tychy.info

Wiadomości

  • 23 grudnia 2020

Pozbądź się smogu i wirusów ze swojego domu

Materiał partnera:

W obec­nej sy­tu­acji po­now­ny lock­down znów stał się re­al­ny. Je­sień i zi­ma to czas, kie­dy wie­trzy­my miesz­ka­nie nie­co rza­dziej, co ne­ga­tyw­nie wpły­wa na ja­kość po­wie­trza. Spę­dza­jąc du­żo cza­su w do­mu, mu­si­my jak naj­le­piej za­dbać o to, aby ży­cie w izo­la­cji by­ło jak naj­bar­dziej hi­gie­nicz­ne. Umoż­li­wi to do­bry oczysz­czacz po­wie­trza. Je­go wy­bór mo­że jed­nak oka­zać się nie­ła­twym wy­bo­rem. Tym bar­dziej, że na ryn­ku do­stęp­nych jest kil­ka­set ofert róż­nych pro­du­centów. Na co za­tem zwró­cić uwa­gę przy wy­bo­rze oczysz­czacza po­wie­trza? Po­sta­ra­my się na to od­po­wie­dzieć.

Pozbądź się smogu i wirusów ze swojego domu.


Skuteczność oczyszczacza powietrzaPierw­szą kwe­stią, na któ­rą po­win­ni­śmy zwró­cić uwa­gę jest sku­tecz­ność urzą­dze­nia w za­kre­sie zwal­cza­nia za­nie­czysz­czeń, bak­te­rii, wi­ru­sów, aler­ge­nów itp. Za­sto­so­wa­na np. w oczysz­cza­czach Da­ikin tech­no­lo­gia Stre­amer sku­tecz­nie za­trzy­mu­je po­nad 98 % py­łów PM 2.5 i PM 10, we­dług Świa­to­wej Or­ga­ni­za­cji Zdro­wia naj­bar­dziej szko­dli­wych dla czło­wie­ka py­łów at­mos­fe­rycz­nych. Stre­amer to tak­że sku­tecz­ność usu­wa­nia wi­ru­sów, bak­te­rii i in­nych drob­no­ustro­jów cho­ro­bo­twór­czych wy­no­szą­ca aż 99,99%. Jest to spraw­dzo­na i naj­bar­dziej sku­tecz­na tech­no­lo­gia oczysz­cza­nia po­wie­trza, po­twier­dzo­na cer­ty­fi­ka­ta­mi.

Jak działa oczyszczacz powietrza do domu?Oczysz­czacz po pro­stu prze­fil­tro­wu­je po­wie­trze w po­miesz­cze­niu. Ca­ły pro­ces po­le­ga na za­sy­sa­niu po­wie­trza, a na­stęp­nie od­fil­tro­wy­wa­niu z nie­go za­nie­czysz­czeń przez ze­spo­lo­ne lub od­dzie­lo­ne od sie­bie ele­men­ty fil­tra­cyj­ne. Fil­tro­wa­nie wspie­ra do­dat­ko­wo tech­no­lo­gia Stre­amer.

Czym jest technologia Streamer?Stre­amer to ro­dzaj wy­ła­do­wań pla­zmo­wych. Dzię­ki nim ge­ne­ro­wa­ne są szyb­kie elek­tro­ny zde­rza­ją­ce się z czą­stecz­ka­mi tle­nu i azo­tu, po­wo­du­jąc ich uak­tyw­nie­nie i zdol­ność do oksy­da­cyj­ne­go roz­kła­du bak­te­rii, grzy­bów czy aler­ge­nów. Stru­mień wy­ła­do­wa­nia do­pro­wa­dza do roz­kła­du bia­łek, któ­re na­stęp­nie są utle­nia­ne. Sa­mo wy­ła­do­wa­nie jest neu­tral­ne dla ludz­kie­go zdro­wia - po wy­ko­na­nej pra­cy prze­kształ­ca się w azot, tlen i wo­dę.

We­dług Świa­to­wej Or­ga­ni­za­cji Zdro­wia py­ły za­wie­szo­ne PM 2,5 i PM 10 są jed­ny­mi z naj­nie­bez­piecz­niej­szych dla zdro­wia. Aler­gie i ast­ma sta­ły się po­wszech­ny­mi cho­ro­ba­mi cy­wi­li­za­cyj­ny­mi. Nie­ste­ty, mi­mo pod­ję­tych dzia­łań, at­mos­fe­ra ziem­ska nie zo­sta­nie oczysz­czo­na z dnia na dzień, dla­te­go ast­matykom i aler­gi­kom po­zo­sta­je szu­kać wy­tchnie­nia we wła­snych do­mach.

