Wiadomości

  • 17 sierpnia 2022
  • 28 sierpnia 2022
  • wyświetleń: 2915

Można już złożyć wniosek o dodatek węglowy!

17 sierpnia weszły w życie przepisy nowego rozporządzenia, zgodnie z którym gospodarstwa domowe mogą wnioskować o wypłatę 3000 zł dodatku na zakup węgla. W Tychach obsługą wniosków zajmie się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, a złożyć go można na trzy różne sposoby.

węgiel opał kopalnia
Można już złożyć wniosek o dodatek węglowy!


Wnioski o dodatek węglowy należy składać do 30 listopada 2022 roku jedną z trzech dostępnych metod:

1. elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP po zatwierdzeniu ich podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego,
2. pocztą tradycyjną - decyduje data stempla pocztowego
3. tradycyjnie (papierowo) - wnioski będą przyjmowane w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tychach przy ul. Barona 30 w godzinach:
  • poniedziałek, wtorek : 8:00-15:00
  • czwartek: 8:00-17:00
  • piątek: 8:00-13:00.


Formularze są dostępne w punkcie obsługi klienta Działu Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach przy ul. Barona 30 (punkt obsługi klienta - wejście z zewnątrz budynku od strony salonu samochodowego) oraz na stronie internetowej MOPS: https://www.mops.tychy.pl/aktualnosci/index/idn:221

Miejski Ośrodek Pomocy Społeczne prosi o PRAWIDŁOWE I UWAŻNE WYPEŁNIENIE WNIOSKU ORAZ O WPISANIE ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ, na który zostanie wysłana informacja o przyznaniu dodatku węglowego oraz NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO. DODATEK WĘGLOWY dla gospodarstwa domowego wynosi 3.000,00 złotych.

Świadczenie jest niezależne od dochodu. Przeznaczone jest dla wszystkich gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel. Przysługuje tym, którzy węgiel spalają w kotle, kominku, kozie, ogrzewaczu powietrza, trzonie kuchennym, piecokuchni, kuchni węglowej lub piecu kaflowym. Urządzenia te muszą być zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku węglowego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  • osobę fizyczną, samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).


Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na którego potrzeby zostało zakupione paliwo stałe po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477) w brzmieniu:

"Przedsiębiorcy wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw, wpisanemu do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych, który sprzedawał paliwa stałe dla gospodarstw domowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę, w celu wykorzystania na potrzeby własne tych gospodarstw domowych, przysługuje rekompensata. Sprzedaż paliwa stałego po cenie wyższej niż 996,60 zł brutto nie uprawnia do otrzymania rekompensaty".

ar / tychy.info

źródło: UM Tychy

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.