Wiadomości

  • 13 stycznia 2022
  • wyświetleń: 1588

Czy w tym roku odbywają się studniówki? Na jakich zasadach?

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne w sprawie organizacji uroczystości studniówkowych.Dotyczą one wydarzeń organizowanych przez szkołę, w tym radę rodziców, zarówno w budynku szkoły, jak i poza nim. Wskazują na konieczność przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa i zaleceń wynikających ze stanu epidemii. W wytycznych znalazły się zalecenia skierowane m.in. do organizatorów oraz podmiotów świadczących usługi gastronomiczne.

Wytyczne zostały opracowane, aby zwiększyć bezpieczeństwo uczestników uroczystości studniówkowych (uczniów, nauczycieli, rodziców, osób towarzyszących). Wskazują one na konieczność przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa, zaleceń i wytycznych wynikających ze stanu epidemii.

Są to zalecenia zarówno w przypadku, gdy uroczystość odbywa się w budynku szkoły, jak i poza nią. Wytyczne informują, że podmioty świadczące usługi gastronomiczne oraz organizatorzy stosują się do wytycznych przygotowanych dla podmiotów gastronomicznych oraz wytycznych dotyczących organizacji imprez.

Ponadto uczestnik studniówki, który nie przekazał organizatorowi zaświadczenia o zaszczepieniu lub wyzdrowieniu, jest traktowany jako osoba niezaszczepiona, na którą nałożono limity.

W wytycznych znalazła się także informacja, że uroczystości studniówkowe w budynku szkoły nie mogą odbywać się w przypadku przejścia nauczania na naukę zdalną/hybrydową spowodowaną wzrostem zachorowań na COVID-19 wśród społeczności szkolnej bądź zawieszenia nauczania lub przejścia na naukę zdalną wynikającą z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

"Po latach wspólnej nauki i przed egzaminem maturalnym studniówka ma charakter ważnego wydarzenia dla całej społeczności szkolnej, szczególnie dla uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych. Uwzględniając pozytywny wpływ uroczystości szkolnych na jakość relacji rówieśniczych oraz wartość wynikającą z kontynuowania zwyczajów szkolnych, potrzeba jej organizacji jest w pełni uzasadniona. Warto jednak pamiętać, aby organizować studniówki w sposób bezpieczny i z zachowaniem reguł sanitarno-higienicznych dostosowanych do aktualnej sytuacji epidemicznej. Studniówka to przedsięwzięcie dobrowolne dla wszystkich uczestników. Jeżeli jest to wydarzenie szkolne, to za jego bezpieczeństwo odpowiada organizator, czyli dyrektor szkoły i nauczyciele, wychowawcy oraz rodzice" - czytamy w rządowym komunikacie.

"Pozostawienie w tym względzie decyzyjności i autonomii dyrektorom szkół, którzy najlepiej znają i rozumieją wszystkie uwarunkowania swojej szkoły, daje możliwość zastosowania optymalnych, czasem nietypowych rozwiązań. Będą one gwarancją bezpieczeństwa i radości z zabawy. Należy podkreślić, że wytyczne w czasie pandemii COVID-19 wynikają z aktualnie obowiązujących przepisów ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, a więc dotyczą zachowań prozdrowotnych i profilaktycznych dzieci, uczniów, ich rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkół. UWAGA! Wytyczne dotyczą studniówek organizowanych przez SZKOŁĘ, w tym radę rodziców" - czytamy dalej.

Ogólne zasady1. Organizator powinien na bieżąco aktualizować wiedzę oraz zmieniającą się sytuację epidemiologiczną na danym terenie.
2. Organizator powinien dostosować zasady organizacji studniówki do obowiązujących przepisów prawa;
3. Organizator ustala/pozyskuje liczbę uczestników.
4. Organizator może zdecydować o organizacji studniówki tylko dla uczniów (bez osób towarzyszących).
5. W uroczystości mogą brać udział osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nie obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
6. Organizator powinien poinformować uczestników, w tym rodziców uczniów niepełnoletnich, o obowiązujących podczas studniówki zasadach i ograniczeniach.
7. Organizator powinien uwzględnić obowiązujące od 1 września 2021 r. Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
8. Rekomenduje się, żeby przy stolikach, w miarę możliwości, siedzieli uczniowie z jednej klasy.
9. Rekomenduje się zwiększoną częstotliwość (co godzinę) czyszczenia i dezynfekcji powierzchni dotykowych (tj.: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł) oraz miejsc wspólnie użytkowanych (tj.: toalety, podłogi, blaty).
11. Należy wietrzyć pomieszczenia, z których korzystają uczestnicy, co najmniej raz na godzinę, a sale do tańczenia częściej.
12. Rekomenduje się taką organizację uroczystości, która ograniczy kontakty z osobami niebędącymi uczestnikami danej studniówki.

