tychy.info

Reklama

Wiadomości

  • 4 marca 2022
  • 8 marca 2022

Szkoły w Tychach gotowe na przyjęcie ukraińskich uczniów

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Solidarni z Ukrainą" podaj

Każdy przybywający do Polski cudzoziemiec z dzieckiem w wieku 7-18 lat jest zobowiązany do zapisania dziecka do szkoły odpowiedniego typu (zależnie od wieku i ukończonych lat nauki w swoim kraju). Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna. Zostaną zorganizowane dodatkowe zajęcia z języka polskiego, zajęcia wyrównawcze. W każdej szkole podstawowej dziecko uchodźców z Ukrainy może skorzystać z bezpłatnego obiadu oraz pomocy psychologicznej. Planuje się uruchomienie oddziałów przygotowawczych w dwóch szkołach.

Reklama

szkoła uczeń


W Polsce o bowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia.

Po ukończeniu szkoły podstawowej dziecko podlega obowiązkowi nauki do ukończenia 18 roku życia w szkole ponadpodstawowej, tj. w 4-letnim liceum ogólnokształcącym, 5-letnim technikum lub 3-letniej szkole branżowej I stopnia, w których dziecko uczy się określonego zawodu.

Brak znajomości języka polskiego przez dziecko nie jest przeszkodą w przyjęciu do szkoły. Cudzoziemcy, którzy nie posługują się językiem polskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z nauki w szkole mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z języka polskiego. Zajęcia te w tyskich szkołach prowadzone są indywidualnie lub w grupach w wymiarze 2 godzin tygodniowo przez czas nieokreślony. Mogą również korzystać z zajęć wyrównawczych z wybranych przedmiotów nauczania, jeśli nauczyciel prowadzący zajęcia stwierdzi konieczność uzupełnienia różnic programowych z danego przedmiotu. Zajęcia te mogą być prowadzone w wymiarze do 3 godzin tygodniowo przez okres 12 miesięcy.

W każdej szkole uczniowie mogą liczyć na pomoc psychologiczno-pedagogiczną w związku z doświadczeniem migracyjnym, udzielaną m. in. przez psychologów, pedagogów i terapeutów pedagogicznych.

W każdej szkole podstawowej dziecko uchodźców z Ukrainy może skorzystać z bezpłatnego obiadu.

Oddziały przygotowawcze - większy zakres wsparcia w nauceWiększy zakres wsparcia w nauce dla dzieci nieznających języka polskiego można uzyskać, zapisując dziecko do szkoły prowadzącej oddziały przygotowawcze.

Oddział przygotowawczy to grupa uczniów składająca się wyłącznie z obywateli danego kraju, licząca nie więcej niż 15 osób, a więc grupa mniej liczna niż w ogólnodostępnych zespołach klasowych w szkołach. Uczeń oddziału przygotowawczego, tak jak w każdej szkole, ma prawo do uczęszczania na zajęcia wyrównawcze z przedmiotów w wymiarze do 3 godzin tygodniowo. Więcej czasu poświęcane jest na naukę języka polskiego, co z pewnością może przyspieszyć ten proces, a ponadto ułatwi szybszą asymilację w polskiej szkole. Zgodnie z polskim prawem szkoła, w której powstanie oddział przygotowawczy przeznacza na naukę języka polskiego co najmniej 3 godziny tygodniowo. W Tychach chcielibyśmy ją organizować w wymiarze około 5 godzin tygodniowo. Dodatkową zaletą uczęszczania do oddziału przygotowawczego jest możliwość korzystania przez uczniów w czasie zajęć lekcyjnych z pomocy osoby władającej językiem ukraińskim (w miarę możliwości kadrowych szkoły).

W Szkole Podstawowej nr 36 w Tychach, która jako pierwsza organizuje oddziały przygotowawcze dla dzieci uchodźców z Ukrainy, kończą się już wolne miejsca. Kolejne tego typu oddziały miasto planuje utworzyć w Szkole Podstawowej nr 17 (ul. Begonii 5, tel. 32 227 32 10) dla uczniów klas I-III oraz w Szkole Podstawowej nr 13 (al. Niepodległości 108, tel. 32 227 27 49) dla klas IV-VI. Osoby zainteresowane mogą kontaktować się bezpośrednio z tymi szkołami. Poza wyznaczonymi placówkami, cały czas można zgłaszać się również do szkół zlokalizowanych najbliżej miejsca zamieszkania rodziny z Ukrainy. Informacje: https://umtychy.pl/ukraina.

Uwaga ! Uruchomienie oddziałów przygotowawczych będzie uzależnione od liczby kandydatów zgłaszających się do wyżej wymienionych szkół w określonych grupach wiekowych.

Co zrobić, aby zapisać dziecko do szkoły w Polsce?  • Zbierz dokumenty z dotychczasowej nauki dziecka (świadectwa, zaświadczenia itp.). Jeśli ich nie masz - napisz oświadczenie o sumie ukończonych lat nauki ze wskazaniem placówki, do której dziecko uczęszczało.
  • Skontaktuj się z wybraną polską szkołą i złóż wniosek o przyjęcie do szkoły. Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor placówki.


Szkoła podstawowa, w rejonie której mieszkasz, ma obowiązek przyjąć Twoje dziecko. Pozostałe szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe przyjmują dzieci w miarę posiadania wolnych miejsc. Jeżeli w wybranej szkole nie ma miejsc w danej klasie, pomoc uzyskasz w Miejskim Centrum Oświaty w Tychach pod numerem telefonu 32 438 23 95 lub drogą mailową na adres edu.ukraina@oswiata.tychy.pl.

