Wiadomości

  • 8 października 2021
  • 25 października 2021
  • wyświetleń: 4447

Ważne stanowisko Urzędu Miasta w sprawie instalacji na Urbanowicach

Radni PiS oraz Klub Radnych Prezydenta Andrzeja Dziuby złożyli na początku października interpelacje w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Lokalnej w Tychach-Urbanowicach, by uniemożliwić powstanie w tym miejscu instalacji przetwarzania odpadów biologicznych. Mieszkańcy nie chcą kolejnego źródła uciążliwości odorowych i hałasu. Teraz Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki UM rzuciła nowe światło na sprawę: okazuje się, że obowiązujący plan umożliwia istnienie na tym terenie inwestycji realizujących cel publiczny (działalność spółki Master), a nie komercyjny, a takim byłby zakład przetwarzania odpadów biologicznych firmy BM Recycling z Andrychowa.

śmieci, odpady, sprzątanie świata
Jeśli powstanie instalacja, do Urbanowic mogą trafiać m.in. odpady odzwierzęce · fot. pixabay.com


- W związku z dużymi emocjami i niepokojami jakie wzbudza plan budowy instalacji beztlenowego przetwarzania odpadów biologicznych na ulicy Lokalnej zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości zmiany planu miejscowego zagospodarowanie przestrzennego dla tego terenu. Zmiany w planie powinny zakazać budowy tego typu obiektów, które związane są z różnego rodzaju składowaniem, przetwarzaniem odpadów wszelkiego rodzaju. Działalność taka jest mocno uciążliwa dla mieszkańców, spowoduje wzmożony ruch drogowy, wzmożony odór w tym rejonie. Nie możemy pozwolić na dalsze pogarszanie już i tak trudnych warunków życia mieszkańców w tym rejonie - czytamy w interpelacji radnych PiS.

W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania interpelował także Klub Radnych Prezydenta Miasta Tychy.

Tak przedstawiciele mieszkańców uzasadnili swoją prośbę:

- W związku z tym, że temat ten bardzo niepokoi mieszkańców, pragniemy wesprzeć ich w rozwiązaniu tej sytuacji. Budowa wyżej wymienionej instalacji w znacznym stopniu wpłynie na komfort mieszkańców naszego miasta. Zmiany, jakie proponujemy wprowadzić, powinny zakazać budowy obiektów, które zajmują się składowaniem, bądź przetwarzaniem wszelkich odpadów" - czytamy w piśmie.

W odpowiedzi na wnioski radnych obu klubów Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki pisze:

- Uprzejmie wyjaśniam, że plan miejscowy w rejonie ulic: Lokalnej, Serdecznej oraz linii
kolejowej został przygotowany i uchwalony na wniosek MASTER - Odpady i Energia Sp. z o. o., to jest międzygminnej spółki komunalnej realizującej zadania publiczne w zakresie gospodarki odpadami, w celu rozbudowy składowiska odpadów obsługującego między innymi gminy: Bieruń, Bojszowy, Lędziny, Imielin i Tychy. Wyznaczony w obowiązującym planie teren infrastruktury technicznej w zakresie gospodarowania odpadami o symbolu O jest terenem inwestycji celu publicznego. Dlatego realizacja w jego granicach inwestycji wyłącznie komercyjnych i nie mających użytecznego znaczenia dla lokalnej albo ponadlokalnej wspólnoty samorządowej nie jest zgodna z obowiązującym planem miejscowym. Tym samym inwestycje, które nie urzeczywistnią interesu publicznego, nie mogą być realizowane w granicach tego terenu
- wyjaśnia z upoważnienia prezydenta miasta Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Magdalena Zdebel.

- Położenie oraz wielkość terenu gospodarki odpadami w planie miejscowym wynika ze Studium miasta Tychy, a zwłaszcza obszaru infrastruktury „ITK" oraz obszaru rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym o symbolu CPL 1, które obejmują również działkę ewidencyjną nr 354/29.

Ewentualna zmiana obowiązującego planu miejscowego nie mogłaby naruszać przytoczonych kierunków zagospodarowania przestrzennego Studium i wymagałaby przeprowadzenia pełnej procedury planistycznej. Zatem długotrwałość oraz poziom skomplikowania tych czynności mogłyby nie pozwolić na przyjęcie nowego dokumentu planistycznego, przed zakończeniem toczących się postępowań administracyjnych dotyczących instalacji beztlenowego przetwarzania odpadów biologicznych
- uzupełnia Naczelnik.

ar / tychy.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.