tychy.info

Wiadomości

  • 18 sierpnia 2021

Rzeczoznawca majątkowy

Materiał partnera:

Według obowiązujących przepisów prawa do obowiązków rzeczoznawcy majątkowego należy obiektywna i wiarygodna ocena wartości nieruchomości. Bardziej szczegółowe aspekty wykonywania tej profesji, związane np. z ochroną prawną zawodu, znajdują się w Ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Whitpress


Zawód rzeczoznawcy majątkowego należy do grupy zawodów regulowanych. Oznacza to, że jego wykonywanie wymaga spełnienia warunków określonych w odpowiednich regulacjach prawnych. Jest to istotne, ponieważ za wykonywanie obowiązków rzeczoznawcy bez posiadania odpowiednich uprawnień, grozi wysoka kara finansowa (nawet do 50 000 złotych).

Pomimo ograniczeń w wykonywaniu tego zawodu, w 2021 r. w Polsce działa wielu rzeczoznawców majątkowych (nieruchomości). Jednym z nich jest Barbara Włodarczyk (strona internetowa http://www.wycenawlodarczyk.pl/wycena-nieruchomosci-tychy/) posiadająca uprawnienia zawodowe nr 7282.

Jakie obowiązki ciążą na rzeczoznawcy majątkowym?Głównym obszarem zadań wykonywanych w pracy rzeczoznawcy majątkowego jest ocena wartości nieruchomości cechująca się rzetelnością i obiektywizmem. Zadanie to nie jest jednak jedynym, które mieści się w obowiązkach rzeczoznawcy. Do jego zadań należy też - jeśli jest to niezbędne - wykonywanie analiz i ekspertyz z zakresu:
  • oceny efektywności inwestycji w nieruchomości,
  • określania wartości bankowo - hipotecznej.


Jakie wymogi trzeba spełnić, aby móc wykonywać zawód rzeczoznawcy majątkowego?
Konieczność wykonania wyceny nieruchomości oraz współpracy z rzeczoznawcą majątkowym, może okazać się konieczna na różnych etapach naszego życia (m.in. w rozliczeniach z urzędem skrabowym, przy darowiznie, zabezpieczeniu wierzytelności kredytodawcy itd.). Aby osoba fizyczna mogła wykonywać zawód rzeczoznawcy majatkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, konieczne jest spełnienie szeregu wymogów określonych prawem. Do tych warunków należą:
  • posiadanie statusu niekaralności z tytułu m.in. czynów skierowanych przeciwko wiarygodności dokumentów czy obrotowi gospodarczemu,
  • posiadanie przez kandydata pełnej zdolności prawnej (oraz do czynności prawnych),
  • zdobycie wykształcenia wyższego/podyplomowego w zakresie wyceny nieruchomości (lub ukończenie studiów wyższych spełniających minima programowe stawiane studio podyplomowym),
  • odbycie praktyki zawodowe,
  • uzyskanie wyniku pozytywnego w postępowaniu kwalifikacyjnym i egzaminu weryfikującego poziom wiedzy na temat szacowania nieruchomości.


Powyższe warunki to nie jedyne, które powinien spełnić kandydat na rzeczoznawcę majątkowego. Niezbędne jest również przestrzeganie etyki zawodowej i uczciwe postępowanie, przez co rozumie się obiektywne podejście, staranność oraz wykonywanie obowiązków według aktualnie obowiązującego ustawodawstwa i Kodeksu Etyki Zawodowej.

Więcej informacji na stronie wycenawlodarczyk.pl.