Oczyszczacz powietrza - czy warto?„Im mniej prze­by­wa­my w za­nie­czysz­czo­nym śro­do­wi­sku, tym le­pie­j” - to frag­ment kla­row­nej re­ko­men­da­cji WHO. Dla­te­go oczysz­czacz po­wie­trza do do­mu to za­wsze do­bry po­mysł na­wet, gdy prze­by­wa się tam za­le­d­wie kil­ka go­dzin w cią­gu dnia. War­to za­pew­nić wy­tchnie­nie ukła­do­wi od­de­cho­we­mu, cho­ciaż­by tyl­ko pod­czas snu. To gwa­ran­cja lep­szej ja­ko­ści wy­po­czyn­ku i mniej­szej ilo­ści in­fek­cji. Pod­czas ca­ło­dnio­wej izo­la­cji przez dłuż­szy czas kwe­stia czy­ste­go po­wie­trza w miesz­ka­niu na­bie­ra jesz­cze więk­sze­go zna­cze­nia.

Oczyszczacz powietrza dla alergika i astmatykaAler­gie i ast­ma to pro­ble­my, któ­re do­ty­ka­ją co­raz wię­cej osób. W cią­gu ostat­nich 20 lat licz­ba aler­gi­ków zwięk­szy­ła się po­nad dwu­krot­nie. Aler­ge­ny wziew­ne ota­cza­ją nas w co­dzien­nym ży­ciu i nie spo­sób unik­nąć kon­tak­tu z ni­mi. Czyn­ni­ka­mi uczu­la­ją­cy­mi są mię­dzy in­ny­mi pył­ki ro­ślin, za­rod­ni­ki ple­śni oraz roz­to­cza ku­rzu i sierść zwie­rząt. Na szczę­ście, na ra­tu­nek przy­cho­dzi tech­no­lo­gia, a kon­kret­nie - do­bry oczysz­czacz po­wie­trza.

Oczysz­cza­cze po­wie­trza Da­ikin ce­chu­ją się bar­dzo wy­so­ką sku­tecz­no­ścią wy­chwy­ty­wa­nia na­wet naj­mniej­szych za­nie­czysz­czeń. Wszyst­kie do­stęp­ne mo­de­le oczysz­cza­czy Da­ikin mo­gą po­chwa­lić się sku­tecz­no­ścią na po­zio­mie 99,6%.

Alergeny wziewne i sposoby ich usuwaniaAler­ge­ny wziew­ne mo­że­my po­dzie­lić na dwie ka­te­go­rie. Są to aler­ge­ny ze­wną­trz­po­chod­ne, czy­li pył­ki traw i drzew w okre­sie ich kwit­nię­cia oraz we­wnątrz­po­chod­ne, czy­li sierść zwie­rząt, kurz i pleśń. Pierw­sza gru­pa aler­ge­nów od­dzia­łu­je na aler­gi­ka w wy­bra­nych okre­sach w ro­ku. Na­to­miast dru­ga gru­pa od­dzia­łu­je przez ca­ły rok i dla­te­go jest ona szcze­gól­nie groź­na dla aler­gi­ków.

PyłkiRo­zno­szo­ne przez wiatr do­sta­ją się do wnę­trza do­mu czy miesz­ka­nia. Pył­ki wy­twa­rza­ne przez ro­śli­ny są naj­częst­szą przy­czy­ną wy­stą­pie­nia ob­ja­wów aler­gicz­nych. Aler­gia ob­ja­wia się mię­dzy in­ny­mi po­przez swę­dze­nie­/pie­cze­nie oczu, ka­tar i ki­cha­nie. Ich stę­że­nie za­leż­ne jest od ga­tun­ku i mie­sią­ca.

KurzRoz­to­cze ku­rzu do­mo­we­go to nie­wiel­kie pa­ję­cza­ki wy­stę­pu­ją­ce po­wszech­nie w ku­rzu po­miesz­czeń miesz­kal­nych. To rów­nież naj­częst­sza przy­czy­na aler­gii na kurz, a jed­no­cze­śnie jed­na z naj­częst­szych przy­czyn aler­gii w ogó­le. „Miesz­ka­ją” w ma­te­ra­cach, po­ście­li, dy­wa­nach, me­blach ta­pi­ce­ro­wa­nych czy plu­szo­wych za­baw­kach. Obja­wy uczu­le­nia na ich aler­ge­ny wy­stę­pu­ją ca­ły rok, ale są naj­bar­dziej do­tkli­we je­sie­nią i zi­mą. W wal­ce z ku­rzem i znaj­du­ją­cy­mi się w nim roz­to­cza­mi spraw­dza się tech­no­lo­gia Da­ikin Stre­amer oraz mo­del MCK55W z funk­cją na­wil­ża­cza po­wie­trza.

