tychy.info

Reklama

Wiadomości

  • 1 kwietnia 2021

Program rewitalizacji miasta Tychy - rozpoczęto konsultacje

1 kwietnia rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące raportu ewaluacyjnego z realizacji Programu Rewitalizacji dla Miasta Tychy do roku 2023, obejmującego lata 2017 - 2020. Potrwają one do 16 kwietnia. Raport, który można pobrać w formacie pdf stanowi podsumowanie czteroletniej realizacji Programu.

Lokalni Liderzy Rewitalizacji poszukiwani
Program rewitalizacji miasta Tychy - rozpoczęto konsultacje · fot. UM Tychy


Raport zawiera informacje o postępie rzeczowym i finansowym zaplanowanych projektów rewitalizacyjnych. Został opracowany na podstawie informacji, przekazanych przez podmioty lub jednostki realizujące projekty rewitalizacyjne oraz na podstawie wyników badania opinii mieszkańców nt. PRT. Ankieta została przeprowadzona w okresie od 11 do 18 lutego 2021 roku, za pośrednictwem
oficjalnej strony internetowej Urzędu Miasta Tychy.

Program Rewitalizacji dla miasta Tychy do roku 2023 (PRT) został przyjęty Uchwałą Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2017 roku. Na tyski obszar rewitalizacji składają się 4 podobszary: osiedle A, Czułów Osada, osiedla H i Ł oraz osiedla N i O.

W pierwotnej wersji programu przewidywano realizację 28 projektów rewitalizacyjnych,
których koszt wynosił 84 360 521,95 zł. W 2019 roku wystąpiły przesłanki do aktualizacji PRT, polegającej na modyfikacji listy podstawowych projektów rewitalizacyjnych, dotyczących zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego. Do PRT wprowadzono 6 nowych projektów sektora prywatnego, a w związku z nieuzyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych z dokumentu usunięto 3 projekty. Powyższe zmiany spowodowały konieczność zaktualizowania planu finansowego - indykatywnych ram finansowych, aczkolwiek nie wpłynęły negatywnie na osiągnięcie celów i wskaźników przedsięwzięć.

W aktualnie obowiązującej wersji programu znajduje się 31 projektów rewitalizacyjnych
i 11 przedsięwzięć. Koszt realizacji wszystkich projektów wynosi 113 862 933,71 zł.

"Rok 2020 przyniósł ze sobą nowe wyzwania, dotyczące m.in. realizacji projektów rewitalizacyjnych. W związku z panującą od marca 2020 roku pandemią wirusa COVID-19 oraz szeregiem rozporządzeń i ustaw, wydanych przez rząd w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa w Polsce, realizacja zaplanowanych projektów była znacznie utrudniona, a w niektórych przypadkach wręcz niemożliwa.

Sytuacja ta dotyczyła głównie tych przedsięwzięć, które zakładały aktywny udział mieszkańców (festyny, wystawy, spotkania), a które z powodu pandemii nie mogły się odbyć, albo odbywały się w ścisłym
reżimie sanitarnym. Tam, gdzie to możliwe, konieczna była modyfikacja zakresu rzeczowego zaplanowanych działań, tak, aby zachowany był jak największy profil bezpieczeństwa uczestników i organizatorów"
- czytamy we wstępie do raportu.

Uwagi podczas trwania konsultacji będą zbierane w formie:
  • pisemnej na adres Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy,
  • elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP: /UMTychy/skrytka),
  • poczty elektronicznej wysłanej na adres: fundusze@umtychy.pl.


Wyniki konsultacji zamieszczone będą na stronach internetowych: razemtychy.pl, umtychy.pl, bip.umtychy.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Tychy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia konsultacji, tj. do dnia 30 kwietnia 2021r.

Czas trwania konsultacji: 1 - 16 kwietnia 2021 r.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Tychy. Tel. 32 77639 33, email: fundusze@umtychy.pl.

Raport z realizacji programu rewitalizacyjnego znajdziecie w pliku razemtychy.pl/component/phocadownload/category/40-konsultacje-spoleczne?download=847:raport-ewaluacyjny-z-realizacji-prt-za-lata-2017-2020 (kliknięcie spowoduje pobranie pliku).

ar / tychy.info
źródło: UM Tychy

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.