Studniówka poza szkołąPodmioty gastronomiczne1. Stosują się do aktualnych przepisów prawa - ustanowionych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
2. Stosują się do wytycznych przygotowanych dla podmiotów gastronomicznych oraz wytycznych dotyczących organizacji imprez (w tym wesel i przyjęć) i spotkań okolicznościowych w trakcie epidemii SARS-CoV-2. Zaleca się także skorzystanie w odpowiednim zakresie z wytycznych dla pozostałych branż.
3. Śledzą oraz stosują się do komunikatów oraz wytycznych publikowanych na rządowej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/koronawirus oraz stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego: https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci.
4. Informują gości i obsługę, że w studniówce nie mogą brać udziału osoby chore na COVID-19, zakażone SARS-CoV-2, przebywające w kwarantannie, izolacji, przejawiające objawy chorobowe ze strony układu oddechowego.
5. Pozyskują informację o liczbie uczestników studniówki.
6. Informują gości o wytycznych dotyczących wszelkich ustalonych zasad obowiązujących w miejscu studniówki.
7. Pracownicy podmiotu i obsługa zakrywają usta i nos przy pomocy maseczki.
8. Podmiot organizuje i realizuje usługę gastronomiczną zgodnie z obowiązującymi zaleceniami służb sanitarnych.
9. Podmiot monitoruje przestrzeganie procedur oraz wytycznych przez pracowników i uczestników studniówki.
10. Organizator traktuje uczestnika studniówki (ucznia, osobę towarzyszącą, nauczyciela, rodzica ucznia) - o ile nie otrzymał informacji (zaświadczenia zaszczepienia lub wyzdrowienia, w tym od rodzica ucznia niepełnoletniego) - jako niezaszczepionego i uwzględnia go w organizacji studniówki jako osobę, na którą nałożono limity. Warto, więc przekazać informację o zaszczepieniu organizatorowi uroczystości.

Inne obiekty1. Stosują się do aktualnych przepisów prawa - ustanowionych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
2. Stosują zasady określone w części ogólnej niniejszych wytycznych.
3. Śledzą oraz stosują się do komunikatów oraz wytycznych publikowanych na rządowej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/koronawirus oraz stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego: https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci.
4. Organizatorzy zewnętrzni i obsługa powinni zakrywać usta i nos przy pomocy maseczki.
5. Stosują się do wytycznych przygotowanych dla podmiotów gastronomicznych oraz wytycznych dotyczących organizacji imprez (w tym wesel i przyjęć) i spotkań okolicznościowych w trakcie epidemii SARS-CoV-2. Zaleca się także skorzystanie w odpowiednim zakresie z wytycznych dla pozostałych branż.

Studniówka w budynku szkołyZa szkolnym charakterem spotkania przemawia fakt, że podczas studniówki uczniowie uczą się kulturalnego uczestnictwa w uroczystości i spędzania czasu w formie zabawy. Studniówka to także wydarzenie, na którym uczniowie mogą zaprezentować swoje zdolności artystyczne w programie kulturalnym opracowanym wspólnie z wychowawcami. Może to być element działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły. 

1. Uroczystości studniówkowe nie mogą odbywać się w przypadku przejścia nauczania na naukę zdalną/hybrydową spowodowaną wzrostem zachorowań na COVID-19 wśród społeczności szkolnej bądź zawieszenia nauczania lub przejścia na naukę zdalną wynikającą z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
2. W uroczystości mogą brać udział osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nie obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
3. Stosowane są ogólne Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r. na terenie szkoły, w tym dotyczące higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni oraz gastronomii, postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia uczniów i pracowników.
4. Szkoła dysponuje pełną listą gości i obsługi imprezy wraz z kontaktami, którą w razie potrzeby udostępni organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
5. Należy poinformować wszystkich uczestników studniówki (uczniów, osoby towarzyszące, rodziców, pracowników szkoły) o wytycznych dotyczących przebywania na terenie szkoły oraz dodatkowych wytycznych związanych z organizacją studniówki.
6. Przy wejściu do budynku należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Należy umożliwić wszystkim osobom skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk oraz regularnie napełniać dozowniki. Rekomenduje się, aby uczestnicy po wejściu do budynku w pierwszej kolejności umyli ręce wodą z mydłem. Należy zapewnić płyn dezynfekcyjny w sali jadalnianej i przy toaletach.
7. Należy wietrzyć sale, miejsce do spożywania posiłków oraz części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, a sale do tańczenia częściej.
8. W przypadku ograniczenia uroczystości do uczniów danej szkoły rekomenduje się, aby przy stoliku siedziały razem osoby z jednego oddziału/klasy.
9. Rekomenduje się zwiększoną częstotliwość (co godzinę) czyszczenia i dezynfekcji powierzchni dotykowych (tj.: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł) oraz miejsc wspólnie użytkowanych (tj.: toalety, podłogi, blaty).

ar / tychy.info

źródło: gov.pl

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Koronawirus" podaj

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Koronawirus

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Koronawirus" podaj