PleśńTo ko­lej­ny po­pu­lar­ny aler­gen, któ­ry mo­że wy­stę­po­wać przez ca­ły rok. Pow­sta­niu ple­śni sprzy­ja nadmier­na wil­goć w po­miesz­cze­niach. Obja­wy aler­gii są po­dob­ne jak w przy­pad­ku uczu­le­nia na pył­ki czy kurz, a są to: po­draż­nie­nia oczu, ka­tar, ki­cha­nie oraz ka­szel. Aler­gia na pleśń mo­że być du­żo bar­dziej nie­bez­piecz­na i do­pro­wa­dzić np. do uszko­dze­nia płuc. Po­dob­nie jak w przy­pad­ku pył­ków oraz ku­rzu, do­sko­na­łym spo­so­bem na usu­nię­cie ple­śni jest oczysz­czacz po­wie­trza Da­ikin z tech­no­lo­gią Da­ikin Stre­amer.

SierśćUczu­le­nie na sierść jest czę­stą for­mą aler­gii. Mi­mo że naj­czę­ściej spo­ty­ka­na jest aler­gia na sierść psa i ko­ta, to mo­że ona do­ty­czyć tak­że uczu­le­nia na fu­tro in­nych zwie­rząt: cho­mi­ka, świn­ki mor­skiej, kró­li­ka, itd. Obja­wy aler­gii na zwie­rzę­ta do­mo­we są bar­dzo zróż­ni­co­wa­ne i za­le­żą od te­go, ja­ki ga­tu­nek zwie­rząt od­po­wia­da za uczu­le­nie. Obja­wy aler­gii na zwie­rzę­ta za­zwy­czaj wy­stę­pu­ją przez ca­ły rok i naj­czę­ściej do­ty­czą ukła­du od­de­cho­we­go. Nie­ste­ty sa­mo od­ku­rza­nie czy wie­trze­nie w tym przy­pad­ku nie­wie­le pomo­że.

Oczyszczacz powietrza a astmaAst­ma to prze­wle­kła cho­ro­ba za­pal­na dróg od­de­cho­wych, któ­ra prze­ja­wia się na­wra­ca­ją­cy­mi epi­zo­da­mi dusz­no­ści ty­pu wy­de­cho­we­go. Ata­kom ast­ma­tycz­nym to­wa­rzy­szy uczu­cie uci­sku w klat­ce pier­sio­wej, świsz­czą­cy od­dech i ka­szel.

W le­cze­niu ast­my istot­ną ro­lę od­gry­wa pro­fi­lak­ty­ka, po­le­ga­ją­ca głów­nie na uni­ka­niu kon­tak­tu z czyn­ni­ka­mi wy­wo­łu­ją­cy­mi dusz­no­ści. Za­nie­czysz­cze­nia po­wie­trza sta­no­wią przy­czy­nę wy­stę­po­wa­nia ata­ków ast­ma­tycz­nych u znacz­nej czę­ści cho­rych, a na li­ście za­gro­żeń znaj­du­ją się dym ty­to­nio­wy, spa­li­ny sa­mo­cho­do­we oraz omó­wio­ne już aler­ge­ny wziew­ne. Co wię­cej, u czę­ści ast­ma­ty­ków do po­gor­sze­nia sta­nu zdro­wia do­cho­dzi na sku­tek wdy­cha­nia sil­nych za­pa­chów. W przy­pad­ku ast­my oczysz­czacz po­wie­trza wy­po­sa­żo­ny w tech­no­lo­gię Da­ikin Stre­amer jest ide­al­nym roz­wią­za­niem, co po­twier­dza­ją licz­ne ate­sty i cer­ty­fi­ka­ty.

Jak wybrać odpowiedni oczyszczacz powietrza?De­cy­du­jąc się na za­kup oczysz­cza­cza po­wie­trza, zwróć uwa­gę na kil­ka klu­czo­wych aspek­tów:

  • maksymalna powierzchnia pracy - uzależniona jest ona od wydajności oczyszczania, która może być wyrażona poprzez przepływ powietrza,
  • obecność trybu automatycznego - oczyszczacze Daikin wyposażone są w czujnik zanieczyszczeń i potrafią samodzielnie dostosować tempo filtracji do stanu powietrza, co przekłada się na szybkość usuwania alergenów i komfort użytkowania urządzenia,
  • głośność pracy - w najniższym trybie pracy oczyszczacze Daikin emitują tylko 16 dB, czyli dźwięk podobny do szumu wiatru lub ludzkiego szeptu,
  • koszty eksploatacji - składają się na nie wydatki związane z wymianą filtrów i wartość prądu zużywanego przez oczyszczacz. Oczyszczacze Daikin wygrywają rankingi energooszczędności, a dzięki dołączonym do każdego modelu filtrom, są również liderem pod kątem kosztów związanych z eksploatacją urządzeń.


Je­śli szu­kasz sku­tecz­ne­go, wy­daj­ne­go i pro­fe­sjo­nal­ne­go oczysz­cza­cza po­wie­trza do miesz­ka­nia, do­mu lub biu­ra, ko­niecz­nie sprawdź pro­po­zy­cję ja­poń­skie­go pro­du­cen­ta - mar­ki da­ikin.pl lub w e-skle­pie sklep­da­ikin.pl.