Reklama

Wiadomości

 • 28 października 2020
 • wyświetleń: 3523

Miasto pomoże przedsiębiorcom poszkodowanym przez pandemię

To bardzo trudny czas dla wszystkich - mieszkańców, samorządowców, właścicieli firm czy podmiotów gospodarczych działający w mieście. Nie ma wątpliwości, że to co się dzieje odbije się na sytuacji gospodarczej i ekonomicznej, dlatego Andrzej Dziuba - prezydent Tychów, nie czekając na zmianę legislacji ani na pakiet centralny, podjął decyzję o wprowadzeniu rozwiązań, które mają pomóc utrzymać się na rynku lokalnym przedsiębiorcom poszkodowanym przez pandemię koronwirusa.

Tyski pakiet wsparcia dla przedsiębiorców


W urzędzie miasta szukano rozwiązań, które pomogą przede wszystkim tym, którzy stracili możliwość uzyskiwania dochodu, z przyczyn, na które nie mieli wpływu. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, mają zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

Dlatego przedsiębiorcy prowadzący działalność ujętą w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r.:
 • polegającą na przygotowaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach oraz gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu;
 • związaną z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak wystawy, kongresy, konferencję;
 • twórczą związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki;
 • związaną ze sportem i rekreacją w szczególności: klubów sportowych, klubów tanecznych, basenów, siłowni, klubów fitness;
 • związaną z projekcją filmów, nagrań wideo w kinach oraz działalności klubów filmowych;
 • związaną z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania;
 • związaną z prowadzeniem kasyn (z wyłączeniem kasyn internetowych);
 • działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności kulturalnej;


lub inne podmioty prowadzące działalność, które zostały dotknięte konsekwencjami epidemii, mogą ubiegać się o:

1. Zwolnienia oraz ulgi za czynsz i dzierżawę w lokalach należących do gminy i spółek gminnych. Przedsiębiorcy, wynajmujący lokale gminne, którzy mają zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, zostaną całkowicie zwolnieni z opłat czynszowych i dzierżawy od 14 marca 2020 r. do odwołania. Nie oznacza to jednak zwolnienia z opłaty za media.

Dla przedsiębiorców wynajmujących gminne lokale, niewymienionych w rozporządzeniu, których obroty spadły o co najmniej 50% nastąpi obniżenie wysokości czynszu o 50%, a dla tych, którzy zawiesili w tym okresie prowadzenie działalności gospodarczej, wysokość czynszu ulega obniżeniu o 30%.

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.


W przypadku żłobków, przedszkoli i szkół rozpatrywanie wniosków odbędzie się w trybie indywidualnym. Każdy przedsiębiorca będzie musiał złożyć wniosek bezpośrednio do jednostki, z którą została zawarta umowa.

9 kwietnia 2020 roku Prezydent Miasta wydał nowe zarządzenie dot. tzw pomocy przedsiębiorcom. Zmiana to przede wszystkim dostosowanie do nowych przepisów prawa, a także nowy skrócony wniosek o udzielenie pomocy. Odstąpienie od dochodzenia należności nie jest już pomocą publiczną.

Wniosek do pobrania

W urzędzie miasta będzie go można złożyć w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą EPUAP, drogą mailową: dzialalnosc@umtychy.pl, pocztą na adres: Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej, Urząd Miasta Tychy Aleja Niepodległości 49, 43-100 Tychy albo bezpośrednio do skrzynki znajdującej się przed głównym wejściem do Urzędu Miasta. Wszelkie pytania na temat pomocy można uzyskać w wydziale Ewidencji Działalności Gospodarczej: (32) 776 31 05.

2. Zmianę terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłaty przekształceniowej z 31 marca 2020 roku na 30 czerwca 2020 roku. W wyjątkowych wypadkach będą podejmowane indywidualne decyzje o umorzeniu należności podatkowych.

3. Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty podatku od nieruchomości.

Informacji udziela: Aneta Oleszczak z Wydziału Podatków i Opłat UM, tel. 32 776 34 44.

Żeby uzyskać ulgę, przedsiębiorca powinien złożyć wniosek z podstawowymi dokumentami:
 • oświadczeniem o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis,
 • formularzem informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • sprawozdaniem finansowym za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. zestawienie przychodów, rozchodów),
 • dokumentami finansowymi za I kw. 2020 roku lub inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej,
 • oświadczeniem majątkowym przedsiębiorcy (osoby fizycznej).


Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie.

Wnioski można składać w formie:
 • pisemnej - za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Wydział Podatków i Opłat, Urząd Miasta Tychy Aleja Niepodległości 49, 43-100 Tychy
 • elektronicznej - podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym wraz z wymaganymi załącznikami, poprzez skrzynkę podawczą EPUAP.


Formularze do pobrania

Powiatowy Urząd Pracy w Tychach będzie oferował:
 • wsparcie przedsiębiorstw, które będą zatrudniać osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Pracodawcy będą mogli otrzymać wyższą niż dotychczas refundację części wynagrodzenia za prace interwencyjne.
 • Jednorazowa wypłata premii dla pracodawców, którzy bezpośrednio po zakończeniu prac interwencyjnych trwających co najmniej 6 miesięcy zatrudniali bezrobotnego przez okres dalszych 6 miesięcy - w wysokości nie wyższej niż 150% przeciętnego wynagrodzenia (ok. 7 800 zł),
 • Pomoc przedsiębiorstwom, które zobowiązane są do spłaty ratalnej zobowiązań wobec PUP Tychy - odroczenie terminu spłat należności na podstawie złożonego wniosku.


- Zdajemy sobie sprawę, że przedstawione powyżej propozycje nie rozwiążą wszystkich problemów przedsiębiorców, ale liczę, że pomogą im przetrwać ten trudny okres i stanąć na nogi. To co oferujemy to bardzo dużo jak na możliwości miasta, mam ogromną nadzieję, że dla wielu przedsiębiorców w naszym mieście okażą się bardzo pomocne - mówi Andrzej Dziuba, prezydent Tychów.

Urzędnicy z uwagą śledzą także propozycje władzy centralnej oraz zgłaszają rządowi postulaty samorządów m.in. za pośrednictwem Związku Miast Polskich, oczekując jak najszybciej ich wdrożenia.

BM / tychy.info

źródło: UM Tychy

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Koronawirus" podaj

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Koronawirus

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Koronawirus" podaj