Wiadomości

 • 14 lutego 2022
 • 17 lutego 2022
 • wyświetleń: 2108

Nawet 15 tysięcy na ekologiczne źródło energii - nabór wniosków

Gmina Miasta Tychy ogłasza trzeci nabór uzupełniający do projektu grantowego pn: „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach”. Wnioski o dofinansowanie na ekologiczne źródło ciepła lub energii można składać od 15 lutego do wyczerpania limitu środków.

panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne
Nawet 15 tysięcy na ekologiczne źródło energii - nabór wniosków


Nabór wniosków będzie się odbywał w trybie ciągłym do wyczerpania limitu środków. O zakwalifikowaniu na listę decyduje kolejność zgłoszeń, aż do wyczerpania miejsc na poszczególne zakresy związane z realizacją projektu.

Liczba i rodzaj instalacji w naborze uzupełniającym jest ograniczona do:

 • 17 instalacji solarnych (kolektory słoneczne) przeznaczonych do produkcji energii cieplnej na potrzeby podgrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU).
 • 9 pomp powietrznych przeznaczonych do produkcji energii cieplnej na potrzeby podgrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU).
 • 6 kotłów na biomasę (pellet) przeznaczonych do produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej (CWU).


Kto może dostać dofinansowanie?Grantobiorca to osoba która:

 • jest właścicielem lub współwłaścicielem lub użytkownikiem na podstawie innej formy prawnej, nieruchomości położonej na terenie Miasta Tychy (na której wykonana ma być mikroinstalacja OZE)
 • nie posiada jakichkolwiek zaległych zobowiązań finansowych wobec Miasta Tychy z tytułu należności podatkowych oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonymi na rzecz miasta Tychy (na dzień składania deklaracji udziału w Projekcie oraz na etapie realizacji i rozliczenia Projektu),
 • posiada uregulowany stan prawny nieruchomości, na której przeprowadzona zostanie inwestycja,
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej posiada dwa różne źródła ciepła do ogrzewania części mieszkalnej i części przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej (jeśli działalność faktycznie prowadzona jest w budynku).


Ponadto:

 • nieruchomość, w której realizowana będzie inwestycja nie znajduje się w strefie objętej ochroną konserwatora zabytków.
 • wykonanie inwestycji możliwe jest na/w budynkach będących w trakcie budowy, pod warunkiem złożenia oświadczenia, że przed podpisaniem umowy budynek zostanie oddany do użytkowania.


Wysokość dofinansowaniaMaksymalny grant dla poszczególnych instalacji OZE może wynieść:

 • Instalacja solarna (kolektory słoneczne) - do 15 000,00 zł brutto,
 • Pompa powietrzna do ciepłej wody użytkowej - do 8 100,00 zł brutto,
 • Kocioł na biomasę - do 15 200,00 zł brutto.


Terminy:

 • Termin składania wniosków o przyznanie grantu: od 15 lutego 2022r. do wyczerpania limitu środków;
 • Termin ogłoszenia listy podstawowej i rezerwowej: lista będzie aktualizowana co 2 tygodnie od dnia otwarcia naboru ze względu na formułę otwartą;
 • Termin podpisywania umów z mieszkańcami: do 30 dni od złożenia wniosku o udzielenie grantu po zakwalifikowaniu wniosku na listę podstawową, lecz nie później niż do 2 maja 2022 roku;
 • Termin realizacji instalacji OZE: do 31 maja 2022 roku.


Wnioski można składać:

 • w wersji papierowej, w Punkcie Obsługi Grantobiorców przy ul. Barona 30 (pokój nr 325 (II piętro), zgodnie z poniższym harmonogramem. Data wpływu rejestrowana będzie w momencie złożenia wniosku.
 • pocztą - przesyłką rejestrowaną (listem poleconym) na adres Operatora ATsys.pl Sp. z o.o.(40-030 Katowice, ul. Lompy 7/3) - decyduje data stempla pocztowego.


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii - konkurs.

Program jest realizowany zgodnie z Regulaminem naboru i realizacji projektu grantowego „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach”, przyjętym Zarządzeniem nr 0050/394/21 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 21 października 2021r. Każdy mieszkaniec zainteresowany złożeniem deklaracji udziału w projekcie powinien się zapoznać z Regulaminem projektu. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: umtychy.pl/oze

Szczegóły na stronie urzędy miasta: https://umtychy.pl/artykul/7254/trzeci-nabor-uzupelniajacy-do-projektu-oze

ar / tychy.info

źródło: UM Tychy

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Smog w Tychach" podaj

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Smog w Tychach

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Smog w Tychach" podaj