Opieka nad dziećmi uchodźców z Ukrainy w wieku 3 do 6 latTyskie przedszkola mogą nieodpłatnie zaopiekować się również dziećmi uchodźców w wieku 3 do 6 lat, których rodzice mają możliwość podjęcia zatrudnienia. Nie wszystkie przedszkola dysponują wolnymi miejscami. Pomoc w znalezieniu wolnego miejsca w przedszkolu uzyskasz w Miejskim Centrum Oświaty w Tychach pod numerem telefonu 32 438 23 95 lub drogą mailową na adres edu.ukraina@oswiata.tychy.pl.

Wersja artykułu w języku ukraińskimШколи в Тихах готові прийняти дітей-біженців з УкраїниКожен іноземець, який приїжджає до Польщі з дитиною 7-18 років, зобов'язаний записати дитину до школи відповідного типу (залежно від віку та років освіти у вашій країні). Навчання в державних школах безкоштовне.

У Польщі обов’язкова освіта для дитини починається на початку навчального року в календарному році, в якому дитині виповнюється 7 років, і триває до закінчення 8-річної початкової школи, але не довше, ніж до 18 років.

Після закінчення початкової школи дитина підлягає обов'язковому навчанню до 18 років у післяпочатковій школі, тобто 4-річній загальноосвітній школі, 5-річній технічній загальноосвітній школі або 3-річній професійній школі 1-го ступеня, в якому дитина освоює конкретну професію.

Незнання дитиною польської мови не є перешкодою для вступу до школи. Іноземці, які не володіють польською мовою в тій мірі, яка дає їм змогу отримати користь від шкільної освіти, можуть брати участь у додаткових уроках польської мови. Ці заняття в тихських школах проводяться індивідуально або в групах, 2 години на тиждень на невизначений термін. Вони також можуть скористатися вирівнюючими заняттями з окремих предметів, якщо вчитель, який проводить заняття, вирішить, що необхідно доповнити відмінності навчальної програми з даного предмета. Ці заняття можуть проводитися до 3 годин на тиждень протягом 12 місяців.

У кожній школі учні можуть розраховувати на психолого-педагогічну допомогу у зв’язку з міграційним досвідом, надану, зокрема, психологами, вихователями та педагогічними терапевтами.

У кожній початковій школі дитина біженців з України може скористатися безкоштовним обідом.

Підготовчі відділення - більший обсяг підтримки в навчанні

Більший обсяг підтримки у навчанні дітей, які не володіють польською мовою, можна отримати, зарахувавши дитину до школи з підготовчими відділеннями.

Підготовчий клас - це група учнів, яка повністю складається з громадян певної країни, не більше 15 осіб, а отже, група менша, ніж у загальнодоступних класних групах у школах. Учень підготовчого відділення, як і будь-якої школи, має право відвідувати вирівнюючі заняття з предметів до 3 годин на тиждень.

Більше часу приділяється вивченню польської мови, що безумовно може прискорити цей процес, а також сприяти швидшому засвоєнню в польській школі. Відповідно до польського законодавства школа, де буде створено підготовче відділення, виділяє на вивчення польської мови не менше 3 годин на тиждень. У Тихах ми хотіли б організувати його приблизно 5 годин на тиждень. Додатковою перевагою відвідування підготовчого відділення є можливість під час уроків для учнів скористатися допомогою людини, яка володіє українською мовою (за можливості, працівниками школи).

У Тихи, запуск підготовчих відділів планується в першу чергу в наступних школах:

Початкова Школа нр 36 ім. Націй Об’єднаної Європи в Тихах, на вул. Ген. де Гаулла 18, тел. 32227 82 70
III Середня Школа ім. Станіслава Виспянського, вул. Ельфів 62, тел. 32 227 36 33
Увага! Запуск підготовчих відділень залежатиме від кількості кандидатів, які подадуть документи до вищезазначених шкіл у певних вікових групах.

Що робити, щоб записати дитину до школи в Польщі?

Зібрати документи про попередню освіту дитини (довідки, свідоцтва тощо). Якщо у вас їх немає - напишіть заяву про загальну кількість закінчених років навчання із зазначенням закладу, в якому навчалася дитина.

Зв’яжіться з обраною польською школою та подайте заявку на вступ до школи. Рішення про прийом приймає директор закладу.
Початкова школа, в районі якої ви живете, має прийняти вашу дитину. Решта початкових і середніх шкіл приймають дітей до тих пір, поки є вільні місця.
Якщо у вибраній школі немає місць у даному класі, Ви можете отримати допомогу в Муніципальному центрі освіти м. Тихи за тел. 32 438 23 95 або за імейлом edu.ukraina@oswiata.tychy.pl
Догляд за дітьми біженців з України віком від 3 до 6 років

Дитячі садочки Тиського також можуть безкоштовно опікуватися дітьми біженців віком від 3 до 6 років, батьки яких можуть працевлаштуватися. Не у всіх садочках є вільні місця. Допомогу у пошуку безкоштовного місця в садочку Ви можете отримати в комунальному центрі освіти м. Тихи за тел. 32 438 23 95 або за імейлом edu.ukraina@oswiata.tychy.pl

ar / tychy.info

źródło: UM Tychy

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Solidarni z Ukrainą

Wojna na Ukrainie Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Solidarni z Ukrainą" podaj