tychy.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 17 sierpnia 2017

Czego dotyczy postępowanie administracyjne?

Zakres regulacji zawartej w kodeksie postępowania administracyjnego dotyczy postępowania przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej.

Ten rodzaj postępowania obejmuje też postępowanie przed innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw określonych powyżej.

Jako kolejne wymienić trzeba postępowanie w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej i państwowej. To postępowanie ma też zastosowanie w sprawach wydawania zaświadczeń, a także skarg i wniosków. W postępowaniu administracyjnym załatwia się nakładanie lub wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych lub udzielanie ulg w ich wykonaniu, a także tryb europejskiej współpracy administracyjnej

AIF Kancelaria
fot. AIF Kancelaria


Katalog zasad postępowania administracyjnego
W KPA znajdują się Zasady ogólne tego postępowania, które stanowią uporządkowany normatywny katalog, a jednocześnie są wytycznymi dla organów administracji publicznej.
Można podzielić je na grupy na następujące grupy:
Zasady podstawowe do których należy zasada praworządności i zasada prawdy obiektywnej. Następnie zasady, które nakładają obowiązki na organ administracji publicznej i przyznają obywatelom uprawnienia procesowe.
Wymienić tu można zasady pogłębiania zaufania obywateli ( art. 8 KPA), dostęp do informacji (art. 9) oraz zasadę wyjaśniania przesłanek załatwienia sprawy (art.11).
Ostatnią grupą będę zasady dotyczące samego postępowania administracyjnego.
Wymienić tu zatem należy: zasadę wysłuchania stron, szybkości postępowania,
zasadę pisemności postępowanie, a także zasadę dwuinstancyjności charakterystyczną dla polskiego systemu prawnego.


Terminy załatwienia spraw
Zgodnie z art. 35 §1 organ administracji publicznej obowiązany są załatwić sprawy bez zbędnej zwłoki.
W przypadku jakichkolwiek niepunktualności w dotrzymaniu terminu, odpowiednia kancelaria prawna, zajmująca się sprawami prawnymi w zakresie postępowania administracyjnego udzieli stosownej pomocy.
Niezwłocznie powinny być załatwione sprawy:
  • które mogą być rozpatrzona na podstawie dowodów przedstawionych przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania,
  • lub faktów i dowodów powszechnie znanych,
  • lub znanych z urzędu organowi przed którym toczy się postępowanie
  • bądź też możliwe do ustalenia na podstawie danych którymi rozporządza organ administracyjny.


Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego winno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca. Natomiast sprawy szczególnie skomplikowane powinny być załatwione nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Jeżeli chodzi o sprawy w postępowaniu odwoławczym organ ma na załatwienie jeden miesiąc od dnia otrzymania odwołania.
W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z postępowaniem administracyjnym lub innego rodzaju postępowaniem warto zawsze skorzystać z pomocy profesjonalnej kancelarii prawnej.

Artykuł dodany w ramach abonamentu.

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY