tychy.info

Reklama

Wiadomości

 • 16 kwietnia 2021
 • 6 maja 2021

Czysta zmiana: nabór wniosków na wymianę „kopciuchów”

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Smog w Tychach" podaj

Za nami:

27 kwietnia rozpoczął się nabór wniosków na wymianę węglowych źródeł ciepła w Tychach.

komin, smog, dym
fot. Urząd Marszałkowski


Termin składania wniosków o przyznanie grantu:
od 27 kwietnia 2021 r. (od godz. 9.00) do 28 maja 2021 r. (do godz. 23.59)

Termin ogłoszenia listy podstawowej i rezerwowej:
do 12 lipca 2021 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu przez Urząd Marszałkowski:
grudzień 2021 r.

Kwota grantu przeznaczona na dofinansowanie projektu



Nabór wniosków będzie się odbywał w trybie konkursowym. W przypadku dużej ilości wniosków decydująca będzie kolejność zgłoszeń, aż do wyczerpania kwoty alokacji, wynoszącej: 5 527 000,00 zł.

Kto możne dostać dofinansowanie?



1. Każdy kto posiada i zlikwiduje kocioł węglowy klasy 3 według normy PN-EN 303- 5:2012 lub bezklasowy oraz zastąpi go jednym z poniższych niskoemisyjnych źródeł ciepła:
 • przyłączeniem budynku do sieci ciepłowniczej,
 • kotłem gazowym; jedynie w przypadku braku możliwości podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej lub gdy podłączenie do tej sieci nie jest uzasadnione ekonomicznie,
 • kotłem na biomasę; jedynie w przypadku braku możliwości podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej i gazowej lub podłączenie do tych sieci nie jest uzasadnione ekonomicznie.


2. Każdy kto posiada budynek spełniający zasadę minimalnego standardu efektywności energetycznej - co oznacza, że spełnia jeden z dwóch poniższych punktów:

I. wykonanie przez Grantobiorcę w okresie do 10 lat przed rokiem złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach poddziałania 4.6.1 (tj. 2021), przynajmniej niżej wymienionych prac/przedsięwzięć termomodernizacyjnych w odniesieniu do pomieszczeń mieszkalnych budynku, takich jak:
 • docieplenie stropów, podłóg na gruncie, fundamentów, stropodachów lub dachów;
 • modernizacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w przegrodach zewnętrznych budynków;


II. posiadanie przez Grantobiorcę pierwszego wpisu do dziennika budowy nie wcześniej niż 12 lat przed rokiem złożenia wniosku o dofinansowanie (tj. 2021) w ramach poddziałania 4.6.1

Maksymalna wysokość dotacji:



dotacja


Jakie dokumenty należy złożyć?



1. Wniosek o przyznanie grantu
2. Załączniki do wniosku o przyznanie grantu, tj. :
 • zbiór oświadczeń niezbędnych do oceny wniosku (załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie grantu),
 • oświadczenia wszystkich współwłaścicieli nieruchomości o zgodzie na realizację inwestycji (załącznik nr 2 do Wniosku o przyznanie grantu) - jeśli dotyczy,
 • zdjęcie źródła ciepła i jego tabliczki znamionowej lub innego dokumentu potwierdzającego klasę źródła ciepła,
 • oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania i zawierania umów, udzielonego przez wszystkich współwłaścicieli budynku w sytuacji powołania pełnomocnika (załącznik nr 3 do Wniosku o przyznanie grantu) - jeśli dotyczy.


Link do wniosku wraz załącznikami) w wersji online: www.niskaemisja.pl/. Wzór będzie dostępny od 27.04.2021 (od godziny 09.00) do 28.05.2021 (do godziny 23.59).
Link do wniosku (wraz za załącznikami) w wersji pdf do złożenia w wersji papierowej: www.niskaemisja.pl/

Wniosek o przyznanie grantu powinien spełniać następujące kryteria formalne:
 • zawierać wszystkie czytelnie wypełnione pola,
 • być podpisany przez potencjalnego Grantobiorcę lub osobę upoważnioną; Grantodawca dopuszcza podpisanie dokumentów podpisem osobistym, kwalifikowanym lub profilem zaufanym,
 • zawierać wszystkie wymagane załączniki.


Jak należy złożyć wniosek?



 • w wersji elektronicznej, za pomocą specjalnie udostępnionego wzoru wniosku. Data wpływu rejestrowana będzie w momencie przesłania wniosku online. Po złożeniu wniosku online Grantobiorca będzie dodatkowo zobowiązany do dostarczenia podpisanej papierowej wersji wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pomocą platformy ePUAP (adresy wraz z instrukcją zostaną podane w mailu, który otrzymają Państwo po złożeniu wniosku online),
 • w wersji papierowej, w Biurze Obsługi Klienta, w terminie wskazanym poniżej (w harmonogramie przyjmowania papierowej wersji wniosku). Data wpływu rejestrowana będzie w momencie złożenia wniosku w BOK;


Grantodawca nie dopuszcza możliwości złożenia wniosku wyłącznie za pośrednictwem operatora pocztowego z zastrzeżeniem warunku określonego w punkcie 1.

