tychy.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 30 października 2020
  • 1 listopada 2020

Mieszkańcy skarżą się na fetor. RCGW S.A., MASTER i miasto odpowiadają

Problem uciążliwych zapachów utrudniających funkcjonowanie zwłaszcza w osiedlu Urbanowice i okolicy jest już zgłaszany od dłuższego czasu, ale jeszcze nigdy fetor nie był tak intensywny i długotrwały - czytamy w interpelacji radnej Edyty Danielczyk wystosowanej 7 października do prezydenta Tychów Andrzeja Dziuby.

- Przebywanie na otwartej przestrzeni albo otwarcie okna wiąże się z narażeniem na odór uniemożliwiający wręcz swobodne oddychanie. Nie jest to tylko kwestia odczuć estetycznych, ale realna obawa o zdrowie mieszkańców i pracowników KSSE. Wiele związków chemicznych szkodliwych dla zdrowia wydziela fetor, dlatego nie można wykluczyć, iż na tym obszarze w powietrzu nie unoszą się właśnie takie związki - pisze Edyta Danielczyk. - Dla zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców wznoszę o pilne zajęcie się tym problemem i jak najszybsze przeprowadzenie koniecznych badań. Dodam, że obecnie są już dostępne technologie pozwalające na działalność oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów oraz sortowni w sposób nieuciążliwy dla mieszkańców - dodaje radna.

W odpowiedzi na interpelację udzielonej przez Ewę Oszek, kierownik Referatu Infrastruktury Miejskiej czytamy, że temat uciążliwości zapachowych, odczuwalnych przez mieszkańców dzielnicy Urbanowice jest przedmiotem analiz od dłuższego czasu. Każde zgłoszenie mieszkańców jest weryfikowane w terenie przez pracowników Wydziału Komunalnego Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

- Ustalenie źródła pochodzenia uciążliwych zapachów jest utrudnione, ponieważ nie jest to odczuwalny jeden rodzaj zapachu co wskazuje na to, że nie pochodzi on z jednego miejsca. W toku przedmiotowej sprawy, w wyniku telefonicznej interwencji radnej Pani Lidii Gajdas, wystąpiliśmy pisemnie do Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno - Ściekowej SA. oraz do spółki Master Odpady i Energia sp. z o.o. o zajęcie stanowiska w kwestii odczuwalnych uciążliwości zapachowych w dzielnicy Urbanowice - informuje Ewa Oszek.

Kierownik Referatu Infrastruktury Miejskiej dodaje, że sprawdzono również możliwości wykonania badania powietrza w zakresie zapachu, ponieważ w polskim systemie prawnym nie obowiązują przepisy regulujące kwestie wartości odniesienia zapachowej jakości powietrza. Ustalono, że istnieje możliwość wykonania pomiaru stężenia zapachów, a w celu oceny poziomu oddziaływania emisji na stan zapachowej jakości powietrza jako punkt odniesienia można przyjąć uregulowania prawne obowiązujące w innych krajach UE lub pomocniczo zapisy projektu rozporządzenia opracowanego w Polsce. Taki pomiar wykonywany jest metodą olfaktometryczna, zgodnie z normą PN-EN 13725 „Jakość powietrza — Oznaczanie stężenia zapachowego metodą olfaktometrii dynamicznej". Zgodnie z ww. metodologią pobór próby powietrza powinien nastąpić bezpośrednio przy źródle emisji zapachu, na terenie zakładu, który jest potencjalnym emitorem odoru, a następnie taka próba powinna być poddana badaniom laboratoryjnym. Warunkiem wykonania tego typu badania jest wyrażenie zgody właścicieli zakładów na wstęp na ich teren, w celu pobrania prób powietrza.

- Zapewniamy, że w dalszym ciągu będziemy monitorować sytuację oraz reagować na każde zgłoszone przez mieszkańców sygnały związane z występowaniem uciążliwości zapachowych w dzielnicy Urbanowice, tak, aby jednoznacznie ustalić źródło problemu i wyeliminować uciążliwości - zapewnia Ewa Oszek, kierownik Referatu Infrastruktury Miejskiej.

Poniżej publikujemy stanowiska prezesów Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno - Ściekowej SA. oraz spółki Master Odpady i Energia sp. z o.o. uzyskane przez Urząd Miasta Tychy.

Odpowiadając na Państwa zapytanie z dnia 10.09.2020 dotyczące wzrostu intensywności zapachowych w okolicach dzielnicy: Urbanowice informujemy, że Międzygminny Zakład Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych „MASTER — Odpady i Energia" sp. z o.o. prowadzi działalność w oparciu o wypracowane, nowoczesne technologie mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, które do tej pory nie budziły zastrzeżeń prawno - organizacyjnych (czego dowodem są kontrole WIOS i wizytacje przedstawicieli Gmin - Udziałowców).

Z uwagi na prowadzenie zintensyfikowanych procesów technologicznych przeróbki biologicznej odpadów biodegradowalnych, które w skomasowanej ilości zostały ostatnio dostarczone do przetwarzania oraz warunków atmosferycznych panujących w okresie letnim, mogły się pojawić sporadycznie intensywne zapachy pochodzenia roślinnego, których promień rozprzestrzeniania się i zasięg jest z zasady znikomy. Należy podkreślić, że emisji do powietrza odorowych substancji szkodliwych lub drażniących (amoniak, dwutlenek siarki itp.) - nie stwierdzono.

