Wiadomości

  • 3 lutego 2022
  • 15 lutego 2022
  • wyświetleń: 4014

Planują budowę spalarni w miejscu elektrociepłowni

Budowę zakładu odzysku energii (ZOE) w Tychach planuje tyska firma Instalmedia Sp. z o.o. Inwestycja ma powstać w miejscu wygaszanej elektrociepłowni na węgiel w dzielnicy Wilkowyje. Trwają procedury formalno-prawne oraz środowiskowe związane z budową zakładu. W ZOE miałyby być
zagospodarowywane głównie odpady pochodzące z firmy MASTER Odpady i Energia.

W Tychach planują budowę zakładu odzysku energii
W Tychach planują budowę zakładu odzysku energii · fot. materiały prasowe


ZOE ma powstać w miejscu wygaszanej właśnie ciepłowni węglowej w Wilkowyjach. Jego budowa wiąże się z wykorzystaniem i renowacją terenu mocno wyeksploatowanego po byłej ciepłowni węglowej. Planowane oddanie do eksploatacji to I kwartał 2025 roku.

Inwestor - firma Instalmedia przekonuje:

"Emisje ciepłowni węglowej są wielokrotnie większe niż projektowanego zakładu. Za ciepło z tego źródła dopłacamy w opłatach za emisję CO2, bo pochodzi z węgla. W przypadku nowego zakładu będzie inaczej. Spalanie paliw alternatywnych, jeżeli zawierają frakcje biodegradowalne, traktowane jest jako element „zazieleniania” systemu ciepłowniczego, jako odzyskiwanie energii (OZE). Jest to zbieżne z celami rządowych i unijnych dokumentów strategicznych - do 2040 roku aż 28,4% ciepła ma pochodzić z OZE. Ponadto pakiet „Fit for 55”, który ma na celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 55% względem roku 1990, także nie obejmie zakładów tej wielkości. Jest jeszcze jeden ważny argument przemawiający za budową ZOE w Wilkowyjach. Dzielnica zostanie wkrótce podłączona do miejskiego systemu ciepłowniczego PEC Tychy".

Ciepło produkowane w ZOE ma być według inwestora o ok. 5% tańsze od ciepła produkowanego w tyskim zakładzie energetycznym. Ponadto ZOE wybuduje również własną, lokalną sieć ciepłowniczą. Ofertę przyłączenia do niej maja otrzymać mieszkańcy domów położonych najbliżej inwestycji. Oni z kolei będą mieli ciepło o ok. 20% taniej niż z miejskiej sieci ciepłowniczej.

- Zakład Odzysku Energii to poprawa gospodarki odpadowej, redukcja strat w systemie ciepłowniczym i możliwość jego „zazielenienia”- czyli produkcji części energii elektrycznej i ciepła z odnawialnego źródła energii. Z perspektywy mieszkańca to istotny element stabilizacji szybko rosnących cen za odpady i niższe stawki za ciepło - przekonuje firma.

Od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje zakaz składowania odpadów kalorycznych powyżej 6 MJ/kg. Jednocześnie zostały podniesione koszty ich składowania - opłata marszałkowska od 2016 roku wzrosła już o 250%. Te zmiany są kluczowe dla branży odpadowej i wymusiły powstawanie zakładów odzyskujących wszelkie frakcje użytkowe z odpadów. Takim jest np. tyski zakład MASTER Odpady i Energia. Budowa Zakładu Odzysku Energii (ZOE) to kontynuacja tego ekologicznego trendu. Jego najważniejszym zadaniem jest zagospodarowanie tzw. paliw alternatywnych.

- Te wytwarza się z odpadów o wysokiej kaloryczności, które nie nadają się do recyklingu, a cechuje je wysoki potencjał energetyczny. Na dodatek RDF-y, jak nazywa się to paliwo, są praktycznie bezwonne. Ich dodatkowym atutem jest, że w tej chwili to zakłady przetwarzające odpady dopłacają za ich odbiór, są więc paliwem tanim - mówi Marek Mrówczyński, prezes Instalmedia.