Po złożeniu wniosku nie będzie możliwości zmiany zakresu inwestycji. Zmiana zakresu po złożeniu wniosku lub w trakcie realizacji traktowana będzie jako rezygnacja z uczestnictwa w projekcie.

Harmonogram przyjmowania papierowych wersji wniosku



Biuro Obsługi Klienta (BOK) - Urząd Miasta Tychy, al. Niepodległości 49 (parter)

harmonogram


Sposób potwierdzenia złożenia wniosku:



1. wnioski papierowe należy złożyć w BOK w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: Nabór „Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach”. Wniosek powinien zawierać również wszystkie wymagane załączniki.
2. wnioski elektroniczne złożone w trybie online powinny dodatkowo zostać potwierdzone złożeniem wersji papierowej za pomocą operatora pocztowego. Po złożeniu wniosku w wersji elektronicznej każdy mieszkaniec otrzyma powiadomienie na podany adres e-mail, ze wskazaniem adresu do wysyłki wersji papierowej wniosku. W powiadomieniu będzie znajdowała się lista załączników, które należy dołączyć do papierowej wersji wniosku.

Na wysłanie dokumentów mieszkaniec ma 7 dni kalendarzowych od złożenia wniosku, liczy się data nadania (stempla pocztowego). Dokumenty należy przesłać w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: Nabór „Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach”- numer wniosku (adres do wysyłki otrzymają Państwo po złożeniu wniosku online).

Zasady dotyczące zachowania bezpieczeństwa podczas naboru



- Z uwagi na pandemię wirusa SARS-CoV-2, zwracamy się z prośbą, aby wnioski składne były za pomocą formularza internetowego. Wnioski w formie papierowej w Biuro Obsługi Klienta prosimy składać wyłącznie w uzasadnionych przypadkach - mówi Bożena Nowak - naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich.

Obsługa mieszkańców będzie się odbywała w formie:
 • telefonicznej pod numerami: 721 747 447 oraz 785 702 804,
 • mailowej: tychy@niskaemisja.pl.


Składanie wniosków w formie papierowej odbywać się będzie z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych zasad i środków bezpieczeństwa. Podczas składania wniosku i oczekiwania na jego złożenie obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek ochronnych i zastosowania dwumetrowego dystansu. Każdy mieszkaniec jest zobowiązany do dezynfekcji rąk. Dozowniki z płynami do dezynfekcji znajdują się przy wejściu do głównym do budynku Urzędu w Biurze Obsługi Klienta.

Wnioski papierowe rejestrowane będą z zachowaniem należytej ostrożności, tzn. rejestrowane będą i weryfikowane po maksymalnie 3-dniowej kwarantannie. Operator zachowa osobną numerację dla wniosków składanych papierowo i wniosków składanych elektronicznie.

Wymagany okres realizacji wszystkich zadań



Wymagany termin realizacji wszystkich zadań to 30 czerwca 2023 roku. Realizacje zaplanowane we wniosku o przyznanie grantu na rok 2022 będą musiały być bezwzględnie w tym roku wykonane. Podobnie w roku 2023.

Ważne informacje dotyczące naboru:



Grantobiorca może złożyć jeden wniosek, dotyczący jednego jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Zalecane jest złożenie wniosku w wersji elektronicznej, bez wychodzenia z domu. Po złożeniu wniosku nie będzie możliwości zmiany zakresu inwestycji. Zmiana zakresu po złożeniu wniosku lub w trakcie realizacji traktowana będzie jako rezygnacja z uczestnictwa w projekcie.

W ramach projektu wymianie podlegają jedynie kotły na paliwa stałe, nie będą kwalifikowane inwestycje w budynkach, w których likwidowany będzie inny rodzaj źródła ogrzewania.

Wniosek, który nie spełni kryterium formalnego nie będzie podlegał ocenie.

Pytania dotyczące naboru można przesyłać na adres: tychy@niskaemisja.pl lub zadawać telefonicznie pod numerem telefonu: 721 747 447 oraz 785 702 804.

Lista najczęściej pojawiających się pytań znajdzie się na stronie internetowej. Przykład poprawnie wypełnionego wniosku został zamieszczony na stronie internetowej.

W ramach kampanii informacyjnej Urząd Miasta Tychy przygotował także ulotki dla mieszkańców zawierające najważniejsze informacje o programie, plakaty informacyjne oraz artykuły w prasie, a także reklamę mobilną w obrzeżnych dzielnicach miasta.

ar / tychy.info
źródło: UM Tychy

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Smog w Tychach

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Smog w Tychach" podaj