Reklama

Wiadomości

  • 1 września 2023
  • 3 września 2023
  • wyświetleń: 2426

Nie chcą progów zwalniających na ulicach

Najczęściej to mieszkańcy proszą o montaż progów spowalniających ruch na niebezpiecznych ulicach. Tym razem grupa tyszan zaapelowała o ich likwidację.

szkolna Tychy
fot. Google Maps


Do prezydenta Tychów trafiła petycja grupy mieszkańców w sprawie likwidacji progów zwalniających na ulicach Wierzbowej i Szkolnej w Wilkowyjach.

"My, niżej podpisani mieszkańcy ulic Wierzbowej i Szkolnej w Wilkowyjach oraz bezpośrednio przyległych ulic z sąsiednich miejscowości Wyry i Mikołów i osoby korzystające w codziennych podróżach z tych ulic, zwracamy się z wnioskiem o: likwidację aktualnie 15 progów zwalniających zamontowanych w ciągu ulic Wierzbowej i Szkolnej (licząc do skrzyżowania z ul. Leśną), w tym na odcinku ul. Wierzbowej do ul. Szkolnej o długości 1 km — w liczbie 8" - napisali mieszkańcy.

Jak argumentują, "zgodnie z załącznikiem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach do wymuszenia fizycznego ograniczenia prędkości pojazdów samochodowych stosuje się progi zwalniające. Ale można je stosować wyłącznie w tych miejscach i na tych odcinkach dróg, na których konieczne jest skuteczne ograniczenie prędkości pojazdów, jeśli inne metody nie mogą być stosowane lub ich skuteczność jest niewystarczająca".

- Zastosowanie progów zwalniających w tej konkretnej lokalizacji nastąpiło w sposób oczywiście niecelowy, z pominięciem możliwości stosowania innych rozwiązań skutecznych i adekwatnych do uwarunkowań lokalnych. W rezultacie, zamiast poprawy warunków na drodze, powstał tor przeszkód generujący niebezpieczeństwo dla wszystkich jej użytkowników: pieszych, rowerzystów oraz zmotoryzowanych (hulajnogi, skutery, samochody, ciągniki rolnicze)- opisują tyszanie.

W odpowiedzi zastępca prezydenta Tychów Hanna Skoczylas poinformowała, że 6 lipca 2023 roku sprawa została rozpatrzona na posiedzeniu Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w której skład wchodzą m.in. przedstawiciele policji, straży miejskiej, zarządu ruchu oraz Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach (MZUiM).

- Kwestia montażu wskazanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego była przedmiotem obrad już na wcześniejszych posiedzeniach. Po raz pierwszy temat ten poruszono 17 stycznia 2013 roku, po wniosku złożonym przez ówczesnego Przewodniczącego Zarządu Osiedla Wilkowyje. Komisja zaopiniowała wniosek wstępnie pozytywnie. Następnie zaproponowana lokalizacja progów zwalniających została przekonsultowana przez Radę Osiedla Wilkowyje z mieszkańcami, którzy także wyrazili zgodę na realizację wskazanych wyżej urządzeń na odcinku od ul. Wierzbowej w rejonie nr 19 do ul. Szkolnej w rejonie nr 33. W 2021 roku do MZUiM wpłynął kolejny wniosek mieszkańców w sprawie rozważenia kwestii zastosowania analogicznych urządzeń spowolnienia ruchu na dalszym odcinku ul. Wierzbowej — objętym oznakowaniem „strefa zamieszkania". MZUiM ponownie wytypował lokalizację progów zwalniających (w odległościach ok. 150 — 200 m względem siebie), tak aby urządzenia te spełniały swoją funkcję, a zarazem nie stanowiły większych utrudnień dla mieszkańców, którzy nie popierają zastosowania tego rodzaju urządzeń - przypomina wiceprezydent.

Jak dodaje, MZUIM wystąpił do Rady Osiedla Wilkowyje, jako przedstawiciela lokalnej społeczności, o przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami i wyrażenie opinii. Ponownie otrzymał opinię pozytywną, uzgodnił projekt organizacji ruchu i zlecił do realizacji.

