tychy.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

 • 19 października 2021
 • 22 listopada 2021

Pozyskaj dotację na wymianę źródła ciepła

Za nami:

Gmina Miasta Tychy ogłasza drugi nabór uzupełniający do projektu grantowego pn: "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach". Wnioski można składać od 21 października do 23 listopada.

Kocioł, piec, palenie
Tzw. kopciuchy muszą zostać wymienione do końca roku · fot. UG Pawłowice


Gmina Miasta Tychy ogłasza drugi nabór uzupełniający do projektu grantowego pn:„Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii - konkurs.

Projekt jest realizowany zgodnie z Regulaminem naboru i realizacji projektu grantowego „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach”.

Terminy związane z naborem:Termin składania wniosków o przyznanie grantu:
od 21 października 2021 do 23listopada 2021 roku

Termin ogłoszenia listy podstawowej i rezerwowej:
do 30 listopada 2021 roku

Termin podpisywania umów z mieszkańcami:
styczeń - luty 2022 roku

Termin realizacji instalacji OZE:
styczeń - lipiec 2022 roku

Jakiego zakresu dotyczy nabór uzupełniający?Liczba i rodzaj instalacji w naborze uzupełniającym jest ograniczona.

 • 25 instalacji solarnych (kolektory słoneczne) przeznaczonych do produkcji energii cieplnej na potrzeby podgrzewania c.w.u.
 • 23 pompy powietrzne do c.o. oraz c.w.u. przeznaczone do produkcji energii cieplnej na potrzeby c.o. oraz c.w.u.
 • 17 pomp powietrznych do c.w.u. przeznaczonych do produkcji energii cieplnej na potrzeby podgrzewania c.w.u.
 • 8 kotłów na biomasę (pellet) przeznaczonych do produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz c.w.u.


Kto może dostać dofinansowanie?Grantobiorca to osobą która:

 • jest właścicielem lub współwłaścicielem lub użytkownikiem na podstawie innej formy prawnej, nieruchomości położonej na terenie Miasta Tychy (na której wykonana ma być mikroinstalacja OZE)
 • nie posiada jakichkolwiek zaległych zobowiązań finansowych wobec Miasta Tychy z tytułu należności podatkowych oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonymi na rzecz miasta Tychy (na dzień składania deklaracji udziału w Projekcie oraz na etapie realizacji i rozliczenia Projektu),
 • posiada uregulowany stan prawny nieruchomości, na której przeprowadzona zostanie inwestycja,
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej posiada dwa różne źródła ciepła do ogrzewania części mieszkalnej i części przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej (jeśli działalność faktycznie prowadzona jest w budynku).


Ponadto:

 • nieruchomość, w której realizowana będzie inwestycja nie znajduje się w strefie objętej ochroną konserwatora zabytków.
 • wykonanie inwestycji możliwe jest na/w budynkach będących w trakcie budowy, pod warunkiem złożenia oświadczenia, że przed podpisaniem umowy budynek zostanie oddany do użytkowania.


Maksymalna wysokości grantu:Maksymalny grant dla poszczególnych instalacji OZE może wynieść:

 • Instalacja solarna (kolektory słoneczne) - do 15 000,00 zł brutto,
 • Pompa powietrzna do c.o. oraz c.w.u. - do 42 000,00 zł brutto,
 • Pompa powietrzna do c.w.u. - do 8 100,00 zł brutto,
 • Kocioł na biomasę - do 15 200,00 zł brutto.


Jak należy złożyć wniosek? • w wersji papierowej, w Urzędzie Miasta Tychy al. Niepodległości 49, (parter urzędu),zgodnie z poniższym harmonogramem. Data wpływu rejestrowana będzie w momencie złożenia wniosku.
 • pocztą - przesyłką rejestrowaną (listem poleconym) na adres Operatora ATsys.pl Sp. z o.o.(pl Sp. z o.o, 40-030 Katowice, ul. Lompy 7/3) - decyduje data stempla pocztowego.
 • Dokumenty zgłoszeniowe złożone w inny sposób niż to przewiduje regulamin i/lub ogłoszenie o naborze uzupełniającym, nie będą rozpatrywane.


Informacje o dokumentach, jakie należy złożyć oraz regulamin znajdują się na stronie Urzędu Miasta Tychy: umtychy.pl/artykul/7110/nabor-uzupelniajacy-w-ramach-projektu-grantowego-odnawialne-zrodla-energii

ar / tychy.info
źródło: UM Tychy

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.