Reklama

Wiadomości

 • 23 czerwca 2023
 • wyświetleń: 562

Trwa nabór kandydatów na ławników sądów powszechnych

Trwa nabór kandydatów na ławników sądów powszechnych - 23 ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach i 17 ławników do Sądu Rejonowego w Tychach. Termin zgłaszania ich kandydatur upływa 30 czerwca 2023 r

Ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych,
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie.


Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2023 r.

Wzory:

 • karta zgłoszenia na ławnika;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 • lista osób zgłaszających kandydata na ławnika,


dostępne są:

 • w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49 (parter), w Wydziale Obsługi Rady Miasta (III piętro),
 • na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Tychy w zakładce: WYBORY I REFERENDA/ Wybory ławników na kadencję 2024 - 2027


Wypełnione karty zgłoszeń wraz z wymaganymi załącznikami można składać w Urzędzie Miasta Tychy w Wydziale Obsługi Rady Miasta na III piętrze, w godzinach pracy Urzędu.

Dodatkowe informacje związane z wyborem ławników udzielane będą pod numerem tel.: 32 776 33 04.

BM / tychy.info

źródło: UM Tychy

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.