We wskazanym okresie niekorzystne warunki atmosferyczne potęgowały dodatkowo odczuwalny zapach zagniwania materiału biodegradowalnego (czego sami doświadczyliśmy). Wskazujemy, że pojawiające się cyklicznie (o różnych porach) odory są pochodzenia zwierzęcego lub fekalnego. Odpady tego typu nie są przetwarzane przez spółkę „MASTER-Odpady i Energia" sp. z o.o.

Dodatkowo informujemy, że spółka „MASTER- Odpady i Energia" sp. z o.o. przeprowadziła w roku 2019 pełną modernizację systemu wyłapywania zapachów pochodzących z procesów technologicznych w celu poprawy jej skuteczności oraz w przyszłości dołoży wszelkich starań, aby procesy technologiczne biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych prowadzone były przy minimalizacji uciążliwości zapachowej.


Mieczysław Podmokły, prezes Zarządu Master - Odpady i Energia Sp. z o.o.
Krzysztof Setlak, wiceprezes Zarządu Master - Odpady i Energia Sp. z o.o.


W odpowiedzi na Państwa pismo pragniemy poinformować, że temat uciążliwości zapachowych zawsze był dla nas ważny i przy każdej inwestycji, która miała na celu rozbudowę oczyszczalni, był uwzględniany. Od 2016r. wprowadziliśmy szereg dodatkowych rozwiązań technologicznych, które mają za zadanie zminimalizowanie uciążliwości zapachowej, powstającej przy oczyszczaniu ścieków i przeróbce osadów ściekowych. Newralgiczne punkty procesu, takie jak komora rozprężna ścieków, zbiorniki przeznaczone na przyjmowanie odpadów czy też zbiorniki na ścieki dowożone zostały przykryte, a zanieczyszczone powietrze oczyszczane jest na biofiltrach wypełnionych korą drzewną.

Mimo wszystko mamy równocześnie świadomość, iż zastosowane rozwiązania techniczne mogą być na chwilę obecną w pewnych sytuacjach niewystarczające. Dlatego w trosce o dobro i zapewnienie większego komfortu mieszkańcom, przewidujemy zabudowę nowej instalacji do dezodoryzacji zanieczyszczonego powietrza przy zbiorniku ZOT, do którego przyjmowane są odpady przeznaczone do przetwarzania. Inwestycja ta jest teraz w fazie przygotowania dokumentacji projektowej.

Dla weryfikacji działań planujemy również zabudowę w miejscu rozładunku odpadów zabudowę stacji pomiarowej jakości powietrza, w celu kontroli emisji odorów z instalacji. Informujemy jednocześnie, iż rozładunek odpadów do zbiorników odpadów płynnych odbywa się bezpośrednio z samochodu cysterny poprzez pompę do zbiornika magazynowego, więc nie stwarza uciążliwości zapachowych. Miejsca magazynowania odpadów wyposażone są w system ujmowania zanieczyszczonego powietrza, a jego oczyszczanie przebiega biofiltrze znajdującym się obok Nowej Stacji Odwadniania.

Chcemy jednak stanowczo zaznaczyć, iż chwili obecnej na oczyszczalni Tychy- Urbanowice nie są prowadzone żadne prace modernizacyjne ani żadne inne prace, które ingerowałyby w proces technologiczny. Procesy technologiczne, zarówno oczyszczania ścieków, jak i przeróbki osadów, przebiegają prawidłowo. Nie notujemy również żadnych zakłóceń w prowadzeniu instalacji, sposób eksploatacji tej instalacji pozostaje niezmienny od wielu lat. Również rodzaje odpadów, dostarczanych od wielu lat do oczyszczalni Tychy-Urbanowice, nie uległy zmianie. Dlatego we wskazanym przez Państwa okresie 2-7 września 2020r. oczyszczalnia pracowała bez zakłóceń, nie odnotowaliśmy w tym okresie zwiększonej emisji.

Oświadczamy ponadto, iż nie prowadzimy przyjmowania odpadów do oczyszczalni w godzinach nocnych, w związku z podnoszonym ze strony mieszkańców zarzutem zwiększonej emisji odorów z oczyszczalni w nocy. Według naszej oceny nie ma żadnych powodów, aby łączyć uciążliwość zapachową w ciągu nocy z naszą oczyszczalnią. Godziny, w których przyjmowano odpady do oczyszczalni w Tychach-Urbanowicach, są rejestrowane i każdorazowo na żądanie UM Tychy udostępniane.

Jednocześnie, jak wszyscy wiemy, na uciążliwość zapachową w okolicy mają wpływ siła i kierunek wiatru. Lokalizacja naszej oczyszczalni sprawia, że przy wiatrach z kierunków południowo wschodnich w kierunku dzielnicy Urbanowice unoszą się substancje złowonne będące mieszaniną tych substancji z sąsiednich zakładów przemysłowych. Wskazywanie naszej oczyszczalni jako jedynego emitenta odorów w okolicy nie do końca odpowiada rzeczywistości. Dodatkowo, w pkt. 6 notatki sporządzonej Urząd Miasta po wizji lokalnej na oczyszczalni wskazano, iż w nocy z 2/3 września 2020r. wiatr wiał z kierunków zmiennych, więc wskazywanie oczyszczalni jako przyczyny uciążliwości zapachowej w Urbanowicach w nocy z 2/3 września 202r. jest nieuzasadnione.

Pozostajemy do dyspozycji, jeśli powyższe wyjaśnienia okażą się niewystarczające.


Zbigniew Gieleciak, prezes Zarządu RCGW S.A.

BM / tychy.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.