tychy.info

Reklama

Wiadomości

  • 16 marca 2022
  • 18 marca 2022

Miasto i spółka Master odpowiadają na pytania radnego ws. spalarni

W lutym Dariusz Wencepel zadał drogą interpelacji pytania dotyczące planowanej budowy spalarni odpadów, zwanej Zakładem Odzysku Energii, na terenie dzielnicy Wilkowyje. Publikujemy odpowiedzi urzędu miasta oraz spółki Master.

Reklama

śmieci, odpady, master
Czy w Wilkowyjach powstanie spalarnia odpadów? · fot. Master Tychy


Dariusz Wencepel - wiceprzewodniczący Rady Miasta złożył na biurko prezydenta Tychów interpelację w sprawie planowanej budowy spalarni śmieci RDF w dzielnicy Wilkowyje pod nazwą „Zakład Odzysku Energii". Inwestycji stanowczo sprzeciwiają się mieszkańcy. Zorganizowano już kilka protestów.

- Na spotkaniu w Wilkowyjach przedstawiciel PEC, mówił o tym iż decyzje o powstaniu spalarni podjęto kilka lat temu, lecz nie wskazał, czyja to była decyzja. Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej PEC sp. z o.o. powstało w celu wytwarzania i dystrybucji energii cieplnej. Z informacji dostępnych w krajowym rejestrze sądowym wynika, iż PEC Tychy wycofał się kapitałowo ze spółki Instalmedia w 2021 r. W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie kwestii, kiedy rozpoczęto opracowywanie raportu oddziaływania tej inwestycji na środowisko? Czy było to w momencie kiedy PEC był udziałowcem spółki Instalmedia? Czy już po zbyciu w niej udziału przez spółkę z większościowym udziałem miasta Tychy? Proszę o odpowiedź na pytanie dlaczego PEC zbyła udziały w spółce Instalmedia, która planuje budować spalarnię odpadów? - pytał Dariusz Wencepel.

Radny jako przedstawiciel mieszkańców pyta też m.in., dlaczego spółki z większościowym udziałem miasta Tychy, czyli PEC sp. z o.o. oraz Master Odpady i Energia sp. o.o., których zadaniem jest gospodarka odpadami oraz zaopatrzenie w ciepło, miałyby płacić prywatnej spółce za utylizację odpadu RDF i kupować u niej ciepło? Więcej w artykule: Radny Dariusz Wencepel działa w sprawie spalarni w Wilkowyjach.

Samorządowiec otrzymał już odpowiedzi na postawione pytania.

Wydział Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Tychy o spółce Instalmedia i inicjatywie budowy spalarni"proces prywatyzacji służb remontowych Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach - obecnie spółki INSTALMEDIA Sp. z o.o. podzielony był na trzy etapy. Rozpoczął się w 2000 roku, a zakończył się w 2020. Wydzielenie służb remontowych spowodowane było koniecznością obniżenia kosztów funkcjonowania PEC-u i był w pełni uzasadniony zarówno ekonomicznie jak i organizacyjnie. Funkcjonowanie poza strukturami PEC-u pozwoliło utrzymać, a nawet powiększyć stan zatrudnienia poprzez pozyskiwanie zleceń zewnętrznych. Proces ten jest zgodny z Umową Spółki, Kodeksem Spółek Handlowych oraz uzyskał wszelkie wymagane zgody korporacyjne.

Należy podkreślić - co wielokrotnie było wskazywane w wystąpieniach pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli podsumowujących przegląd działalności spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, że działalność spółek komunalnych co do zasady winna ograniczać się do tych dziedzin, które ze względu poziom generowanych kosztów nie są obsługiwane przez przedsiębiorstwa komercyjne.

Wskazać także należy, że z inicjatywą budowy spalarni wystąpiła spółka INSTALMEDIA, kolejną ofertę w zbliżonym zakresie złożył PKN Orlen S.A., który zamierza budować spalarnię odpadów niebezpiecznych w Łaziskach Górnych. Gmina Miasta Tychy nie ma wpływu na propozycje składane przez podmioty zewnętrzne, może natomiast je rozważyć i podjąć decyzję o ich akceptacji bądź nie"
- czytamy.

- Niezależnie od powyższego istotne jest, że w przypadku inwestycji które oddziałują na środowisko każdy podmiot jest zobowiązany uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach określającą warunki realizacji inwestycji, które zostaną uwzględnione przy pozwoleniu na budowę. W dalszej kolejności podmiot musi uzyskać zezwolenie bądź pozwolenie na przetwarzanie odpadów, które wydaje w omawianym przypadku Prezydent -po przeprowadzeniu kontroli przez WIOŚ (Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska) oraz Państwową Straż Pożarną, a następnie pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do środowiska, w którym określone będą dopuszczane poziomy zanieczyszczeń substancji, warunki eksploatacyjne oraz monitoring emisji zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu ministra środowiska (ciągły lub okresowy w zależności od rodzaju substancji). Wyniki badań składane są do organu wydającego pozwolenie i do WIOŚ. Uprawnienia kontrolne posiada Prezydent i WIOŚ - poinformowała w odpowiedzi na interpelację Alina Czerwonka z Wydziału Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego.

W załączeniu urzędniczka przekazała również pisma Master-Odpady i Energia Sp. z o.o. z dnia 7 marca oraz Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa z dnia 9 marca.

