tychy.info

Reklama

Wiadomości

  • 27 kwietnia 2023
  • 12 maja 2023

Budowa ścieżki pod wiaduktami na DK-44 nie jest możliwa

W sprawie planowanej przebudowy wiaduktów w ciągu ul. Mikołowskiej nad torami PKP między dzielnicami Mąkołowiec, Stare Tychy i Wilkowyje interpelację złożył radny Dariusz Wencepel. Wniósł o przychylenie się do wykonania ciągu pieszo-rowerowego pod przebudowywanym wiaduktem w ciągu DK-44 oraz przedstawienie mieszkańcom rozwiązań na czas przebudowy obiektów mostowych. W odpowiedzi czytamy, że budowa ścieżki nie jest możliwa. Nie będzie też objazdów drogami lokalnymi na czas robót. Dlaczego?

Reklama

Będzie remont wiaduktów na DK-44 - 10.2021
Będzie remont wiaduktów na DK-44 · fot. UM Tychy


Przypomnijmy: niebawem ruszy przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej w Tychach. Inwestycja zlokalizowana jest w północno-zachodniej części miasta na granicy dzielnic Mąkołowiec i Wilkowyj. Inwestycja realizowana jest w formule „Projektuj i Buduj”. Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowy dwóch wiaduktów drogowych nad torami kolejowymi wraz z przebudową przyległej infrastruktury drogowej, sieci uzbrojenia terenu oraz przebudowy kolidującej infrastruktury kolejowej i ITS. W ramach inwestycji zaplanowano również budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz budowę kanałów technologicznych. Wykonawcą robót jest firma Nowak-Mosty Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Termin realizacji inwestycji to listopad 2025 r.

  • Kwota dofinansowania z rządowego programu Polski Ład wynosi - 47 mln 500 tys. zł,
  • Całkowita wartość inwestycji - 59 mln 744 tys. 842 zł.


Więcej informacji na temat tego zadania można znaleźć na stronie MZUiM:
http://polskilad.mzuim.tychy.pl/wiaduktymi.../oprojekcie.php

Dariusz Wencepel drogą interpelacji złożonej na biurko prezydenta Tychów wniósł o przedstawienie planu organizacji ruchu na czas przebudowy tych wiaduktów.

"Można bowiem spodziewać się sytuacji, że ogrom użytkowników ruchu drogowego skorzysta z przejazdu kolejowego na ul. Mąkołowskiej oraz z przejazdu pod wiaduktem PKP przy Browarowej/Damrota. Obie te sytuacje spowodują gehennę komunikacyjną dla ruchu lokalnego na osiedlach Mąkołowiec, Stare Tychy i Wilkowyje" - wskazuje.

Zadaje też pytania:

"Jaki MZUiM Tychy ma pomysł na komunikację zastępczą na okres przebudowy? Miasto nie wybudowało obwodnicy północnej, która w tym przypadku rozwiązałaby problem całkowicie. Czy projektowana przebudowa wiaduktu, a zatem poczynienie szeregu uzgodnień z PKP nie jest dobrym czasem, aby zaprojektować pod wiaduktem od strony wschodniej pasa pozwalającego na stworzenie bezpiecznego ciągu pieszo-rowerowego lub dwóch niezależnych ciągów: pieszego i rowerowego" - czytamy we wniosku.

Jak zauważa, celem nadrzędnym tej inwestycji ma być zapewnienie mieszkańcom bezpiecznego poruszania się ulicą Mikołowską. Korzystając z okazji, proponuje wynegocjowanie z PKP możliwość poprowadzenia ścieżki rowerowej z Tychów do Pszczyny przez lasy wzdłuż torów kolejowych, oraz do południowych dzielnic Katowic.

"Z uwagi na niski stopień przewyższeń wzdłuż torów kolejowych, uniknie się stromych odcinków, które zniechęcają do ruchu rowerowego, a co jest zgodne z zaleceniami Komisji Europejskiej. Dodatkowo wzdłuż torów są wolne przestrzenie do wykorzystania, gdyż zgodnie z przepisami PKP nie utrzymuje drzew w odległości 15 m od skrajni toru" - wskazuje.

"Podsumowując, wnoszę o przychylenie się do wykonanie ciągu pieszo-rowerowego pod przebudowywanym wiaduktem DK44 oraz przedstawienie mieszkańcom rozwiązań na czas tej przebudowy" - pisze Dariusz Wencepel.

Odpowiedź Miejskiego Zarządu Ulic i MostówMiejski Zarząd Ulic i Mostów w odpowiedzi na pismo radnego informuje, że przebudowa dwóch wiaduktów jest obecnie na etapie realizacji. W odpowiedzi na interpelację czytamy:

"Zakres rzeczowy projektu został określony na etapie wniosku o dofinansowanie z programu Polski Ład i obejmuje m.in. zaprojektowanie i budowę wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 nad torami kolejowymi wraz z przebudową przyległej infrastruktury drogowej, budowę oświetlenia, kanałów technologicznych, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci uzbrojenia terenu. Powyższy zakres został zdefiniowany w ogłoszeniu o udzielenie zamówienia z dnia 13 maja 2022 r. i obecnie jest realizowany przez wykonawcę - Nowak Mosty Sp. z o.o. w formule zaprojektuj i buduj.

Zapisy umowne zobowiązują wykonawcę do utrzymania ruchu ciągłego po jednym pasie ruchu w każdym kierunku (analogicznie jak w dotychczasowej organizacji ruchu) przez cały okres realizacji zadania, w pierwszej kolejności po istniejącym wiadukcie północnym po wcześniejszym jego wzmocnieniu, a następnie po przełożeniu ruchu dwukierunkowego po nowo wybudowanym obiekcie południowym. Tym samym nie przewidujemy istotnych utrudnień w ruchu w ciągu drogi krajowej oraz objazdów przez drogi lokalne.

Realizacja tego zadania odbywa się na zasadach określonych w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji w zakresie dróg publicznych, która zakłada nieodpłatne zajęcie na czas realizacji inwestycji terenów linii kolejowej w drodze porozumienia. Ponieważ proponowany przez radnego niezależny ciąg pieszo-rowerowy nie może stanowić drogi publicznej, nie będzie można w tym wypadku skorzystać z mocy ustawy na realizację w/w ciągu. Należałoby również podkreślić kwestię możliwości braku przesłanki do rozszerzenia przedmiotu zamówienia oraz ewentualne roszczenia wykonawcy z tego tytułu.

Dodatkowo obszar, po którym przebiega proponowany ciąg, zaliczony jest do terenów kolejowych zamkniętych, czyli terenów zastrzeżonych ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa.

Jednocześnie z informacji ze strony PKP wynika, że w planach zarządcy kolei jest rozbudowa linii kolejowej m.in. z dobudową torów na odcinku Katowice - Tychy, jednakże z uwagi na etap przedprojektowy, nie można jednoznacznie określić pełnego zakresu tej przebudowy.

W związku z powyższym na obecnym etapie nie możemy zrealizować wniosku radnego o wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego pod wiaduktami w ciągu DK-44"
- pisze zastępca dyrektora ds. realizacji inwestycji Arkadiusz Bąk.

ar / tychy.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.