Reklama

Wiadomości

  • 30 marca 2022
  • 3 kwietnia 2022
  • wyświetleń: 3111

DPS w Kobiórze będzie międzygminnym ośrodkiem

Jest porozumienie miedzy Tychami a Kobiórem w sprawie DPS-u przy ul. Promnickiej w Kobiórze. Projekt uchwały dotyczący utworzenia związku międzygminnego pod nazwą „Międzygminny Dom Pomocy Społecznej” oraz przyjęcie jego statutu znalazł się w porządku obrad marcowej sesji Rady Miasta Tychy. W czwartek, 31 marca podjęto uchwałę również w gminie Kobiór.

Jak wygląda DPS "Dobre Miejsce" w środku? - 01.2022
fot. Kamil Peszat / UM Tychy


Powołanie związku międzygminnego to rozwiązanie, które umożliwi prowadzenie Tychom DPS-u na terenie innej gminy niż własna (wraz z Kobiórem). Jak wyjaśnia rzecznik Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Alina Kucharzewska, w ocenie wojewody wcześniej nie została spełniona przesłanka określona w art. 57 ust. 3 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej, dotycząca wywiązania się przez stronę z warunków określonych w przepisach. Poprzednim zamiarem Miasta Tychy było samodzielne prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie innej gminy niż własna, dlatego zezwolenie na działalność ośrodka nie zostało wydane przez wojewodę.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy DPS zacznie działać i przyjmie pierwszych lokatorów - seniorów wymagających opieki i wsparcia. Dziś przebywają w budynku uchodźcy wojenni z Ukrainy - na chwilę obecną to około 90 osób - głównie kobiety z dziećmi.

Podczas sesji Rady Miasta Tychy w dniu 31 marca radni głosowali nad projektem uchwały w sprawie utworzenia związku międzygminnego oraz przyjęcia jego statutu. Tego samego dnia uchwałę podjęła Rada Gminy Kobiór.

- Kilka dni temu otrzymaliśmy uzgodnienie Wojewody Śląskiego projektu statutu związku "Międzygminny Dom Pomocy Społecznej" w Kobiórze - z zastrzeżeniami. Stanowisko takie oznacza, iż jeśli uwzględnimy zastrzeżenia wojewody śląskiego i dokonamy poprawek w projekcie statutu zgodnie z wytycznymi, będziemy mogli podjąć stosowne uchwały rady gmin podczas posiedzeń zaplanowanych w dniu 31 marca 2022 r. Aktualnie analizujemy te zastrzeżenia - wyjaśnia Ewa Grudniok, rzeczniczka Urzędu Miasta Tychy.

Uczestnikami związku będą Gmina Kobiór i Gmina Miasta Tychy. Czas jego trwania jest nieokreślony. Siedzibą związku jest Gmina Kobiór, a organami związku są: zgromadzenie związku oraz zarząd związku.

Do zadań zgromadzenia należeć będą m.in.: ustalenie planu i formy realizacji zadań związku oraz zasad finansowania, wybór i odwołanie zarządu. Zgromadzenie będą tworzyć: prezydent Miasta Tychy, Wójt Gminy Kobiór, czterech przedstawicieli Gminy Miasta Tychy, wyznaczanych przez Radę Miasta Tychy, oraz dwóch przedstawicieli Gminy Kobiór, wyznaczanych przez Radę Gminy Kobiór.

W uzasadnieniu uchwały dotyczącej utworzenia związku międzygminnego czytamy:

"Jedną z dopuszczalnych przepisami ustawy o samorządzie gminnym form prawnych wspólnego wykonywania zadań publicznych przez gminy są związki międzygminne. Głównym zadaniem związku pod nazwą "Międzygminny Dom Pomocy Społecznej" jest organizowanie, prowadzenie i utrzymanie DPS. Uchwały o utworzeniu związku podejmują rady zainteresowanych gmin. Utworzenie związku wymaga również przyjęcia jego statutu. Projekt statutu związku podlegał uzgodnieniu z wojewodą".

Zadania powoływanego związku to:

  • zorganizowanie, prowadzenie i utrzymanie domu pomocy społecznej na terenie nieruchomości przy ul. Promickiej w Kobiórze
  • wymiana doświadczeń, informacji oraz upowszechnienie nowatorskich rozwiązań w zakresie prowadzenia domów pomocy społecznej,
  • aktywizowanie środowisk gminnych w zakresie pozyskiwania wolontariuszy do pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi,
  • współpraca z instytucjami państwowymi, społecznymi, osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą w zakresie prowadzenia DPS-ów.


Jak wygląda DPS "Dobre Miejsce" w środku? - 01.2022 · fot. Kamil Peszat / UM Tychy


Przypomnijmy: prace w Tyskim Domu Pomocy Społecznej „Dobre Miejsce” z siedzibą w Kobiórze przy ul. Promnickiej 53 zakończyły się jesienią 2021 roku. Ma to być docelowo miejsce całodobowej opieki dla 66 osób w podeszłym wieku, utrzymywane z budżetu gmin.

DPS powstał na terenie nieruchomości położonej w Kobiórze, należącej do Miasta Tychy. Miasto przejęło gmach od Archidiecezji Katowickiej. Pierwotnie miał w nim powstać dom dla księży emerytów.

Uchwałę o zakupie obiektu z przeznaczeniem na adaptację na potrzeby DPS Rada Miasta Tychy podjęła 22 czerwca 2017 roku. We wrześniu tego samego roku miasto kupiło od Archidiecezji ponad 3-hektarowy teren wraz z istniejącą tam zabudową. W kwietniu 2019 roku podpisano umowę na przebudowę istniejących obiektów. Zrealizowało ją Przedsiębiorstwo Budowlane Mazur z Jankowic k. Pszczyny.

Zakres prac obejmował m.in. wyburzenie części istniejących ścian działowych oraz stropów i wykonanie nowych. W niektórych miejscach konieczna była także przebudowa schodów oraz montaż windy i podnośników hydraulicznych do komunikacji z poszczególnymi kondygnacjami. Część prac polegała na konserwacji istniejących elementów drewnianych oraz częściowej przebudowie lub rozbudowie instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej. Wykonawca zgodnie z umową zobowiązany był też do wykonania miejsc parkingowych i obiektów tzw. małej architektury. Koszt realizacji robót budowlanych wyniósł 9 mln 259 tys. 138,41 zł brutto.

ar / tychy.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.