Odpowiedź Wydziału ochrony środowiska dot. raportu oddziaływania spalarni na środowiskoWydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w odpowiedzi dotyczącej opracowania raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, informuje, że w dniu 30 grudnia 2020r. Instalmedia sp. z o.o. z siedzibą w Tychach przy ul. Targiela 8 złożyła do tutejszego organu wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa Instalacji Termicznego Przekształcenia RDF/PRE-RDF, w tym odpadów biodegradowalnych z Odzyskiem Energii Odnawialnej".

Wniosek ten został zaopiniowany przez organy zewnętrzne t.j.: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Katowicach.

Na podstawie ww. opinii oraz informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, tutejszy organ postanowieniem z 6 kwietnia 2021r. nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko opracowany został w czerwcu 2021 r. przez zespół autorski z Firmy SAVONA PROJEKT sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie i złożony do tutejszego organu w dniu 2 lipca 2021 r. wraz z informacją o zmianie nazwy przedsięwzięcia na: „Zakład Odzysku Energii".

- Ponadto informuję, że przepisy ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dotyczące wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są jednakowe, zarówno dla podmiotu prywatnego, jak i podmiotu z udziałami gminy - podkreśla Anna Warzecha, naczelnik Wydziału Komunalnego Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Spółka Master wyjaśnia kwestię powstawania i zagospodarowania odpadu RDFRównież Spółka Master - Odpady i Energia przedstawia swoje stanowisko:

"MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach jest nowoczesnym, spełniającym najwyższe wymagania środowiskowe przedsiębiorstwem, wykonującym kompleksowe usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów. Prowadzona przez Spółkę Master Odpady i Energia instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów MBP posiada moc przerobową 115 500 Mg/rok. W 2021 roku na instalację przyjęto ponad 97 tys. Mg odpadów z obsługiwanych gmin.

W instalacji prowadzonej przez Spółkę Master Odpady i Energia zdecydowany strumień odpadów przyjmowany do przetworzenia pochodzi z gmin. W wyniku przetwarzania odpadów w naszej instalacji oprócz odpadów surowcowych, które są przekazywane do recyklingu, powstaje frakcja wysokokaloryczna nie nadająca się już do dalszego przetworzenia w procesach recyklingu. Wieloletnia praktyka w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, jak i odpadów z tzw. selektywnej zbiórki pokazuje, że ilości odpadów jakie można poddać recyklingowi z tych strumieni znacząco się różnią. W przypadku zmieszanych odpadów komunalnych do dalszego przetwarzania udaje się wydzielić około 4% masy wejściowej tych odpadów. Natomiast ze strumienia odpadów z selektywnej zbiórki uzyskujemy ponad 40 % masy wejściowej tych odpadów nadającej się do ponownego przetworzenia. Strumień odpadów zebranych selektywnie w stosunku do odpadów zmieszanych stanowi ok. 25% masy. Tak duża różnica w odzysku odpadów surowcowych powoduje, że odpady ze strumienia odpadów zmieszanych trafiają jako wsad do paliwa alternatywnego RDF-u.

Przyczyną tego stanu jest wciąż duże zabrudzenie odpadów pochodzących ze strumienia odpadów zmieszanych. Dane te jednoznacznie pokazują jak istotna jest selektywna zbiórka opadów u źródła. Lepsza segregacja odpadów przez mieszkańców znacząco ograniczyłaby koszty związane z utylizacją powstałego w ten sposób paliwa RDF. Udział procentowy miasta Tychy w strumieniu zmieszanych odpadów komunalnych przyjmowanych do Spółki Master Odpady i Energia wynosi ponad 66 %. Ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych blisko połowa tego strumienia może stanowić wsad do produkcji RDF.

Wytwarzane w naszej Spółce paliwo alternatywne w większości produkowane jest ze strumienia odpadów pochodzących z Tychów. W 2020 roku Spółka przekazała do utylizacji z tego strumienia ok. 25 tys. Mg paliwa alternatywnego tzw. RDF. Zdolności Spółki w zakresie wytwarzania paliwa alternatywnego są znacznie większe, a możliwość współpracy na rynku lokalnym może dać Spółce pewną stabilizację w zakresie zagospodarowania odpadu bez konieczności wzbogacania go tak jak się to dzieje dotychczas, co pośrednio wpłynie na stabilizacje cen za odbieranie odpadów od mieszkańców. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach zakazuje się składowania odpadów o cieple spalania powyżej 6 Mi/kg suchej masy. Kaloryczność wytwarzanego przez naszą spółkę RDF-u wynosi średnio ok. 19 Mi/kg. Zgodnie z tym aktem prawnym jedyną możliwością zagospodarowania tak kalorycznego odpadu jest przetworzenie w instalacjach do termicznego przekształcania odpadów lub cementowniach.

W naszym regionie, a także w Polsce większość podmiotów wytwarzających RDF ma coraz większy problem z zagospodarowaniem tego odpadu. Zagospodarowanie odpadu w postaci wytwarzanego RDF odbywa się przez podmioty, które wygrywają w ogłaszanych przez naszą Spółkę postępowaniach przetargowych" - czytamy w odpowiedzi.

- Należy podkreślić, że procedura uzyskiwania zgód środowiskowych dla instalacji termicznego przekształcenia odpadów zarówno dla podmiotów prywatnych jak i publicznych jest bardziej rygorystyczna niż w przypadku tradycyjnych elektrociepłowni spalających węgiel - wyjaśniają prezes zarządu spółki Master - Mieczysław Podmokły oraz dyrektor do spraw ekonomicznych Bożena Sawa.

ar / tychy.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.