- W roku ubiegłym kwestia rozwijania nadmiernych prędkości na tym odcinku drogi została ponownie poruszona przez mieszkańca dzielnicy. Ze względu na brak chodnika oraz wzrastający wskaźnik zabudowy w tym rejonie, MZUiM zaproponował wykonanie dodatkowych 3 progów zwalniających. Powyższe rozwiązanie ponownie zostało zaakceptowane przez mieszkańców oraz Radę Osiedla Wilkowyje — zaznacza Hanna Skoczylas.

I podkreśla, że zastosowane rozwiązania bezpieczeństwa ruchu drogowego wzdłuż ul. Szkolnej oraz ul. Wierzbowej mają swoje umocowanie w przepisach rozporządzenia.

Zgodnie z nim, w strefach ograniczonej prędkości, powinny być stosowane rozwiązania lub urządzenia wymuszające jazdę z prędkością podaną na znaku. Ponadto na odcinkach dróg w strefie zamieszkania, których parametry geometryczne umożliwiają jazdę z prędkością przekraczającą prędkość dopuszczalną, zaleca się stosowanie urządzeń lub rozwiązań wymuszających powolną jazdę (progi zwalniające, zmiany kierunku jazdy, punktowe przewężenia jezdni) [11 Ponadto biorąc pod uwagę analizę mapy zdarzeń drogowych na ul. Szkolnej i Wierzbowej, prowadzoną w oparciu o dane uzyskane w Komendzie Miejskiej Policji — Wydziału Ruchu Drogowego (w ostatnich 5 latach odnotowano tam 5 zdarzeń drogowych — kolizje z udziałem rowerzystów lub pojazdów, bez ofiar śmiertelnych), należy należy uznać, że zastosowane urządzenia brd od lat spełniają swoją funkcję, a rejon ten jest bezpieczny (1 zdarzenie na rok) — opisuje wiceprezydent.

Przedstawicielka magistratu dodaje także, że "likwidacja progów zwalniających byłaby także działaniem ekonomicznie nieuzasadnionym".

- Przeznaczanie środków finansowych na budowę wyniesionych skrzyżowań, w miejscach gdzie występują urządzenia spełniające swoją funkcję jest niewskazane, zwłaszcza że na terenie miasta znajdują się ulice w strefach ograniczonej prędkości gdzie jeszcze nie mamy elementów spowolnienia ruchu. To tam w pierwszej kolejności należałoby wydatkować ograniczone środki publiczne. Realizacja wyniesionych tarcz skrzyżowań jest zazwyczaj rozpatrywana przy kompleksowej przebudowie drogi. W przypadku progów zwalniających, powyższe możemy zaprojektować własnymi siłami, natomiast na budowę wyniesionej tarczy skrzyżowania niezbędne jest wykonanie projektu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem odwodnienia drogi, co wiąże się z dodatkowymi kosztami oraz wydłużonym czasem realizacji, ze względu na procedury związane ze sporządzeniem i uzgodnieniem takiego projektu — wyjaśnia.

Skoczylas poinformowała także, że "ze względu na planowaną przebudowę ulicy Szkolnej, w projekcie została uwzględniona m.in. budowa chodnika.. W przypadku ul. Wierzbowej, powyższe nie zostanie zrealizowane w najbliższym czasie".

- Oczywiście zgadzam się, że wniosek z zakresu budowy chodnika także na tej drodze jest jak najbardziej zasadny, natomiast ze względu na ograniczone środki i rozpiętość tego zadania, temat będzie przeanalizowany dopiero w momencie planowanej kompleksowej przebudowy tej drogi. W przypadku braku przeciwwskazań projektowych i terenowych chodnik będzie wykonany także na tej drodze, w sposób analogiczny, jak na innych drogach w naszym mieście. Należy zaznaczyć, że likwidacja progów zwalniających oprócz najważniejszych kwestii - tj. względów bezpieczeństwa, skutkowałaby koniecznością przeprowadzenia remontu nawierzchni, w miejscach ich likwidacji (zwłaszcza, że część ww. urządzeń wykonana jest z nawierzchni), a to ponownie wiązałoby się z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów finansowych. Tym bardziej, że nawierzchnia jest w bardzo dobrym stanie technicznym. W tym przypadku po raz kolejny nasuwa się argument przeciwko likwidacji progów zwalniających — wyremontowana nawierzchnia, brak urządzeń fizycznie spowalniających ruch co może zachęcić kierujących pojazdami do przekraczania obowiązującej prędkości - podkreśla zastępczyni prezydenta Tychów.

raz / tychy.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.