sukcesywnej spłacie wierzycieli. Maksymalny okres spłaty może wynosić trzy lata. Sąd ustala również jaka część wierzytelności zostanie umorzona, czyli w jakiej części nastąpi oddłużenie. Wykonywanie planu spłaty wierzycieli podlega nadzorowi sądowemu oraz wierzycieli.

Wykonanie planu spłaty wierzycieli i oddłużenie

Oddłużenie zależnie od sytuacji majątkowej dłużnika, może mieć miejsce po wykonaniu planu spłaty wierzycieli, ale również po wydaniu postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego, gdy sytuacja upadłego w oczywisty sposób świadczy o tym, że nie byłby on w stanie dokonać spłaty w jakiejkolwiek części w ramach ustalonego planu. Warto wskazać, że jeżeli na etapie wykonywania planu spłaty, upadły utraci możliwość wykonywania zobowiązań, z niezależnych od niego przyczyn, plan spłaty wierzycieli może zostać uchylony i skutkować umorzeniem zadłużeń.

Oddłużenie następuje wskutek postanowienia sądu o umorzeniu niewykonanych w postępowaniu upadłościowym zobowiązań. Wydawane jest z urzędu.

Artykuł dodany w ramach abonamentu.

Reklama