tychy.info

Reklama

Wiadomości

 • 11 marca 2021
 • 24 marca 2021

Nabór uzupełniający na wymianę źródła ciepła - ostatnie dni

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Smog w Tychach" podaj

Gmina Miasta Tychy ogłasza dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej do wykonania wymiany starego nieekologicznego źródła ciepła na nowe źródło ciepła w jednorodzinnym budynku mieszkalnym w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy”. Zostało tylko kilka dni na zgłoszenie. Wnioski można składać w dniach: 24, 26, 31 marca.

Reklama

Zakres naboru uzupełniającego obejmuje wymianę:
 • kotła węglowego na kocioł węglowy min. 5 klasy plus ekoprojekt w ilości: 20 szt.,
 • kotła węglowego na kocioł gazowy w ilości 66 szt.,
 • kotła olejowego na kocioł gazowy w ilości 5 szt. ,
 • kotła węglowego, zabudowę węzła cieplnego w ilości 2 szt.


Wnioski będzie można składać w dniach 12, 17, 19, 24, 26, 31 marca 2021 roku w Punkcie Obsługi Klienta Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, który znajduje się w pokoju nr 317 (II piętro) w Balbina Centrum ul. Barona 30.

Punkt Obsługi Klienta czynny jest:
 • Środa: 11:00 - 17:00 (przerwa 13.45 - 14.00)
 • Piątek: 8:00 - 15:00 (przerwa 13.45 - 14.00)


Maksymalny termin na realizację inwestycji wraz z odbiorem robót to 30.09.2021r.

Wysokość udzielanych dotacjiUczestnik Programu może uzyskać dotację w wysokości określonej w poniższej tabeli, stanowiącą 60% lub 80% kosztów kwalifikowanych (w zależności od wnioskowanego zakresu) wynikających z zatwierdzonego przez Operatora kosztorysu, lecz nie więcej niż wysokość kwot ujętych w kolumnie nr 7 tabeli.

Wysokość udzielanych dotacji


Wniosek na wymianę źródła ciepła dostępny jest:


Do wniosku należy dołączyć:

 • Aktualny odpis księgi wieczystej nieruchomości zabudowanej, nie starszy niż 6 miesięcy (odpis ten winien zawierać zaktualizowane wpisy odpowiadające obecnemu stanowi formalno-prawnemu) lub wydruk z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych (dostępny na stronie: ekw.ms.gov.pl ). W przypadku funkcjonowania dwóch niezależnych źródeł ciepła oraz instalacji centralnego ogrzewania w jednym budynku, odrębny podział własności nie jest wymagany w Księdze Wieczystej.
 • Wypis z ewidencji budynku - w przypadku braku zapisu w księdze wieczystej informacji o budynku (wypis należy pobrać z Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Tychy).
 • Oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania i zawierania umów, udzielonego przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli budynku (w przypadku współwłasności budynku). Spadkobierca nieruchomości dołącza postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.


UWAGA:

 • Dofinansowanie do nowego źródła ciepła, będzie możliwe w przypadku, gdy wiek automatycznego kotła węglowego - retortowego oraz kotła olejowego wynosi 8 lat i więcej.
 • Dotacja jest przeznaczona dla mieszkańców budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących albo budynków w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w których dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku, który został oddany do użytkowania zgodnie z art. 54 cyt. ustawy. Budynek mieszkalny jednorodzinny dopuszczony do Programu może mieć maksymalnie powierzchnię użytkową do 300 m2.


Inwestor składający Wniosek oświadcza, że:
 • jest właścicielem budynku mieszkalnego i posiada tytuł prawny do korzystania z tej nieruchomości,
 • budynek jest użytkowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
 • posiada zainstalowane i pracujące w budynku stare źródło ciepła,
 • nie posiada drugiego źródła ciepła w postaci kotła węglowego zasypowego wpiętego w instalację CO, (wyjątek może stanowić jedno urządzenie grzewczego w lokalu na drewno typu kominek, pod warunkiem, że urządzenie to służy do ogrzania tylko jednego pomieszczenia i nie posiada wodnej lub powietrznej instalacji rozprowadzenia ciepła do pozostałych pomieszczeń),
 • nie zalega z podatkami i opłatami (w tym za odpady komunalne) na rzecz Gminy,
 • nie był zobowiązany żadnym prawnym dokumentem (decyzją administracyjną itp.) do zamontowania w budynku ekologicznego źródła ciepła,
 • uzyska pełnomocnictwo współwłaścicieli nieruchomości do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz do reprezentowania pozostałych współwłaścicieli we wszystkich sprawach związanych z realizacją przedsięwzięcia,
 • wyraża zgodę na przeprowadzenie przez pracowników Urzędu Gminy lub Operatora kontroli dotyczącej prawidłowości wykonania przedmiotowej inwestycji, w trakcie oraz po jej zakończeniu.


Dodatkowych informacji udziela:
 • Operator Programu pod nr telefonu: 792 243 788, 792 243 719, 794 243 787 oraz
 • Urząd Miasta pod nr telefonu: (32) 776-38-31, (32) 776-38-06

BM, ar / tychy.info

źródło: UM Tychy

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Smog w Tychach

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Smog w Tychach" podaj