Wiadomości

  • 28 września 2022
  • 30 września 2022
  • wyświetleń: 4226

Odmowa w sprawie biogazowni na Urbanowicach

Prezydent Miasta Tychy odmówił wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji beztlenowego przetwarzania odpadów biologicznych w Tychach - Urbanowicach. Przeciwko tej inwestycji protestowali w ubiegłym roku mieszkańcy. Kwestią sporną było rozstrzygnięcie czy będzie to inwestycja celu publicznego w zakresie gospodarowania odpadami.

odpady, śmieci
Bioodpady · fot. pixabay.com


Instalacja beztlenowego przetwarzania odpadów biologicznych miała powstać w pobliżu wysypiska śmieci należącego do spółki Master i gminnego Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej z oczyszczalnią ścieków przy ul. Lokalnej.

W lipcu 2021 roku do prezydenta Tychów wpłynął wniosek przedsiębiorcy BM Recykling sp.z o.o. z Andrychowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia.

Jak czytamy w uzasadnieniu wydania decyzji odmownej dot. środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji, do urzędu wpłynęło około 218 sprzeciwów w sprawie od mieszkańców miast Tychy oraz Bieruń, którzy wnioskowali o odstąpienie od budowy instalacji z obawy przed ponadnormatywną emisją hałasu oraz uciążliwą emisją odorów związaną z przetwarzaniem odpadów poubojowych.

Mieszkańcy zaprotestowali przeciw instalacji przetwarzania odpadów - 29.09.2021 · fot. Rada Osiedla Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele


Pismem z dnia 12 października 2021 r. urząd wystąpił do pełnomocnika Inwestora z informacją o ilości złożonych sprzeciwów, oraz z prośbą o zajęcie stanowiska wobec zgłaszanych przez społeczeństwo kwestii.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku w rozmowie z nami inwestor wyjaśniał, że na teren zakładu będą transportowane przede wszystkim trawa i suche liście, a także odpadki z gospodarstw domowych, takie jak przeterminowana i zepsuta żywność. np. warzywa, owoce, jaja, mleko. - Cały proces przetwarzania będzie przebiegał bez kontaktu z otoczeniem - przekonywał prezes BM Recykling.

Poniżej nasz materiał, dotyczący biogazowni, który zrealizowaliśmy jesienią ubiegłego roku:W uzasadnieniu decyzji odmownej prezydenta Tychów czytamy, że:

"W ramach przeprowadzonego postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie organ uzyskał pozytywne uzgodnienie realizacji planowanego przedsięwzięcia od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach (postanowienie z dnia 2 czerwca 2022 r.) i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (postanowienie z dnia 4 lutego 2022 r.), jak również pozytywne opinie Marszałka Województwa Śląskiego (pismo z dnia 31 sierpnia 2021r.) i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach (pismo z dnia 25 sierpnia 2021 r.).

Powyższe dokumenty potwierdziły brak negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, brak negatywnego wpływu inwestycji na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych oraz możliwość realizacji przedsięwzięcia w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę"
.

Mieszkańcy zaprotestowali przeciw instalacji przetwarzania odpadów - 29.09.2021
Mieszkańcy zaprotestowali przeciw instalacji przetwarzania odpadów - 29.09.2021 · fot. Rada Osiedla Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele


W dalszej części dokumentu czytamy jednak, że:

"Oceniając planowaną działalność w kontekście treści miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stwierdzono brak zgodności planowanej inwestycji z przepisami prawa, w tym prawa miejscowego, co w konsekwencji obliguje organ, do odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach".

Kwestią sporną było rozstrzygnięcie czy planowana inwestycja będzie inwestycją celu publicznego o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym w zakresie gospodarowania odpadami.

Protest mieszkańców przeciwko budowie instalacji
Protest mieszkańców przeciwko budowie instalacji · fot. Rada Osiedla Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele


"Działka nr 354/29 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem „O” - teren infrastruktury technicznej w zakresie gospodarowania odpadami. Zgodnie z § 8 pkt 10 uchwały, jest to obszar inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym w zakresie gospodarowania odpadami" - czytamy w treści uzasadnienia, opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej.

"Strona postępowania tj. Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A z siedzibą w Tychach przy al. Marszałka Piłsudskiego 12, w piśmie z dnia 25 sierpnia 2021 r. zakwestionowała zgodność planowanego przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gdyż jej zdaniem realizacja inwestycji pn.: „Budowa instalacji beztlenowego przetwarzania odpadów biologicznych (...) przy ul. Lokalnej nie stanowi inwestycji celu publicznego, w rozumieniu art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 poz. 1990 t.j).

Spółka powyższe argumentowała, tym, że prywatna instalacja nie może zostać uznana za urządzenie publiczne. Charakter planowanego odzysku i unieszkodliwiania odpadów wskazuje na zamiar dotyczący prowadzenia odzysku i unieszkodliwiania strumienia biodegradowalanego, a nie komunalnego odpadów. Powyższe potwierdza brak charakteru publicznego urządzeń stanowiących przedmiot inwestycji"
- czytamy w treści decyzji prezydenta.

"Tutejszy organ, w oparciu o zebrany dotąd materiał dowodowy, wystąpił pismem z 21 czerwca 2022 r. do Kancelarii „Urbanik i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni” o zajęcie stanowiska dotyczącego zgodności lokalizacji planowanej inwestycji z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

"Z ustaleń w opinii dokonanej w oparciu o akta sprawy, wynika, że w przedmiotowej sprawie inwestor zakłada etapową realizację instalacji, gdzie w etapie I zrealizowana zostanie biogazownia tzw. spalanie biogazu i produkcja energii elektrycznej w układzie kogeneracyjnym (energia i ciepło) oraz dopiero w etapie II dodatkowo produkcja biogazu, co wskazuje na daleko idące wątpliwości co do kwalifikacji projektowanego przedsięwzięcia w rozumieniu art. 6 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami".

Kancelaria Prawna wskazała na doktrynę mówiącą o tym, że budowa biogazowni do wytwarzania energii elektrycznej nie może stanowić podstawy do uznania inwestycji za cel publiczny w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Również Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach stwierdziło, że spełnienie przez inwestora pierwszej przesłanki tj. planowana inwestycja dotyczyć będzie budowy obiektów budowlanych związanych z gospodarowaniem odpadami. Natomiast w kwestii drugiej przesłanki organ stwierdził, że planowane przedsięwzięcie nie będzie inwestycją celu publicznego (...).

"Oceniając planowaną działalność w kontekście treści miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stwierdzono brak zgodności planowanej inwestycji z przepisami prawa, w tym prawa miejscowego, co w konsekwencji obliguje organ, do odmowy wydania decyzji o środowiskowych" - podsumowuje urząd w treści uzasadnienia.

Loading...


O sprawie biogazowni pisaliśmy w artykułach:Z pełną treścią decyzji prezydenta Tychów można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej pod tym linkiem: https://bip.umtychy.pl/srodowisko/decyzje-srodowiskowe/38036

ar / tychy.info

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.