Reklama

Wiadomości

  • 7 czerwca 2021
  • 8 czerwca 2021
  • wyświetleń: 4988

Co dalej z centrum Tychów? Będzie nowy plan zagospodarowania

Rada Miasta Tychy podjęła podczas majowej sesji uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru centrum miasta Tychy w rejonie Alei Jana Pawła II i Osi Zielonej. W jej projekcie znalazł się zapis, że wszyscy zainteresowani kształtem centrum będą mogli składać uwagi i brać udział w dyskusji. Ostatnio Radni PiS zaapelowali do prezydenta miasta o powołanie zespołu, który miałby nadzorować prace przy projektowaniu nowego centrum. - Nie zostawiajmy ślepemu losowi i wolnemu rynkowi naszej miejskiej przestrzeni - apelują radni. Stanowisko miasta przedstawił zastępca prezydenta.

centrum Tychów - mapa
Obszar dla nowego centrum Tychów w rejonie Al. Jana Pawła II


Sporządzenie nowego planu jest konieczne, gdyż na wskazanym terenie obowiązują w tej chwili 2 plany - z 2017 roku oraz bardzo stary plan z 2001 roku, którego zapisy nie odspowiadają wymogom aktualnego prawa. Miasto chce więc na nowo skorygować zapisy planu i przemyśleć sposób zagospodarowania centrum miasta. Plan omówiono szczegółowo podczas sesji Rady Miasta. Nowy plan miejscowy uwzględni ochronę przestrzeni publicznych i terenów zieleni o znaczeniu ogólnomiejskim - Osi Zielonej stanowiącej obszar o szczególnej randze w kompozycji urbanistycznej miasta.

"Sporządzenie planu dla tego obszaru będzie miało na celu racjonalne zagospodarowanie terenów, zgodnie z kierunkami polityki przestrzennej przyjętej dla tego obszaru w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2013 r. Zostaną ustalone przeznaczenie terenów oraz zasady zabudowy, zagospodarowania, a także kształtowania i ochrony ładu przestrzennego. Przyjęte będą też standardy estetyczne i jakościowe oraz zasady dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych o znaczeniu lokalnym i ogólnomiejskim" - czytamy w projekcie uchwały, który radni przyjęli jednogłośnie.

W dokumencie znalazł się ponadto istotny zapis, że udział wszystkich osób zainteresowanych pracami nad projektem miejscowego planu dla tego obszaru zostanie zapewniony poprzez możliwość składania wniosków i uwag do projektu planu. Będzie też możliwy udział w dyskusji publicznej nad ustaleniami przyjętymi w projekcie planu.

[WIZUALIZACJA] Regeneracja Centrum Nowych Tychów - transformacja Alei Jana Pawła II
fot. Mycielski Architecture & Urbanism
Regeneracja Centrum Nowych Tychów - transformacja Alei Jana Pawła II}]

Radni chcą rozmów z mieszkańcami i powołania specjalnego zespołu26 maja Radni z klubu PiS: Aleksandra Wysocka-Siembiga, Anita Skapczyk, Iwona Oleksiak, Andrzej Kściuczyk, Jarosław Hajduk, Marek Gołosz oraz Sławomir Wróbel złożyli na biurko prezydenta miasta interpelację m.in. w sprawie powołania specjalnego zespołu w celu opracowania koncepcji budowy nowego centrum Tychów.

- 2 miesiące temu sporo rozmawialiśmy na sesji na temat przetargu na sprzedaż działki przy Al. Jana Pawła II - przypominają radni. - Jesteśmy przedstawicielami mieszkańców, których znacząca część uznała, że nie chce w tym miejscu kolejnego blokowiska. Nam jako radnym to wystarczy, aby zacząć po prostu rozmawiać. Dlaczego nie chce pan podjąć rozmów w tym temacie? Co jest tego powodem, że koncepcja zaproponowana przez pana prezydenta nie spotkała się z akceptacją mieszkańców? Co się stało, że działka nie znalazła nabywcy? - pytają prezydenta radni w swoim wniosku.

- Naszymi inwestorami powinni być mieszkańcy, a dopiero później deweloperzy. Usiądźmy do rozmów i zastanówmy się nad tym, jak powinno wyglądać centrum naszego miasta. Nie zmarnujmy tej szansy, bo ona się może więcej nie powtórzyć. Pokażmy też, że zależy nam na tym, aby mieszkańcy współdecydowali o miejscu, w którym mieszkają - apelują przedstawiciele tyszan w Radzie Miasta.

- Po wielu rozmowach z mieszkańcami zwracamy się do prezydenta prośbą o zorganizowanie spotkania w celu wysłuchania i przyjrzenia się ich uwagom, pomysłom i koncepcjom - wnioskują.

- Pisząc z prośbą o powołanie zespołu, wnosimy o powołanie go jako złożonego z ekspertów, czyli urbanistów, architektów i planistów, a także specjalistów ds. infrastruktury drogowej i mieszkaniowej. Dodatkowo wnosimy o udział po dwóch wydelegowanych przedstawicieli z każdego klubu radnych Rady Miasta oraz trzech osób - przedstawicieli mieszkańców. A może powinniśmy się zastanowić nad ogłoszeniem konkursu na Nowe Centrum Miasta, na nowy rynek? - proponują.

