Rozrywka

  • 27 marca 2024
  • 3 kwietnia 2024
  • wyświetleń: 2052

Tyszanin z medalem dla najlepszego absolwenta Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

Medal „Magna cum Laude” przyznawany najlepszemu absolwentowi Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w tym roku powędrował w ręce tyszanina Mateusza Krzyżowskiego!

Mateusz Krzyżowski wystąpił w półfinale Konkursu Chopinowskiego
Mateusz Krzyżowski wystąpił w półfinale Konkursu Chopinowskiego · fot. Darek Golik / Chopin Institute


Rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina prof. dr hab. Klaudiusz Baran wrę­czył Medal Magna cum Laude absol­went­owi Wydziału Instrumentalnego UMFC Mateuszowi Krzyżowskiemu. Medal Magna cum Laude usta­no­wio­ny został decy­zją Senatu uczel­ni przed dwu­dziestoma pięciu laty, w roku 1999. Nadawany jest przez kapi­tu­łę, w skład któ­rej wcho­dzą byli rek­to­rzy, pod prze­wod­nic­twem Jego Magnificencji aktu­al­nie spra­wu­ją­ce­go urząd.

Medal może zostać przy­zna­ny naj­wy­bit­niej­sze­mu absol­wen­to­wi, któ­ry ukoń­czył stu­dia w danym roku aka­de­mic­kim. Dla uzy­ska­nia tego zaszczyt­ne­go wyróż­nie­nia nie jest wystarczające otrzy­ma­nie dyplo­mu ukoń­cze­nia stu­diów z oce­na celu­ją­cą. Wymagane są rów­nież udo­ku­men­to­wa­ne, zna­czą­ce osią­gnię­cia poza uczel­nią.

- Za to wyróżnienie dziękuję komisji złożonej z rektorów ubiegłych kadencji pod przewodnictwem urzędującego Rektora - Jego Magnificencji prof. dr hab. Klaudiusza Barana. Dziekanowi Wydziału Instrumentalnego prof. dr hab. Tomaszowi Strahlowi dziękuję za nominację, zaś wszystkim pedagogom na czele z prof. dr hab. Joanną Ławrynowicz-Just pragnę wyrazić wdzięczność za przekazaną wiedzę i poświęcony czas - napisał w mediach społecznościowych Mateusz Krzyżowski.

Loading...


- Uczynię wszystko co w mojej mocy, aby nadal godnie reprezentować Uczelnię w Polsce i za granicą, lecz już nie tylko w roli pianisty, a również pedagoga - dodaje.

Przypomnijmy: Mateusz Krzyżowski to zwycięzca Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Paderewskiego i półfinalista Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego 2021. Grę na instrumencie rozpoczął w wieku 5 lat w szkole muzycznej Yamaha pod kierunkiem Jarosława Kwasa. Edukację kontynuował w Zespole Szkół Muzycznych imienia Feliksa Rybickiego w Tychach, a następnie w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach.

Mając 12 lat, został prawdopodobnie najmłodszym organistą w Polsce, a na pewno w Archidiecezji Katowickiej - funkcje tę objął w kościele na Wartogłowcu. Studiował grę na fortepianie na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie Joanny Ławrynowicz-Just. W październiku 2021 roku dotarł do półfinału XVIII Międzynarodowego Konkursu im. Fryderyka Chopina.

ar / tychy.info

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.