Jednocześnie zakład zmniejszy tempo napełniania tyskiego składowiska. Jego obecna pojemność wystarczy jeszcze na 2-3 lata.

Jak działa zakład odzysku energii?Inwestor wyjaśnia: w ZOE chodzi o termiczne przekształcanie paliw RDF w energię cieplną i elektryczną. Ale, w odróżnieniu od karygodnego spalania śmieci w paleniskach domowych, zakłady tego typu są prawie bezemisyjne. RDF spalane są w specjalnych kotłach w temperaturze dochodzącej nawet do 1000 stopni, dzięki czemu nie wytwarza się większość szkodliwych substancji powstających w trakcie spalania śmieci w domach.

- Co powstało w Tychach, zostaje w Tychach. Tak można streścić zasadę, według której projektowany jest nowy zakład. Inwestor planuje, aby w ZOE były zagospodarowywane głównie odpady pochodzące z firmy MASTER Odpady i Energia - wskazuje przedstawiciel Instalmedia.

Instalacja nie będzie także uciążliwa zapachowo. Za sprawą podciśnienia w hali wyładunku oraz specjalnego bunkra, w którym będą składowane RDF-y, powietrze nie będzie wydostawać się poza obiekt. Będzie zasysane do wewnątrz zakładu i wykorzystywane w procesie spalania. Ponadto ZOE zostanie wyposażony w system dezodorujący powietrze, który jest wykorzystywany w przypadku postoju instalacji. Powstałe pozostałości to żużle i pyły. Materiały te są bezpieczne i będą wykorzystywane m.in. do celów budowalnych.

Nowy zakład zostanie wyposażony w nowoczesne rozwiązania techniczne, spełniające surowe normy polskiego i unijnego prawa. Transport niezbędny do obsługi planowanej Inwestycji stanowi 0,0775 % obecnego ruchu na drodze krajowej nr 44, a zatem mieści się w wielkości błędu statystycznego i nie będzie miał żadnego wpływu na ruch w stanie istniejącym.

Inwestorowi zależy, by czas, w którym trwają procedury formalne był również czasem informowania o budowie. Na stronie internetowej http://www.cieplodlatychow.pl można znaleźć najważniejsze informacje dotyczące inwestycji. Znajdują się tam zakładka z najczęściej zadawanymi pytaniami, a także formularz kontaktowy.

Prezesem zarządu w spółce jest dr Marek Mrówczyński, w latach 2002-2014 kierujący spółką Master Odpady i Energia, a potem do 2019 Elektrociepłownią Będzin sp. z o.o. Odpowiadał za budowę zakładu biologiczno-mechanicznego przetwarzania odpadów Master przy ul. Lokalnej, a także za zaawansowane technicznie projekty - budowę nowatorskiej instalacji odgazowania gazów składowiskowych czy instalację oczyszczania spalin.

Rozpoczęła się procedura w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ZOE - można składać uwagi i wnioskiPrezydent Miasta Tychy wydał końcem stycznia obwieszczenie dotyczące rozpoczęcia procedury z udziałem społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zakład Odzysku Energii” w Tychach. Postępowanie zostało wszczęte na wniosek przedsiębiorcy Instalemdia sp. z o.o..

Organem administracji właściwym do wydania decyzji jest Prezydent Miasta Tychy, zaś organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwym do dokonania uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach. Opinię wydają Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Katowicach oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach.

Prezydent zawiadamia o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia (28 stycznia) w Wydziale Komunalnym, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy al. Niepodległości 49, (VIII p. pokój 802, tel. 032/776-38-32) od poniedziałku do środy w godz. 8.00 - 15.00, w czwartek 8.00 - 17.00 oraz w piątek 8.00 - 13.00.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Tychy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

ar / tychy.info

źródło: materiały prasowe

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.