- Panie prezydencie, po raz kolejny podkreślamy, że to samorząd powinien decydować i proponować zagospodarowanie terenu, a nie developer, który kupi teren i zależy mu tylko na tym, aby zarobić na tym jak najwięcej, co oczywiście nie dziwi, ale nie zawsze jest w interesie miasta i jego mieszkańców - wskazują przedstawiciele tyszan w Radzie.

- To my, jako władze miasta powinniśmy być pomysłodawcami zagospodarowania terenu. Czy obecnie jesteśmy? - pytają radni - Odpowiedź brzmi: nie! My sprzedajemy teren i czekamy aż deweloper nam coś zaproponuje. Tak być nie może - uważają.

Ponadto, jak czytamy we wniosku, według radnych centrum miasta to obszar przestrzeni publicznej, który powinien posiadać takie cechy jak: wyznaczone czytelnie granice, zakaz sprzedaży gruntów publicznych, wyposażenie w wybrane elementy identyfikujące oraz infrastruktury technicznej, nowatorskie i ciekawe rozwiązania techniczne, lokalizacja usług atrakcyjnych dla mieszkańców, możliwość organizowania imprez i wydarzeń artystycznych na wolnym powietrzu.

[WIZUALIZACJA] Regeneracja Centrum Nowych Tychów - transformacja Alei Jana Pawła II
Pierwsza wizualizacja Alei Jana Pawła II · fot. Mycielski Architecture & Urbanism


Zastępca prezydenta wyjaśniaStanowisko miasta przedstawił zastępca prezydenta ds. gospodarki przestrzennej, Igor Śmietański. W jego odpowiedzi na interpelację czytamy:

"Na wstępie chciałbym podkreślić, że zainicjowana przez prezydentamiasta procedura planistyczna, zmierzająca do opracowania nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru centrum, jest podstawą do dialogu i zaangażowania każdego, komu zależy na rozwoju tej części miasta. Oznacza to, że prezydent chce i podejmie rozmowy w tym temacie.

Upubliczniony dokument, o którym Państwo piszą, stanowił wstępną propozycję modelu operacyjnego uwzględniającego zagadnienia i uwarunkowania lokalne i ponadlokalne, inwestycyjne, komunikacyjne, społeczne i środowiskowe, które - jak autor wskazał w części opisowej - należało interpretować jako punkt wyjścia do dyskusji nad obszarem. Nie można stwierdzić, że koncepcja nie spotkała się z akceptacją mieszkańców, gdyż dokument stanowił strategiczną analizę możliwości inwestycyjnych obszaru, a nie projekt zagospodarowania terenu. Dokument został przekazany przez prywatnego inwestora, jako sygnał zainteresowania tym terenem poprzez pokazanie jego potencjału za pomocą danych oraz schematycznej wizualizacji urbanistycznej. Nie stanowił on naszej propozycji zagospodarowania centrum miasta, a podzielenie się nim z Państwem i pozostałymi radnymi miało na celu transparentność prowadzonych działań.

Zgodnie z informacją otrzymaną od spółki Śródmieście Sp. z o. o. działka nie znalazła nabywcy, gdyż w terminie wyznaczonym w warunkach przetargu nie wpłynęła żadna oferta. Próba uzasadnienia takiego wyniku przetargu byłaby tylko przypuszczeniem. Zbyt wcześnie jest, żeby rozmawiać nad opracowaniem koncepcji budowy, gdyż do tego niezbędnym jest określenie konkretnych przeznaczeń terenów oraz zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania przestrzennego. Procedura planistyczna zmierzająca do sporządzenia planu miejscowego, jak wspomniałem na wstępie, pozwoli nam formalnie zaangażować mieszkańców, Państwa oraz ekspertów związanych z gospodarką przestrzenną na różnych etapach: poprzez możliwość składania wniosków do projektu planu, możliwość składania uwag do projektu planu, a także możliwość udziału w dyskusji publicznej. Ponadto, w prace zostanie zaangażowana Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna, w której skład wchodzą również urbaniści i architekci, w tym: Małgorzata Pietrasz, Robert Skitek, Józef Kuklok-Opolski, Krzysztof Kafka i Zenon Rodak.

Zgadzam się Państwem, że to samorząd powinien decydować i proponować zagospodarowanie terenu. Zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym władztwo planistyczne i kompetencje w zakresie przeznaczania terenu na określone cele posiada wyłącznie gmina, a polega ono na uchwalaniu przez radę gminy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Nie jest zatem prawdą, że władze miasta nie są pomysłodawcami zagospodarowania wskazanego terenu, gdyż od 2017 roku obowiązuje na nim Uchwała Nr XXXl/513l17 Rady Miasta Tychy z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru centrum miasta Tychy - etap pierwszy.

Podsumowując, zaznaczę, że kompetencje planu miejscowego, czyli kwestie, które mogą być regulowane takim aktem prawa miejscowego, są ściśle określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie mogą naruszać przepisów odrębnych."

ar / tychy.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.