tychy.info

Reklama

Wiadomości

  • 13 lutego 2022
  • 16 lutego 2022

W pobliżu Parku Rodzinnego będą mogły powstać kolejne mieszkania

W pobliżu Parku Rodzinnego przy parafii Błogosławionej Karoliny w Tychach będą mogły powstać wielorodzinne budynki mieszkalne. Chodzi dokładnie o teren między ulicą Sikorskiego a ulicą Uczniowską.

Teren na rogu ulic Sikorskiego - Uczniowska
Teren na rogu ulic Sikorskiego - Uczniowska · fot. Geoportal360.pl


Rada Miasta Tychy na styczniowej sesji przyjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Osiedla U przy ul. Uczniowskiej i ul. Sikorskiego. Obszar stał się terenem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonego symbolem MW,.

Jak poinformowała naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Magdalena Zdebel podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury, jest to teren, który znajduje się w rękach prywatnych. Dotychczas obszar o wielkości 1,2 hektara zagospodarowany był jako pole uprawne.

- Teren plan obejmuje jedną funkcję, czyli ten teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. W planie mamy realizację usług na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynków. Te usługi to mogą być usługi drobne, biurowe, społeczne, gastronomii i handlu detalicznego. Wysokość budynku wynosi do 27 metrów. To daje możliwość zrealizowania maksymalnie 8 kondygnacji nadziemnych. Dachy mają być płaskie. Wprowadzono zakaz lokalizacji garaży nadziemnych i tymczasowych obiektów budowlanych. Garaż może się znaleźć w części podziemnej budynku. Mamy również w planie zachowane linie zabudowy oraz teren zieleni, strefę, gdzie może być zrealizowana wyłącznie zieleń w celu zachowania istniejących tam zadrzewień. Dopuszczone w planie są również: mała architektura, place zabaw, urządzenia sportowe, ciągi piesze, rowerowe. Istnieje nakaz pozostawienia istniejących drzew z dopuszczeniem tylko i wyłącznie wycinki pielęgnacyjnej oraz uzupełnienia nasadzeń - mówiła naczelnik.

uczniowska Sikorskiego


W uchwale dotyczącej planu miejscowego zawarto następujące zapisy:

  • Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - maks. 25%;
  • udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - min. 45%;
  • wysokość zabudowy - maks. 32 m, w tym wysokość: budynków mieszkalnych - maks. 27 m, budynków innych oraz obiektów małej architektury - maks. 5 m;
  • w przypadku stosowania tynków, nakaz stosowania na co najmniej 80% powierzchni każdej elewacji, odcieni szarości, beży i zieleni,
  • zakaz lokalizacji garaży naziemnych, tymczasowych obiektów budowlanych w strefie zieleni (sz) oznaczonej na rysunku planu: wyłącznie zieleń urządzona, nakaz zachowania istniejących drzew z dopuszczeniem wycinki pielęgnacyjnej oraz uzupełnienia nasadzeń.


Jest też zapis o nakazie zapewnienia miejsc parkingowych oraz miejsc dla rowerów, z zachowaniem minimalnych wskaźników: dla zabudowy wielorodzinnej: 1,25 miejsca na mieszkanie, w tym min. 15% miejsc na poziomie terenu, 1 miejsce dla roweru na 4 mieszkania; dla poszczególnych usług: 1 miejsce na każde 50 m2 powierzchni użytkowej, lecz nie mniej niż 1 miejsce, 1 miejsce dla roweru na każde 50 m2 powierzchni użytkowej.

Stwierdzono, że projekt planu nie narusza ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy”.

Do wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 16 listopada 2021 r. do 17 grudnia 2021 r. projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wyznaczonym terminie nie wniesiono uwag.

ar / tychy.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.